สินค้าระหว่างผลิต

3 สินค้าระหว่างผลิต คือ ต้นงวดบัญชี สูตร เช่น

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

สินค้าระหว่างผลิต

สินค้าระหว่างผลิต คือ

สินค้าระหว่างผลิต คือ (Good in Process) หมายถึง สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิตและยังไม่เสร็จสมบรูณ์ ซึ่งยังไม่ถือเป็นสินค้าสำเร็จรูปแต่ถือเป็นสินค้าคงเหลือปลายงวดของกิจการ ซึ่งจะถูกบันทึกในรายงานงบดุลในด้านฝั่งสินทรัพย์หมุนเวียน

สินค้าระหว่างผลิต บันทึกบัญชี

dr งานระว่างผลิต (สินทรัพย์)
cr วัตถุดิบ(ต้นทุน)

หมวดบัญชีสินค้าระหว่างผลิต

สินค้าระหว่างผลิต อยู่หมวดบัญชี

หมวดบัญชี สินทรัพย์

สินค้าระหว่างผลิต

สินค้าระหว่างผลิต คือ
สินค้าระหว่างผลิต คือ

Leave a Comment

Scroll to Top