รับทำบัญชี.COM | สมุดรายวันทั่วไปแยกประเภทรายวันซื้อ?

Click to rate this post!
[Total: 103 Average: 5]

ประเภทของสมุดบัญชีขั้นต้น

สมุดรายวัน (Journal) เป็นเครื่องมือทางบัญชีที่ใช้ในกระบวนการบันทึกธุรกรรมการเงินของธุรกิจหรือองค์กรของคุณทุกวัน สมุดรายวันเป็นหนึ่งในขั้นตอนการทำบัญชีพื้นฐานและมีหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงินอย่างเป็นระเบียบและระเอียด เพื่อให้สามารถสรุปและจัดเก็บข้อมูลการเงินในภายหลังได้ง่ายขึ้น.

การใช้สมุดรายวันมีขั้นตอนหลักคือ

  1. การบันทึกธุรกรรม เมื่อเกิดธุรกรรมการเงิน เช่น การซื้อขายสินค้าหรือบริการ การรับหรือจ่ายเงิน การยืมหรือให้กู้ยืม เงิน ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้ทำการบันทึกลงในสมุดรายวัน โดยระบุวันที่ เงินที่เกี่ยวข้อง และรายละเอียดของธุรกรรม

  2. การจัดระเบียบข้อมูล ข้อมูลที่บันทึกในสมุดรายวันจะถูกจัดระเบียบตามรูปแบบที่เรียกว่า “บัญชี-รายวัน” (Journal Entry) ซึ่งประกอบด้วยบัญชีที่เกี่ยวข้อง จำนวนเงินที่เดินทางระหว่างบัญชี และคำอธิบายของธุรกรรม

  3. การสรุปธุรกรรม ในสมุดรายวัน จะมีการบันทึกธุรกรรมทุกครั้งที่เกิดขึ้น ซึ่งจะให้ข้อมูลสำคัญในการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินในภายหลัง การสรุปธุรกรรมส่วนใหญ่จะเรียกว่า “ยอดรวมวัน” (Daily Total) โดยจะรวมยอดเงินที่เดินทางระหว่างบัญชีและแยกแยะตามประเภทของธุรกรรม เช่น ยอดรวมวันสำหรับการขายสินค้า ยอดรวมวันสำหรับค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ

  4. การปิดสมุดรายวัน ทุกสิ้นวันหรือสิ้นงวดเวลาที่กำหนด สมุดรายวันจะถูกปิดโดยการรวมยอดรวมวันทั้งหมดและยกเลิกยอดเงินสดย่อย จากนั้นจะนำยอดรวมวันไปบันทึกในสมุดรายสัปดาห์หรือสมุดรายเดือนในขั้นตอนถัดไป

  5. การบันทึกรายวันอื่น ๆ สมุดรายวันยังสามารถใช้ในการบันทึกรายวันอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ธุรกรรมการเงิน เช่น การจดบันทึกประจำวัน การติดตามงาน หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่สำคัญต่อกิจกรรมของธุรกิจ

สมุดรายวันเป็นเครื่องมือสำคัญในการบันทึกข้อมูลการเงินและการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี โดยข้อมูลที่บันทึกในสมุดรายวันจะถูกนำมาใช้ในกระบวนการทำบัญชีต่อไป เช่น การสรุปสมุดรายสัปดาห์ การทำบัญชีรายเดือน และการจัดทำรายงานการเงินสำคัญ

-สมุดรายวันทั่วไป เป็น สมุดบัญชีที่ใช้บันทึกรายการขั้นต้นทุกรายการที่ไม่ได้บันทึกไว้ในสมุดรายวันเฉพาะ ในทุกกิจการจำเป็นต้องมีสมุดรายวันทั่วไป กรณีที่กิจการไม่ใช้สมุดรายวันเฉพาะ สมุดรายวันทั่วไปจึงเป็นสมุดบัญชีขั้นต้นที่เป็นพื้นฐานสำคัญของทุกกิจการ
-สมุดรายวันเฉพาะ เป็นสมุดบัญชีที่ใช้บันทึกรายการขั้นต้นที่มีจำนวนมากและรายการเฉพาะประเภทใดประเภทหนึ่งที่กำหนดไว้เท่านั้น เช่น รายการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ และ รายการรับเงิน เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม >> สมุดบัญชีแยกประเภท

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )