3 สำรองหนี้สูญ คือ บันทึกหมวดบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 5]

สำรองหนี้สูญ

สำรองหนี้สูญ อยู่หมวดไหน

เจ้าหนี้การค้า อยู่ในหมวดหนี้สิน

สำรองหนี้สูญ อยู่ในงบอะไร

เจ้าหนี้การค้า อยู่ในงบกำไรขาดทุน

สำรองหนี้สูญ คืออะไร อยู่ในหมวดไหน และการบันทึกบัญชี

หนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง ลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ เมื่อเกิดหนี้ก้อนหนึ่งที่บริษัทคาดว่าจะไม่สามารถเก็บเงินได้ หรือเก็บได้เพียงบางส่วน บริษัทจะดำเนินการประมาณการตัวเลข เพื่อบันทึกเป็นค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด

สำรองหนี้สูญ อยู่ในหมวดสินทรัพย์

การบันทึกบัญชี

Dr สำรองหนี้สูญ
Cr หนี้สงสัยจะสูญ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
สำรองหนี้สูญ คืออะไร อยู่ในหมวดไหน และการบันทึกบัญชี
สำรองหนี้สูญ คืออะไร อยู่ในหมวดไหน และการบันทึกบัญชี

Leave a Comment

Scroll to Top