สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

รับทำบัญชี.COM | สิทธิประโยชน์ ทางภาษีอากร รายได้บางรายการ?

สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร รายได้บางรายการทางการบัญชีให้ถือเป็นรายได้

สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรรายได้บางรายการทางการบัญชีให้ถือเป็นรายได้ แต่หลักการทางภาษีอากรกลับไม่ถือเป็นรายได้ นอกจากรัฐใช้อำนาจบังคับในการจัดเก็บภาษีอากรภายในกรอบของกฏหมาย รัฐยังใช้กฏหมายภาษีเป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศ เช่น การไม่เก็บภาษีเพราะความซ้ำซ้อนในเชิงเศรษฐกิจ

ในกรณีของเงินปันผลได้เสียจากภาษีเงินได้นิติบุคคล รัฐจะไม่เก็บภาษีอีกโดยยกเว้นให้ตามเงื่อนไขของกฏหมาย อีกทั้งรัฐอาจใช้กฏหมายภาษีส่งเสริมหรือกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้เกิดการลงทุน เช่น การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุน (BOI) การยกเว้นภาษีเงินปันผลและกำไรของโรงเรียนเอกชนและสถาบันการศึกษา เป็นต้นสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรRelated Posts via Categoriesผู้นำเข้าและส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษี (1)การยกเลิกใบกำกับภาษี (1)การจำหน่ายหนี้สูญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (1)การชำระค่าภาษีอากรศุลกากร (1)อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (1)

 
Click to rate this post!
[Total: 62 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )