วงจรบัญชี

รับทำบัญชี.COM | วงจรบัญชีมีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง 9 ขั้นตอน?

Click to rate this post!
[Total: 276 Average: 5]

วงจรบัญชี

วงจรบัญชี คือ

วงจรบัญชี คือ (Account cycle) ลำดับขั้นตอนการทำบัญชี โดยเริ่มจากจดบันทึกรายการค้าต่างๆที่เกิดขึ้นลงในสมุดบัญชีขั้นต้น (สมุดรายวัน) จากนั้นแยกแยะบัญชีให้เป็นหมวดหมู่ต่างๆและทำการปรับปรุงบัญชีในวันสิ้นงวด และทำการจัดทำงบทดลอง จากนั้นทำการปรับปรุงบัญชีเพื่อแสดงรายการทางการเงินได้ถูกต้องในงบการเงินตามรอบบัญชี เช่น 6 เดือนหรือ 1 ปี

การวิเคราะห์รายการ

1 การวิเคราะห์รายการค้า (Transaction Analysis) ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกและเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากของวงจรบัญชี คือการวิเคราะห์รายการค้าที่เกิดขึ้นในกิจการว่ารายการค้าที่เกิดขึ้นส่งผลให้สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของของกิจการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
2 การบันทึกรายการลงในสมุดบัญชีขั้นต้น (สมุดรายวัน) (Journalizing Original Entries) เมื่อเราวิเคราะห์รายการค้าได้แล้วว่ารายการค้าที่เกิดขึ้นนั้นทำให้สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของเปลี่ยนแปลงอย่างไรแล้ว หลังจากนั้นจึงนำผลการวิเคราะห์รายการค้ามาบันทึกลงในสมุดบัญชีขั้นต้น (สมุดรายวัน)
3 การผ่านรายการจากสมุดบัญชีขั้นต้น (สมุดรายวัน) ไปยังสมุดบัญชีขั้นปลาย (สมุดบัญชีแยกประเภท) (Posting) เป็นการนำรายการค้าที่บันทึกไว้ในสมุดรายวันไปจำแนกแยกแยะบัญชีให้เป็นหมวดหมู่ในสมุดบัญชีแยกประเภทบัญชีต่าง ๆ
4 การปรับปรุงบัญชีในวันสิ้นงวด (Adjusting Entries) เมื่อถึงวันสิ้นงวดบัญชีของกิจการ หากมีรายการค้าใดที่ได้บันทึกและผ่านรายการแล้วยังไม่ถูกต้อง เราจะต้องมาทำการปรับปรุงรายการ โดยบันทึกรายการปรับปรุงลงในสมุดรายวันเหมือนรายการค้าที่เกิดขึ้นใหม่แล้วผ่านรายการปรับปรุงไปยังสมุดบัญชีแยกประเภทเหมือนเดิม
5 การจัดทำงบการเงิน (Preparing Financial Statement) หลังจากปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้องแล้ว ก็จะต้องนำยอดคงเหลือที่ถูกต้องของบัญชีต่าง ๆ มาจัดทำงบการเงิน ซึ่งได้แก่ งบกำไรขาดทุน งบกำไรสะสม และงบดุล
6 การปิดบัญชี (Closing Entries) หลังจากที่ปรับปรุงรายการ และจัดทำงบการเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะต้องทำการปิดบัญชีต่าง ๆ ที่จะต้องปิดบัญชีในแต่งวดบัญชีในสมุดรายวัน และผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง สำหรับบัญชีที่ไม่ได้ปิด ก็จำทำการยกยอดบัญชีนั้นไปในงวดบัญชีใหม่ต่อไป

วงจรบัญชี (Accounting Cycle) เป็นกระบวนการทางบัญชีที่ใช้ในการบันทึกและประมวลผลข้อมูลทางการเงินขององค์กรหรือธุรกิจเพื่อให้สามารถรายงานผลการเงินแก่ผู้บริหารและส่วนที่เกี่ยวข้องในระยะเวลาที่กำหนด เวลาหรือรอบบัญชีที่มักเป็นรอบรายเดือน, รายไตรมาส, รายปี หรือรอบอื่น ๆ ตามนโยบายขององค์กร

วงจรบัญชี ประกอบด้วยขั้นตอนหลายขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามลำดับเพื่อให้ระบบบัญชีทำงานได้อย่างถูกต้องและประสิทธิภาพ นี่คือขั้นตอนหลักของวงจรบัญชี

  1. การบันทึกธุรกรรม การทำบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นในองค์กร เช่น การซื้อขายสินค้า, การรับเงินจากลูกค้า, การจ่ายเงินให้กับผู้ขาย เป็นต้น

  2. การจัดหมวดหมู่ (Journalizing) การนำข้อมูลที่ถูกบันทึกมาจัดหมวดหมู่ตามบัญชีที่เหมาะสม เพื่อเตรียมการทำบันทึกในระบบบัญชี

  3. บันทึกในสมุดบัญชี (Posting) การโอนข้อมูลจากสมุดรายวัน (journal) ไปยังสมุดบัญชี เพื่อเก็บรายละเอียดของธุรกรรมในแต่ละบัญชี

  4. การทำสมุดบัญชีรายวัน (General Ledger) การบันทึกและติดตามยอดคงเหลือของแต่ละบัญชีในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้ทราบถึงสถานะการเงินขององค์กร

  5. การสร้างรายงานการเงิน การสร้างรายงานทางการเงินเช่น งบทดลอง, งบกำไรขาดทุน, งบดุล, รายงานการส่งมอบรายงานแก่ผู้บริหารและผู้ถือหุ้น และรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  6. การประมวลผลข้อมูลเงินสด (Cash Flow Analysis) การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของเงินสดและส่วนรายได้และรายจ่ายอื่น ๆ เพื่อให้ทราบถึงความสามารถในการจ่ายหนี้และการบริหารการเงิน

  7. ปรับปรุงข้อมูลบัญชี (Adjusting Entries) การทำรายการปรับปรุงเพื่อปรับความคงเหลือในบัญชีให้ถูกต้อง โดยรวมถึงการบันทึกรายได้และรายจ่ายที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับการบันทึก

  8. การปิดบัญชี (Closing Entries) การปิดบัญชีทางรายได้และรายจ่ายเพื่อเตรียมการสรุปรายงานการเงินในรอบบัญชีปัจจุบันและเริ่มต้นรอบใหม่

  9. การบันทึกในสมุดรายวัน (Journalizing) การบันทึกธุรกรรมสุดท้ายที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีใหม่ เริ่มวงจรบัญชีใหม่

วงจรบัญชีเป็นกระบวนการสำคัญในการบริหารจัดการการเงินขององค์กรและช่วยให้ผู้บริหารทราบถึงสถานะการเงินและผลการดำเนินงานขององค์กรในระยะเวลาที่กำหนด การทำวงจรบัญชีอย่างถูกต้องและเป็นระบบจะช่วยในการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและความมั่นคงในด้านการเงิน

วงจรบัญชี คือ
วงจรบัญชี

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )