รับทำบัญชี.COM | สำรองหนี้สูญปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

Click to rate this post!
[Total: 132 Average: 5]

สำรองหนี้สูญ

สำรองหนี้สูญ อยู่หมวดไหน

เจ้าหนี้การค้า อยู่ในหมวดหนี้สิน

สำรองหนี้สูญ อยู่ในงบอะไร

เจ้าหนี้การค้า อยู่ในงบกำไรขาดทุน

สำรองหนี้สูญ คืออะไร อยู่ในหมวดไหน และการบันทึกบัญชี

หนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง ลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ เมื่อเกิดหนี้ก้อนหนึ่งที่บริษัทคาดว่าจะไม่สามารถเก็บเงินได้ หรือเก็บได้เพียงบางส่วน บริษัทจะดำเนินการประมาณการตัวเลข เพื่อบันทึกเป็นค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด

สำรองหนี้สูญ อยู่ในหมวดสินทรัพย์

การบันทึกบัญชี

Dr สำรองหนี้สูญ
Cr หนี้สงสัยจะสูญ

สำรองหนี้สูญ (Allowance for Bad Debts) เป็นบัญชีในสมุดบัญชีที่ใช้ในการจัดสรรส่วนหนึ่งของหนี้สินการค้าหรือหนี้สินการเงิน ที่คาดว่าจะไม่สามารถชำระคืนได้ในอนาคต โดยสำรองหนี้สูญเป็นการระบุค่าเงินที่คาดว่าจะสูญหายหรือไม่สามารถได้รับเงินคืนจากลูกค้าหรือผู้กู้ในอนาคต การสร้างสำรองหนี้สูญช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสูญเสียหนี้สินและช่วยให้บัญชีแสดงสภาพการเงินที่แม่นยำขึ้น.

กระบวนการสร้างสำรองหนี้สูญมักเป็นดังนี้

  1. การประเมินความเสี่ยง ก่อนที่จะสร้างสำรองหนี้สูญ เราต้องประเมินความเสี่ยงของหนี้สินในบัญชี นั่นคือการดูกู้เฉลี่ยของลูกค้าหรือผู้กู้ และการพิจารณาสภาพความเสี่ยงทางการเงินของพวกเขา.

  2. การระบุส่วนที่จะสูญเสีย เมื่อมีการประเมินความเสี่ยง เราจะกำหนดจำนวนเงินที่คาดว่าจะสูญหายหรือไม่สามารถได้รับเงินคืน และสร้างสำรองหนี้สูญสำหรับจำนวนนี้.

  3. บันทึกการสร้างสำรอง สำรองหนี้สูญจะถูกบันทึกในบัญชีและรายงานการเงินขององค์กร เป็นส่วนหนึ่งของรายการหนี้สิน.

  4. การปรับปรุง เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปิดบัญชีปีบัญชี องค์กรจะต้องตรวจสอบการสร้างสำรองหนี้สูญเพื่อให้แน่ใจว่ามันยังคงสอดคล้องกับความเสี่ยงทางการเงิน และจำนวนเงินที่สมควรสร้างสำรอง.

การสร้างสำรองหนี้สูญเป็นส่วนสำคัญในการบริหารการเงินขององค์กร เนื่องจากมันช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียหนี้สินและช่วยให้รายงานการเงินแสดงความแม่นยำขึ้นตามหลักการบัญชี.

สำรองหนี้สูญ คืออะไร อยู่ในหมวดไหน และการบันทึกบัญชี
สำรองหนี้สูญ คืออะไร อยู่ในหมวดไหน และการบันทึกบัญชี

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )