สมุดแยกประเภททั่วไป คือ

รับทำบัญชี.COM | สมุดแยกประเภททั่วไปปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

สมุดแยกประเภททั่วไป

สมุดแยกประเภททั่วไป คือ (General Ledger)

สมุดแยกประเภททั่วไป (General Ledger) หมายถึง สมุดที่บันทึกรวบรวมบัญชีแยกประเภทของทุกกิจกรรมบัญชี อันประกอบไปด้วยบันทึการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนทุนของเจ้าของกิจการ ซึ่งเป็นการบันทึกต่อจากสมุดบันทึกรายวัน

สมุดแยกประเภททั่วไป (General Ledger) เป็นสมุดบัญชีหลักที่ใช้ในระบบบัญชีเพื่อบันทึกและจัดเก็บข้อมูลทางบัญชีขององค์กรหรือธุรกิจในรูปแบบที่เรียงลำดับตามประเภทหรือรหัสบัญชีที่กำหนดไว้ สมุดแยกประเภททั่วไปมีบันทึกที่แยกแยะรายการบัญชีต่าง ๆ ตามประเภทของบัญชี เช่น บัญชีเงินสด, บัญชีบัญชีลูกหนี้, บัญชีสินค้าคงคลัง, บัญชีรายได้, บัญชีค่าใช้จ่าย, บัญชีทรัพย์สิน, และบัญชีหนี้สินธนาคาร เป็นต้น

สมุดแยกประเภททั่วไปมักมีโครงสร้างที่เรียบง่ายและสามารถแยกประเภทบัญชีได้อย่างชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี และรายงานการเงิน สมุดแยกประเภททั่วไปจะประกอบด้วยบันทึกข้อมูลของรายการบัญชีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชีขององค์กร รายการบันทึกทั้งหมดจะถูกกำหนดรหัสบัญชี เพื่อให้สามารถระบุแยกแยะได้ง่าย และบันทึกรายละเอียดของรายการ เช่น วันที่, รายละเอียด, จำนวนเงิน, และประเภทบัญชีที่เกี่ยวข้อง

สมุดแยกประเภททั่วไปมักถูกนำมาใช้ในการเตรียมรายงานการเงินและงบการเงินขององค์กร รวมถึงในกระบวนการตรวจสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน เพื่อความเป็นไปได้ ควรใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกและจัดเก็บข้อมูลในสมุดแยกประเภททั่วไปเพื่อความสะดวกและความถูกต้องในการจัดการบัญชีและการสร้างรายงานการเงิน

 
สมุดแยกประเภททั่วไป คือ
Click to rate this post!
[Total: 53 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )