สูตรหา กำไรสะสมปลายปี หายังไง?

กําไรสะสมต้นงวด หายังไง กําไรสะสม งบแสดงฐานะการเงิน กำไรสะสมต้นงวด คือ ยอดขายสุทธิ สูตร กําไรสุทธิ สูตร สูตรบัญชี 5 หมวด ซื้อสุทธิ สูตร กําไรสะสม คือ
Click to rate this post!
[Total: 92 Average: 5]

สูตรหากำไรสะสมปลายปี

สูตรหากำไรสะสมปลายปี (Year-End Cumulative Profit) ใช้ในการคำนวณผลกำไรที่สะสมได้ถึงปลายปีหรือระยะเวลาที่กำหนด สูตรนี้สามารถแสดงได้ดังนี้

กำไรสะสมปลายปี = กำไรสุทธิปีนี้ + กำไรสะสมปีก่อนหน้า

คำอธิบายของสูตร

 • กำไรสุทธิปีนี้ หมายถึงกำไรสุทธิที่ได้รับในปีนี้หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • กำไรสะสมปีก่อนหน้า หมายถึงผลกำไรที่สะสมได้จากปีก่อนหน้า

โดยการใช้สูตรหากำไรสะสมปลายปี คุณสามารถหาผลกำไรที่สะสมได้ถึงปลายปีหรือระยะเวลาที่กำหนด โดยบวกกำไรสุทธิปีนี้กับกำไรสะสมปีก่อนหน้า เพื่อให้คุณสามารถประเมินผลกำไรที่สะสมได้ถึงจุดปลายปีหรือเวลาที่คุณต้องการ

การหากำไรสะสมปลายปี (Year-End Profit) คือ การคำนวณกำไรที่สะสมของธุรกิจของคุณจากเริ่มต้นของปีไปจนถึงปลายปีนั้น ๆ โดยรวมรายรับและรายจ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระยะเวลานั้น สูตรหากำไรสะสมปลายปีดังนี้

Year-End Profit = กำไรสะสมจากเริ่มต้นของปี – กำไรสะสมจากเริ่มต้นของปีที่แล้ว + รายรับปลายปี – รายจ่ายปลายปี

ในสูตรนี้

 1. “กำไรสะสมจากเริ่มต้นของปี” คือจำนวนกำไรที่คุณได้จากการทำธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นของปีนั้น ๆ จะเป็นศูนย์ในเดือนหรือปีแรกของการทำธุรกิจและเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ กับการทำธุรกิจ.

 2. “กำไรสะสมจากเริ่มต้นของปีที่แล้ว” คือจำนวนกำไรที่คุณได้จากการทำธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นของปีก่อนหน้านี้ หรือปีที่แล้ว ซึ่งจะเป็นสถานะตั้งต้นของปีปัจจุบัน.

 3. “รายรับปลายปี” คือรายรับทั้งหมดที่คุณได้รับในระยะเวลาปลายปี.

 4. “รายจ่ายปลายปี” คือรายจ่ายทั้งหมดที่คุณจ่ายในระยะเวลาปลายปี.

การหากำไรสะสมปลายปีช่วยให้คุณวางแผนและประเมินผลประกอบการของคุณในระยะยาวโดยใช้ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับทั้งปี.

กําไรสะสมต้นงวด หายังไง

หากต้องการหากำไรสะสมต้นงวด (Beginning Period Accumulated Profit) คุณสามารถใช้ข้อมูลกำไรสะสมจากงวดก่อนหน้าและกำไรปัจจุบันเพื่อหาผลกำไรสะสมต้นงวดใหม่ สูตรการคำนวณดังนี้

กำไรสะสมต้นงวด = กำไรสะสมก่อนหน้า + กำไรปัจจุบัน

คำอธิบายของสูตร

 • กำไรสะสมก่อนหน้า คือผลกำไรที่สะสมมาจากงวดก่อนหน้า
 • กำไรปัจจุบัน คือผลกำไรที่ได้รับในงวดปัจจุบัน

โดยการใช้สูตรนี้ คุณสามารถหากำไรสะสมต้นงวดได้โดยการบวกกำไรสะสมก่อนหน้ากับกำไรปัจจุบัน จะทำให้คุณมีข้อมูลเพียงพอสำหรับการวิเคราะห์ผลกำไรสะสมต้นงวดในงวดปัจจุบันหรืองวดที่คุณต้องการ

เรามาดูตัวอย่างการคำนวณกำไรสะสมปลายปี (Year-End Profit) ด้วยข้อมูลที่เป็นตัวอย่าง

สมมติว่าคุณเป็นเจ้าของร้านค้าขายสมาร์ทโฟน และคุณต้องการคำนวณกำไรสะสมปลายปีสำหรับปีที่กำลังจะจบลง ข้อมูลทางการเงินของคุณคือดังนี้

 1. กำไรสะสมจากเริ่มต้นของปี 50,000 บาท

  • นี่คือกำไรที่คุณได้จากการขายสมาร์ทโฟนตั้งแต่เริ่มต้นของปี.
 2. กำไรสะสมจากเริ่มต้นของปีที่แล้ว 40,000 บาท

  • นี่คือกำไรที่คุณได้จากการขายสมาร์ทโฟนตั้งแต่เริ่มต้นของปีที่แล้ว.
 3. รายรับปลายปี 120,000 บาท

  • รายรับทั้งหมดที่คุณได้รับในระยะเวลาปลายปี.
 4. รายจ่ายปลายปี 80,000 บาท

  • รายจ่ายทั้งหมดที่คุณจ่ายในระยะเวลาปลายปี.

เราสามารถคำนวณกำไรสะสมปลายปีได้ดังนี้

Year-End Profit = กำไรสะสมจากเริ่มต้นของปี – กำไรสะสมจากเริ่มต้นของปีที่แล้ว + รายรับปลายปี – รายจ่ายปลายปี Year-End Profit = 50,000 บาท – 40,000 บาท + 120,000 บาท – 80,000 บาท Year-End Profit = 50,000 บาท – 40,000 บาท + 40,000 บาท Year-End Profit = 50,000 บาท

ดังนั้น ในปีที่กำลังจะจบลง คุณมีกำไรสะสมปลายปีอยู่ที่ 50,000 บาท นี่คือตัวอย่างการคำนวณกำไรสะสมปลายปีโดยใช้ข้อมูลที่กำหนดให้เป็นตัวอย่าง. คำนวณนี้ช่วยให้คุณทราบถึงประสิทธิภาพของธุรกิจของคุณตลอดระยะเวลาของปีและว่าคุณได้กำไรหรือขาดทุนสะสมเท่าใดในปีนั้น.

กําไรสะสม งบแสดงฐานะการเงิน

กำไรสะสม (Accumulated Profit) ในงบแสดงฐานะการเงิน (Financial Statements) หมายถึงผลกำไรที่สะสมมาตั้งแต่เริ่มต้นกิจการจนถึงขณะที่รายงานฐานะการเงินถูกเตรียมขึ้น เรียกกำไรสะสมเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามและวิเคราะห์กำไรที่สะสมได้ในช่วงเวลาที่รายงานฐานะการเงินประกอบด้วย กำไรสะสมปีก่อนหน้า และกำไรหรือขาดทุนปีปัจจุบัน

การแสดงกำไรสะสมในงบแสดงฐานะการเงินจะอยู่ในส่วนของส่วนของทุน (Equity) หรือส่วนที่สนใจในบัญชีรายได้สะสม (Retained Earnings) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทุนเอกชนหรือทุนส่วนของบริษัท

โดยปกติแล้ว กำไรสะสมจะถูกประกาศในงบทดลองและงบประมาณและจะรวมกับกำไรสะสมในงบการเงินที่สมบูรณ์เมื่องบประมาณถูกอนุมัติและรายงานฐานะการเงินเปิดเผย

อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการแสดงกำไรสะสมในงบแสดงฐานะการเงิน คุณสามารถตรวจสอบส่วนของทุนหรือส่วนของบัญชีรายได้สะสมในงบประมาณหรืองบการเงินที่สมบูรณ์ของบริษัท ซึ่งจะแสดงผลกำไรที่สะสมมาจนถึงขณะนั้น และสามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการวิเคราะห์และการตัดสินใจทางธุรกิจต่อไปได้

คุณสามารถใช้บริการผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีเพื่อ รับทำบัญชี กำไรขาดทุน โดยคุณสามารถติดต่อกับ สำนักงานบัญชี ปังปอน ผู้ให้บริการทางการเงินหรือบริษัทที่มีบริการทำบัญชีเพื่อขอใบเสนอราคา หรือพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการของคุณ จากนั้นคุณสามารถเปรียบเทียบราคาและบริการกับผู้ให้บริการอื่นๆ เพื่อเลือกบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

ธุรกิจเกี่ยวกับเด็ก รายรับ รายจ่าย โอกาส?

ธุรกิจ เกี่ยวกับ นักเรียน ธุรกิจ เบบี้ช็อป แฟ รน ไช ส์ ร้าน เพื่อลูก สินค้าแม่และลูก ราคาส่ง หา ของ ให้ลูก ขาย

การสร้างรายงาน การเงิน ของบริษัท ต้องทำอย่างไร?

การจัดทํางบการเงิน คือ การทํางบการเงิน excel หลักเกณฑ์ ในการจัด ทำ งบ การเงิน การจัดทํางบการเงิน มีกี่แบบ ตัวอย่าง การทำงบ การเงิน งบ การเงิน บัญชีเบื้องต้น รายงานทางการเงิน มีอะไรบ้าง ขั้น ตอน การจัด ทํา การ ตรวจ สอบ และการ เผยแพร่ งบ การเงิน ของ บริษัท ใกล้ฉัน ออนไลน์
ปก กบ

ไอเดีย ธุรกิจ ส่งออกกบ พร้อม ตัวอย่าง SWOT

รับซื้อกบ 2565 ส่งกบไป ฮ่องกง ขายกบ ใกล้ฉัน รับซื้อกบ นครศรีธรรมราช กบขายส่ง รับซื้อ กบ กาฬสินธุ์ ซื้อกบมาเลี้ยง รับซื้อกบ ตลาดไท

เลิกกิจการ ภาษี ปิดกิจการ ต้องทําอย่างไร !

เลิกกิจการต้อง ทํา อย่างไร ยกเลิกกิจการร้านค้า แจ้งเลิกกิจการ บุคคลธรรมดา แจ้งเลิกกิจการ สรรพากร จดเลิกบริษัท ออนไลน์ ปิดบริษัท ค่าใช้จ่าย เลิกกิจการ ขายทรัพย์สิน เลิกกิจการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม
แพลตฟอร์ม ร้านค้าออนไลน์

แพลตฟอร์ม ร้านค้า ออนไลน์ ยอดนิยม?

ร้านค้าออนไลน์ยอดนิยม ร้านค้าออนไลน์ มีอะไรบ้าง ร้านค้าออนไลน์ หมายถึง เปิดร้านค้าออนไลน์ รายชื่อร้านค้าออนไลน์ สมัครร้านค้าออนไลน์ ตัวอย่างเว็บไซต์ขายของออนไลน์ ขายของออนไลน์ที่ไหนดี 2566 แพลตฟอร์ม ขายของออนไลน์ต่างประเทศ
ขนส่งเข้าระบบภาษี

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กิจการ ขนส่ง?

กิจการขนส่ง ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าขนส่งที่ ไม่ใช่ ขนส่งสาธารณะ ธุรกิจขนส่งเสียภาษีอะไร ประกอบกิจการขนส่งสินค้า ขนส่งใน ราช อาณาจักร ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ค่าขนส่ง ภาษีมูลค่าเพิ่ม  การวางแผนภาษีธุรกิจขนส่ง ค่าขนส่ง หัก ณ ที่จ่าย 1% ขนส่งเป็นปกติธุระ หมาย ถึง

บัญชี #2•บริษัทขนส่ง สินค้า รายจ่ายค่าภาษี?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย บริษัทขนส่ง j&t บริษัทขนส่งแฟลช บริษัทขนส่งมีอะไรบ้าง บริษัทขนส่งโลจิสติกส์ รายชื่อบริษัทขนส่งในประเทศไทย บริษัทขนส่งพัสดุ บริษัทขนส่งต่างประเทศ บริษัทขนส่งสินค้า ใกล้ฉัน ออนไลน์

เครื่องเสียงรถยนต์ รายรับ รายจ่าย โอกาส?

เครื่องเสียงรถยนต์  เครื่องเสียงรถยนต์ ยี่ห้อไหนดี เครื่องเสียงรถยนต์ งบ เครื่องเสียงรถยนต์ราคาประหยัด ราคาเครื่องเสียงรถยนต์ครบชุด ชุดเครื่องเสียงรถยนต์ พร้อมติดตั้ง

Leave a Comment

Scroll to Top