สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

รับทำบัญชี.COM | สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร?

Click to rate this post!
[Total: 62 Average: 5]

สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร รายได้บางรายการทางการบัญชีให้ถือเป็นรายได้

สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรรายได้บางรายการทางการบัญชีให้ถือเป็นรายได้ แต่หลักการทางภาษีอากรกลับไม่ถือเป็นรายได้ นอกจากรัฐใช้อำนาจบังคับในการจัดเก็บภาษีอากรภายในกรอบของกฏหมาย รัฐยังใช้กฏหมายภาษีเป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศ เช่น การไม่เก็บภาษีเพราะความซ้ำซ้อนในเชิงเศรษฐกิจ

ในกรณีของเงินปันผลได้เสียจากภาษีเงินได้นิติบุคคล รัฐจะไม่เก็บภาษีอีกโดยยกเว้นให้ตามเงื่อนไขของกฏหมาย อีกทั้งรัฐอาจใช้กฏหมายภาษีส่งเสริมหรือกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้เกิดการลงทุน เช่น การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุน (BOI) การยกเว้นภาษีเงินปันผลและกำไรของโรงเรียนเอกชนและสถาบันการศึกษา เป็นต้นสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรRelated Posts via Categoriesผู้นำเข้าและส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษี (1)การยกเลิกใบกำกับภาษี (1)การจำหน่ายหนี้สูญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (1)การชำระค่าภาษีอากรศุลกากร (1)อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (1)