สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร รายได้

สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
[Total: 79 Average: 5]

สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร รายได้บางรายการทางการบัญชีให้ถือเป็นรายได้ ?

สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรรายได้บางรายการทางการบัญชีให้ถือเป็นรายได้ แต่หลักการทางภาษีอากรกลับไม่ถือเป็นรายได้ นอกจากรัฐใช้อำนาจบังคับในการจัดเก็บภาษีอากรภายในกรอบของกฏหมาย รัฐยังใช้กฏหมายภาษีเป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศ เช่น การไม่เก็บภาษีเพราะความซ้ำซ้อนในเชิงเศรษฐกิจ

ในกรณีของเงินปันผลได้เสียจากภาษีเงินได้นิติบุคคล รัฐจะไม่เก็บภาษีอีกโดยยกเว้นให้ตามเงื่อนไขของกฏหมาย อีกทั้งรัฐอาจใช้กฏหมายภาษีส่งเสริมหรือกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้เกิดการลงทุน เช่น การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุน (BOI) การยกเว้นภาษีเงินปันผลและกำไรของโรงเรียนเอกชนและสถาบันการศึกษา เป็นต้นสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรRelated Posts via Categoriesผู้นำเข้าและส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษี (1)การยกเลิกใบกำกับภาษี (1)การจำหน่ายหนี้สูญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (1)การชำระค่าภาษีอากรศุลกากร (1)อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (1)

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย กันยายน 14, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top