สำรองอื่น คือ (Other Reserves)

รับทำบัญชี.COM | สำรองอื่นปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

สำรองอื่น

สำรองอื่น (Other Reserves) คืออัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนในรูปของเงินทุนสำรองที่กันไว้จากกำไรสุทธิประจำปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

“สำรองอื่น” (Other Reserves) เป็นส่วนหนึ่งของบัญชีสำรองทุน (Reserve) ในบัญชีรายได้และรายจ่ายของธุรกิจหรือองค์กร สำรองอื่นคือส่วนของเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกสร้างขึ้นโดยเงินที่รับจากกิจกรรมหรือบริษัทในอนาคตที่อาจมีความเสี่ยงหรือค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น หรือสำรองอื่น ๆ อาจถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการหรือกฎหมายทางการเงินของบริษัท

สำรองอื่น ๆ สามารถใช้ในหลายรูปแบบและมีหลายวัตถุประสงค์ เช่น

  1. สำรองเพื่อการขายอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดระหว่างประเทศอาจสร้างสำรองอื่น ๆ เพื่อรองรับความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้

  2. สำรองเพื่อการประกันคุณภาพ บริษัทที่ผลิตสินค้าหรือบริการอาจสร้างสำรองอื่นเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายในกรณีเสียคุณภาพหรือสินค้าต้องถูกเรียกคืน

  3. สำรองเพื่อการวิจัยและพัฒนา บริษัทที่มุ่งสู่การวิจัยและพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่อาจสร้างสำรองอื่นเพื่อใช้ในการเงินในโครงการวิจัยและพัฒนา

  4. สำรองเพื่อค่าเสื่อมราคา บริษัทที่มีทรัพย์สินเครื่องจักรหรือสินทรัพย์บางประเภทที่มีการค่าเสื่อมราคาสามารถสร้างสำรองอื่นเพื่อใช้ในการเปลี่ยนเครื่องหรือซ่อมแซม

  5. สำรองเพื่อเงินเดือนคนงาน บริษัทอาจสร้างสำรองอื่นเพื่อใช้ในการจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการของคนงานในอนาคต

  6. สำรองเพื่อกิจกรรมการลงทุน บริษัทที่มีแผนการลงทุนในโครงการใหม่อาจสร้างสำรองอื่นเพื่อใช้ในการเงินหรือส่งเสริมการลงทุนนั้น

สำรองอื่น ๆ จะถูกบัญชีในงบทุนของบริษัท และการใช้งานและการรายงานเกี่ยวกับสำรองนี้จะต้องเป็นไปตามกฎหมายและหลักการบัญชีที่มีผู้เฝ้าระวังเอาชนะ การสร้างและใช้งานสำรองอื่น ๆ มีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างเงินทุนและเพิ่มความคงทนของธุรกิจในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

 
สำรองอื่น คือ (Other Reserves)
Click to rate this post!
[Total: 64 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )