จ่ายค่าประกันสังคมแล้วได้อะไร

จ่ายค่าประกันสังคมแล้วได้อะไร
[Total: 120 Average: 5]

จ่ายค่าประกันสังคมแล้วได้อะไร

จ่ายค่าประกันสังคมแล้วได้อะไร ?

-สิทธิการรักษาพยาบาล
-สิทธิการเลี้ยงดูบุตร
-สิทธิกรณีชราภาพ
-สิทธิบำเหน็จ,บำนาญ ฯลฯ

กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ
ท่านสามารถเข้ารับการรักษาตามโรงพยาบาลที่ท่านเลือก แต่ถ้าฉุกเฉินจริงๆ ท่านเข้าโรงพยาบาลใดก็ได้แต่ไม่เกิน 3 วันเท่านั้น นอกจากนั้นท่านจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กึ่งหนึ่งของค่าจ้างตามวันที่หยุดจริงแต่ไม่เกิน 90 วัน/ครั้ง
กรณีทันตกรรม (ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และใส่ฟันเทียม)
ท่านมีสิทธิเข้ารับการบริการ ณ สถานพยาบาลใดก็ได้โดยสามารถขอเบิกได้ในจำนวนไม่เกิน 250 บาท/ครั้ง ปีละไม่เกิน 500 บาท
กรณีถูกเลิกจ้าง
จะได้รับเงินทดแทนระหว่างว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตรากึ่งหนึ่งของค่าจ้าง
กรณีสมัครใจลาออก
จะได้รับเงินทดแทนระหว่างว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้าง
กรณีคลอดบุตร
รับ 12,000 บาท/ครั้ง
กรณีสงเคราะห์บุตร
เหมาจ่ายเดือนละ 350 บาท/คน ทั้งนี้ต้องจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 1 ปี
กรณีชราภาพ
เมื่ออายุ 55 ปี และเลิกส่งประกันสังคมแล้ว ให้ไปขอรับเงินบำเหน็จหรือบำนาญจากสำนักงานประกันสังคม

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย สิงหาคม 19, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top