งบการเงิน

รับทำบัญชี.COM | งบการเงิน ส่วนประกอบของงบการเงินที่สมบูรณ์?

งบการเงินประกอบด้วย มีอะไร

งบการเงิน คือ (Financial Statement) รายงานทางการเงินที่แสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของกิจการ ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ณ วันสิ้นงวดบัญชี อาจจะเป็นระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี

ส่วนประกอบของงบการเงินที่สมบูรณ์ ควรประกอบด้วย
1.งบดุล (Balance Sheet)
2.งบกำไรขาดทุน (Profit and Loss Statement)
3.งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ (Statement of changes in owner’s equity)
4.งบกระแสเงินสด ( Cash Flow statement)
5.หมายเหตุประกอบเงินการเงิน (Note to Financial Statement)

งบการเงิน (Financial Statement) เป็นเอกสารทางการเงินที่ใช้ในการรายงานสถานะการเงินของธุรกิจหรือองค์กรในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้ผู้ที่สนใจ เช่น ผู้ลงทุน หรือเจ้าของธุรกิจ เข้าใจถึงสภาพคล่องของธุรกิจ ประสิทธิภาพการดำเนินงาน และผลกำไรหรือขาดทุนที่ได้รับในระยะเวลานั้น ๆ มีหลายประเภทของงบการเงิน แต่สามงบการเงินหลักที่สำคัญที่ใช้ในธุรกิจมีดังนี้

  1. งบทดลองรายได้และสภาพคล่อง (Income Statement) งบทดลองรายได้และสภาพคล่องเป็นเอกสารที่รายงานรายได้และรายจ่ายของธุรกิจในระยะเวลาที่กำหนด (บางครั้งเรียกว่า “งบกำไรขาดทุน” หรือ “งบกำไรและขาดทุน”). งบทดลองรายได้แสดงผลกำไรหรือขาดทุนของธุรกิจหลังจากหักลดหย่อนรายจ่าย ซึ่งสามารถใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจในระยะเวลาที่กำหนด

  2. งบทดลองสภาพคล่อง (Balance Sheet) งบทดลองสภาพคล่องเป็นเอกสารที่รายงานสถานะการเงินของธุรกิจในระยะเวลาที่กำหนด (บางครั้งเรียกว่า “งบสมดุล” หรือ “งบแสดงสภาพคล่อง”). งบทดลองสภาพคล่องระบุสินทรัพย์ (Assets) และหนี้สิน (Liabilities) ของธุรกิจในขณะนั้น ซึ่งช่วยให้เข้าใจถึงสถานะการเงินของธุรกิจว่ามีสินทรัพย์มากน้อยแค่ไหนและหนี้สินมีเท่าใด

  3. งบกำไรสุทธิและขาดทุนสะสม (Statement of Retained Earnings) งบกำไรสุทธิและขาดทุนสะสมรายงานกำไรสุทธิที่ได้รับหรือขาดทุนสะสมของธุรกิจ ซึ่งรวมถึงกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในระยะเวลาที่กำหนดและการจ่ายเงินปันผลหรือเงินปันทุน (Dividends) ให้แก่ผู้ถือหุ้น

นอกเหนือจากสามงบการเงินหลักดังกล่าว ยังมีเอกสารเสริมอื่น ๆ ที่ใช้ในการรายงานสถานะการเงินของธุรกิจ เช่น งบคลังความเสี่ยง (Statement of Cash Flows) ซึ่งรายงานการเปลี่ยนแปลงของเงินสดและรายการเงินเข้าออกในธุรกิจ และเอกสารอื่น ๆ ตามความเหมาะสมในรายบริษัทและตามกฎหมายท้องถิ่นและนานาประเทศที่เกี่ยวข้อง

การเข้าใจและการวิเคราะห์งบการเงินเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการธุรกิจ และในการตัดสินใจทางการเงิน เนื่องจากมันช่วยให้เรารู้ถึงสถานะการเงินปัจจุบันและภาพรวมของธุรกิจ และมีประโยชน์ในการวางแผนและปรับปรุงกิจการให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

 
งบการเงิน
Click to rate this post!
[Total: 80 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )