รับทำบัญชี.COM | สูตรหากำไรสะสมปลายปี Retained Earnings หายังไง?

สูตรหากำไรสะสมปลายปี

สูตรหากำไรสะสมปลายปี (Year-End Cumulative Profit) ใช้ในการคำนวณผลกำไรที่สะสมได้ถึงปลายปีหรือระยะเวลาที่กำหนด สูตรนี้สามารถแสดงได้ดังนี้

กำไรสะสมปลายปี = กำไรสุทธิปีนี้ + กำไรสะสมปีก่อนหน้า

คำอธิบายของสูตร

 • กำไรสุทธิปีนี้ หมายถึงกำไรสุทธิที่ได้รับในปีนี้หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • กำไรสะสมปีก่อนหน้า หมายถึงผลกำไรที่สะสมได้จากปีก่อนหน้า

โดยการใช้สูตรบัญชีหากำไรสะสมปลายปี คุณสามารถหาผลกำไรที่สะสมได้ถึงปลายปีหรือระยะเวลาที่กำหนด โดยบวกกำไรสุทธิปีนี้กับกำไรสะสมปีก่อนหน้า เพื่อให้คุณสามารถประเมินผลกำไรที่สะสมได้ถึงจุดปลายปีหรือเวลาที่คุณต้องการ

การหากำไรสะสมปลายปี (Year-End Profit) คือ การคำนวณกำไรที่สะสมของธุรกิจของคุณจากเริ่มต้นของปีไปจนถึงปลายปีนั้น ๆ โดยรวมรายรับและรายจ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระยะเวลานั้น สูตรหากำไรสะสมปลายปีดังนี้

Year-End Profit = กำไรสะสมจากเริ่มต้นของปี – กำไรสะสมจากเริ่มต้นของปีที่แล้ว + รายรับปลายปี – รายจ่ายปลายปี

ในสูตรนี้

 1. “กำไรสะสมจากเริ่มต้นของปี” คือจำนวนกำไรที่คุณได้จากการทำธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นของปีนั้น ๆ จะเป็นศูนย์ในเดือนหรือปีแรกของการทำธุรกิจและเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ กับการทำธุรกิจ.
 2. “กำไรสะสมจากเริ่มต้นของปีที่แล้ว” คือจำนวนกำไรที่คุณได้จากการทำธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นของปีก่อนหน้านี้ หรือปีที่แล้ว ซึ่งจะเป็นสถานะตั้งต้นของปีปัจจุบัน.
 3. “รายรับปลายปี” คือรายรับทั้งหมดที่คุณได้รับในระยะเวลาปลายปี.
 4. “รายจ่ายปลายปี” คือรายจ่ายทั้งหมดที่คุณจ่ายในระยะเวลาปลายปี.

การหากำไรสะสมปลายปีช่วยให้คุณวางแผนและประเมินผลประกอบการของคุณในระยะยาวโดยใช้ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับทั้งปี.

กําไรสะสมต้นงวด หายังไง

หากต้องการหากำไรสะสมต้นงวด (Beginning Period Accumulated Profit) คุณสามารถใช้ข้อมูลกำไรสะสมจากงวดก่อนหน้าและกำไรปัจจุบันเพื่อหาผลกำไรสะสมต้นงวดใหม่ สูตรการคำนวณดังนี้

กำไรสะสมต้นงวด = กำไรสะสมก่อนหน้า + กำไรปัจจุบัน

คำอธิบายของสูตร

โดยการใช้สูตรนี้ คุณสามารถหากำไรสะสมต้นงวดได้โดยการบวกกำไรสะสมก่อนหน้ากับกำไรปัจจุบัน จะทำให้คุณมีข้อมูลเพียงพอสำหรับการวิเคราะห์ผลกำไรสะสมต้นงวดในงวดปัจจุบันหรืองวดที่คุณต้องการ

เรามาดูตัวอย่างการคำนวณกำไรสะสมปลายปี (Year-End Profit) ด้วยข้อมูลที่เป็นตัวอย่าง

สมมติว่าคุณเป็นเจ้าของร้านค้าขายสมาร์ทโฟน และคุณต้องการคำนวณกำไรสะสมปลายปีสำหรับปีที่กำลังจะจบลง ข้อมูลทางการเงินของคุณคือดังนี้

 1. กำไรสะสมจากเริ่มต้นของปี 50,000 บาท
  • นี่คือกำไรที่คุณได้จากการขายสมาร์ทโฟนตั้งแต่เริ่มต้นของปี.
 2. กำไรสะสมจากเริ่มต้นของปีที่แล้ว 40,000 บาท
  • นี่คือกำไรที่คุณได้จากการขายสมาร์ทโฟนตั้งแต่เริ่มต้นของปีที่แล้ว.
 3. รายรับปลายปี 120,000 บาท
  • รายรับทั้งหมดที่คุณได้รับในระยะเวลาปลายปี.
 4. รายจ่ายปลายปี 80,000 บาท
  • รายจ่ายทั้งหมดที่คุณจ่ายในระยะเวลาปลายปี.

เราสามารถคำนวณกำไรสะสมปลายปีได้ดังนี้

Year-End Profit = กำไรสะสมจากเริ่มต้นของปี – กำไรสะสมจากเริ่มต้นของปีที่แล้ว + รายรับปลายปี – รายจ่ายปลายปี Year-End Profit = 50,000 บาท – 40,000 บาท + 120,000 บาท – 80,000 บาท Year-End Profit = 50,000 บาท – 40,000 บาท + 40,000 บาท Year-End Profit = 50,000 บาท

ดังนั้น ในปีที่กำลังจะจบลง คุณมีกำไรสะสมปลายปีอยู่ที่ 50,000 บาท นี่คือตัวอย่างการคำนวณกำไรสะสมปลายปีโดยใช้ข้อมูลที่กำหนดให้เป็นตัวอย่าง. คำนวณนี้ช่วยให้คุณทราบถึงประสิทธิภาพของธุรกิจของคุณตลอดระยะเวลาของปีและว่าคุณได้กำไรหรือขาดทุนสะสมเท่าใดในปีนั้น.

กําไรสะสม งบแสดงฐานะการเงิน

กำไรสะสม (Accumulated Profit) ในงบแสดงฐานะการเงิน (Financial Statements) หมายถึงผลกำไรที่สะสมมาตั้งแต่เริ่มต้นกิจการจนถึงขณะที่รายงานฐานะการเงินถูกเตรียมขึ้น เรียกกำไรสะสมเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามและวิเคราะห์กำไรที่สะสมได้ในช่วงเวลาที่รายงานฐานะการเงินประกอบด้วย กำไรสะสมปีก่อนหน้า และกำไรหรือขาดทุนปีปัจจุบัน

การแสดงกำไรสะสมในงบแสดงฐานะการเงินจะอยู่ในส่วนของส่วนของทุน (Equity) หรือส่วนที่สนใจในบัญชีรายได้สะสม (Retained Earnings) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทุนเอกชนหรือทุนส่วนของบริษัท

โดยปกติแล้ว กำไรสะสมจะถูกประกาศในงบทดลองและงบประมาณและจะรวมกับกำไรสะสมในงบการเงินที่สมบูรณ์เมื่องบประมาณถูกอนุมัติและรายงานฐานะการเงินเปิดเผย

อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการแสดงกำไรสะสมในงบแสดงฐานะการเงิน คุณสามารถตรวจสอบส่วนของทุนหรือส่วนของบัญชีรายได้สะสมในงบประมาณหรืองบการเงินที่สมบูรณ์ของบริษัท ซึ่งจะแสดงผลกำไรที่สะสมมาจนถึงขณะนั้น และสามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการวิเคราะห์และการตัดสินใจทางธุรกิจต่อไปได้

Click to rate this post!
[Total: 92 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )