รับทำบัญชี.COM | กรณีทรัพย์สิน ของบริษัท ชำรุด หรือเสียหาย?

Click to rate this post!
[Total: 121 Average: 5]

กรณีทรัพย์สิน ของบริษัทชำรุด หรือ เสียหาย

กรณีที่ทรัพย์สินของบริษัท เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ เกิดการชำรุดหรือสินค้าสูญหาย บริษัท จะตัดบัญชีทรัพย์สินอย่างไร
การตัดบัญชีทรัพย์สินกรณีที่ทรัพย์สินนั้นชำรุหรือเสียหายออกจากบัญชีต้องมีหลักฐานประกอบการลงบัญชีที่ชัดเจนที่แสดงข้อมูลยืนยันถึงการชำรุดหรือเสียหาย ซึ่งหากมีหลักฐานยืนยันได้ว่าชำรุดหรือเสียหาย

ให้บันทึกตัดบัญชีสินทรัพย์ตามราคาทุนที่บันทึกบัญชีไว้รวมทั้งโอนบัญชีที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ที่ชำรุดนั้นออกทั้งหมด ผลต่างที่เกิดขึ้นถือเป็นกำไร(ขาดทุน) จากการตัดบัญชีทรัพย์สิน

ทรัพย์สินของบริษัท (Company Assets) คือ ทรัพย์สินหรือทรัพย์สินทางการเงินที่อยู่ในครอบครองหรือควบคุมของบริษัท โดยมีประเภทและลักษณะที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของธุรกิจและกิจกรรมของบริษัท ทรัพย์สินมักถูกแบ่งออกเป็นหลายประเภทดังนี้

  • ทรัพย์สินหมุนเวียน (Current Assets) เป็นทรัพย์สินที่มีความเป็นเงินและสามารถหมุนเวียนได้ในระยะเวลาสั้น ๆ ซึ่งรวมถึงเงินสด, บัญชีเงินฝาก, บัญชีลูกหนี้, สินค้าคงคลัง, และค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้ชำระเงิน เป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการรองรับกิจกรรมประจำวันของธุรกิจ
  • ทรัพย์สินถาวร (Fixed Assets or Non-Current Assets) เป็นทรัพย์สินที่มีอายุการใช้งานนานกว่าประจำวัน รวมถึงอุปกรณ์, เครื่องจักร, อาคาร, ที่ดิน, และทรัพย์สินบางชนิดที่ใช้ในกิจกรรมธุรกิจ เช่น รถยนต์บริษัท ทรัพย์สินถาวรมักถูกบันทึกในบัญชีเพื่อติดตามมูลค่าและค่าเสื่อมราคา
  • ทรัพย์สินลงทุน (Investments) เป็นการลงทุนในบริษัทอื่นหรือหลักทรัพย์ที่ถือครองเพื่อการลงทุนในระยะยาว การลงทุนในหุ้น, พันธบัตรหรือส่วนแบ่งในบริษัทอื่น เป็นต้น ทรัพย์สินลงทุนมักถูกจดรับรองในบัญชีตามมูลค่าตลาดปัจจุบัน
  • ทรัพย์สินได้คืนในอนาคต (Deferred Assets) เป็นรายการที่บริษัทได้รับเงินล่วงหน้าหรือรายรับที่ยังไม่ได้นำเข้ารายได้เป็นสิ้นเปลือง เช่น รายรับล่วงหน้า, เงินประกันการจ่ายคืน, และรายได้จากสัญญาที่ยังไม่ได้ทำขาย
  • ทรัพย์สินไม่เป็นทรัพย์สิน (Intangible Assets) เป็นทรัพย์สินที่ไม่มีตัวรูปร่างและสามารถจำหน่ายได้ เช่น สิทธิในการจดทะเบียนแบรนด์, สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์, สิทธิในความรู้ทางเทคโนโลยี, และสัญญาการใช้งานเพื่อชื่อเสียง
  • ทรัพย์สินส่วนรวม (Equity) เป็นส่วนของทรัพย์สินที่เป็นสมาชิกในทุนของบริษัท ประกอบไปด้วยทุนจากผู้ถือหุ้น (Owner’s Equity) และทุนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนรวม (Retained Earnings) ที่สะสมมาจากกำไรที่กินระยะเวลา

การบันทึกและติดตามทรัพย์สินของบริษัทเป็นส่วนสำคัญของการบริหารจัดการบริษัท เพื่อให้สามารถทราบค่าของทรัพย์สินที่มีและใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน การระบบบัญชีที่ดีจะช่วยให้บริษัทสามารถตรวจสอบทรัพย์สิน รายได้ และรายจ่ายของตนได้อย่างถูกต้องและประหยัดเวลาในการจัดการการเงินและการรายงานการเงินตามกฎหมายและข้อกำหนดทางธุรกิจ

 

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )