หนังสือรับรองภาษาอังกฤษมีไหม

3 หนังสือรับรองภาษาอังกฤษมีไหม

Click to rate this post!
[Total: 139 Average: 5]

หนังสือรับรองภาษาอังกฤษมีไหม

กรมมีบริการรับรองเอกสารทางทะเบียน เช่น หนังสือรับรอง หรือเอกสารอื่น เช่น บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นเป็นภาษาอังกฤษหรือไม่ หากจำเป็นต้องใช้เอกสารดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษจะต้องทำอย่างไร

ตอบ: กรมยังไม่มีบริการจัดทำเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ ขอแนะนำให้ท่านจัดทำเป็นภาษาอังกฤษโดยจะแปลเองหรือให้หน่วยงานที่รับแปลเอกสารจัดทำให้ก็ได้ จากนั้นนำเอกสารทั้งฉบับภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ ไปติดต่อยังกองสัญชาติและนิติกร กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ โทร. 02-5751058 เพื่อรับรองคำแปลเอกสารให้ต่อไป

หนังสือรับรอง ภาษาอังกฤษ การให้ บริการ หนังสือรับรองนิติบุคคล เป็นภาษาอังกฤษ

กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ มีความมุ่งหมายในการให้บริการหนงัสือรับรองนิติบุคคลเป็นภาษาองักฤษ เพื่ออา นวยความสะดวกใหก้ บัผปู้ระกอบธุรกิจและประชาชนทวั่ ไปรวมท้งัเป็นการรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (AEC) (คลิกเพื่อดูระเบียบส ำนักงำนทะเบียนหุ้ นส่ วนบริ ษัทกลำงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2557)โดยจะเริ่มเปิ ดให้บริการในวันที่ 16 มกราคม 2558 มีรายละเอียดการให้บริการในระยะที่ 1ดงัน้ี
1) เงื่อนไขการให้บริการ
1.1 ประเภทนิติบุคคลที่ให้บริการ 3 ประเภท ไดแ้ก่
– หา้งหุน้ ส่วนสามญั นิติบุคคล
– หา้งหุน้ ส่วนจา กดั – บริษทัจา กดั
1.2 ผู้มีสิทธิขอรับบริการ
– ผู้ขอรับบริ การที่มีความประสงค์ในการขอรับหนังสือรับรองนิติบุคคลเป็ น ภาษาอังกฤษไม่วา่ จะเป็นเจา้ของนิติบุคคลน้นั เองหรือบุคคลทวั่ ไป
1.3 ขอบเขตการให้บริการ กรมพฒั นาธุรกิจการค้าได้ออกระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษทั กลางฉบบั ที่ 8 พ.ศ. 2557 (คลิกเพื่อดูระเบียบฉบับที่ 8)แกไ้ขแบบพิมพจ์ดทะเบียนเพื่อรองรับการเก็บขอ้ มูลนิติบุคคลเป็นภาษาองักฤษ ไดแ้ก่ ชื่อ-นามสกุลหุ้นส่วนผูจ้ดัการหรือกรรมการและที่ต้งัส านักงานแห่งใหญ่โดยให้มีผลใช้บงัคบั ต้งัแต่วนั ที่1 ตุลาคม 2557จึงไดก้า หนดขอบเขตการใหบ้ ริการในระยะที่1 ตามความพร้อมของขอ้มูลภาษาองักฤษที่มีดงัน้ี – หนังสือรับรองของนิติบุคคลที่มีรายการจดทะเบียนต้ังแต่วันที่1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป ใหบ้ ริการไดใ้นระยะที่1ดงัน้ี
1) เป็ นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ตามแบบส าเร็จรูปของกรมพฒั นาธุรกิจการคา้ทุกแบบ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม (คลิกเพื่อดูตัวอย่ำง) * ส าหรับวัตถุประสงค์รูปแบบอื่นจะเปิดใหบ้ ริการในระยะต่อไป
2) ผูข้อรับบริการได้ยื่นคา ขอตามแบบ บธ.2 และได้ช าระค่าธรรมเนียมตามข้อ 6 ครบถ้วนแล้ว – หนังสือรับรองของนิติบุคคลที่มีรายการจดทะเบียนล่าสุดก่อนวันที่1 ตุลาคม 2557 และยังไม่มี การแจ้งยนืยนั ข้อมูลภาษาองักฤษ ใหบ้ ริการไดใ้นระยะที่1ดงัน้ี 1) นิติบุคคลน้นั ไดน้ า ส่งหนงัสือแจง้ยืนยนั ชื่อนามสกุลหุ้นส่วน/กรรมการทุกคนและ ที่ต้งัสา นกังานแห่งใหญ่เป็นภาษาองักฤษแก่นายทะเบียนโดยถูกตอ้งครบถว้นตามหลกัเกณฑท์ ี่ระบุไวใ้นขอ้ 5 2) เป็ นนิติบุคคลที่มีวตัถุประสงคต์ ามแบบส าเร็จรูปของกรมพฒั นาธุรกิจการคา้ทุกแบบ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม (คลิกเพื่อดูตัวอย่ำง) * ส าหรับวตัถุประสงคร์ูปแบบอื่นจะเปิดใหบ้ ริการในระยะต่อไป
3) ผูข้อรับบริการได้ยื่นคา ขอตามแบบ บธ.2 และได้ช าระค่าธรรมเนียมตามข้อ 6 ครบถ้วนแล้ว 1.4 รายการทางทะเบียนที่ให้การรับรอง ในระยะที่ 1 สามารถให้บริการรับรองข้อมูลทางทะเบียนเป็ นภาษาอังกฤษจ านวน 5รายการดงัน้ี 1) ชื่อหุน้ ส่วนและเงินลงหุน้ /ชื่อกรรมการ 2) ชื่อหุน้ ส่วนผจู้ดัการ/อา นาจกรรมการ 3) ขอ้จา กดัอา นาจหุน้ ส่วนผจู้ดัการ/ทุนจดทะเบียน
4) สา นกังานแห่งใหญ่
5) วัตถุประสงค์ * สา หรับขอ้มูลที่ต้งัสา นกังานสาขาและรายการอื่นๆที่สมควรจะใหป้ ระชาชนทราบ จะเปิดใหบ้ ริการในระยะต่อไป
2) รูปแบบหนังสือรับรองนิติบุคคลเป็นภาษาองักฤษ
2.1 หนังสือรับรองนิติบุคคลเป็ นภาษาอังกฤษเป็ นเอกสารราชการที่ด าเนินการด้วยระบบการออก หนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Certificate) โดยใช้เทคโนโลยีการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ที่มีการตรวจสอบและควบคุมความถูกตอ้งของนายทะเบียน จึงไม่มีการประทบั ตราตา แหน่งนายทะเบียน หุ้นส่วนบริษทัอีก ท้งัน้ีเป็นไปตามหลกั เกณฑ์และขอ้กา หนดของพระราชบญั ญตัิว่าดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544และแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551
2.2 รู ปแบบหนังสือรับรองนิติบุคคลเป็ นภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาและออกแบบจาก เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีมาตรฐาน และเป็ นที่ยอมรับในสากล ซึ่งผู้ขอรับบริการสามารถตรวจสอบความถูกต้องของ หนงัสือรับรองนิติบุคคลเป็นภาษาองักฤษไดด้ว้ยตนเอง ดงัน้ีจุดตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองนิติบุคคลเป็นภาษาองักฤษ จ านวน 4จุด
3) ระยะเวลาและขั้นตอนในการให้บริการ ระยะเวลาการให้บริการ 2 วันท าการ นับวันถัดจากวันยื่นค าขอเป็ นวันท าการวันแรกโดยมีข้นั ตอนดงัน้ี 1.QR Code บรรจุข้อมูล 250 ตัวอักษร เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรอง ได้แก่ – เลขทะเบียน – ชื่อนิติบุคคล – วัน เดือน ปี ที่จดทะเบียน – ที่ตั้งส านักงานใหญ่ – วัน เดือน ปีที่ออกหนังสือรับรอง – ชื่อกรรมการ (บรรจุไม่เกินจ านวนตัวอักษรที่ เหลืออยู่) โดยใช้อุปกรณ์และโปรแกรมที่สามารถอ่านรหัส QR Code ได้ 3. Micro Text เอกสารต้นฉบับสามารถอ่านโดยการใช้ แว่นขยาย ส่องดูจะพบข้อความ “กรม พัฒนาธุรกิจการค้า Department of Business Development” หากน าไป ถ่ายส าเนาจะไม่สามารถอ่านข้อความ ดังกล่าวได้ 2. ตัวเลข Ref Number ตรวจสอบ/เทียบข้อมูลนิติบุคคลจาก หน้า website www.dbd.go.th โดยเข้าเมนู “ตรวจสอบข้อมูลหนังสือ รับรองนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์” จะ พบหน้าหนังสือรับรองที่มีข้อความ ตรงกัน
4. DBD ลายน ้า ปกติจะเป็นสีเทาอ่อน หากน าไปถ่ายส าเนาที่ระดับความเข้มปกติ ภาพลายน้ าจะไม่ปรากฏหากน าไปถ่ายส าเนาที่ ระดับความเข้มมากกว่าปกติ ลายน้ าจะมีสีเข้มไม่คมชัดผู้ขอรับบริการยื่นแบบค าขอ (บธ.2) ณ ศูนย์บริการของกรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเงื่อนไขตาม 1.3 ก่อนรับเรื่องและรับช าระค่าธรรมเนียมกระบวนการจัดท าข้อมูลรับหนังสือรับรอง ณ ศูนย์บริการที่ยื่นค าขอไว้ วันยื่นค ำขอ2 วันท ำกำรวันนัดรับเอกสำร 4) สถานที่ให้บริการ ส่วนกลาง: กรมพฒั นาธุรกิจการคา้ (สนามบินน้า )แบ่งเป็น – ช้นั 3กรณีการขอหนงัสือรับรองโดยทวั่ ไป – ช้น 4 ั กรณีจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมขอหนังสือรับรอง สา นกังานพฒั นาธุรกิจการคา้เขต 1 – 6 ส่วนภูมิภาค: สา นกังานพฒั นาธุรกิจการคา้จงัหวดัและสาขา 5) การยนื่ เอกสารแจ้งยนืยันข้อมูลภาษาองักฤษ นิติบุคคลใดมีความประสงค์ในการแจ้งยืนยนั ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษแก่นายทะเบียน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุลหุน้ ส่วน/หุน้ ส่วนผจู้ดัการ/กรรมการ/กรรมการผจู้ดัการและที่ต้งัสา นกังานแห่งใหญ่ใหด้า เนินการดงัน้ี 1) Download ตัวอย่างหนังสือแจ้งยืนยนั ข้อมูลจากเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th >ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม >หนังสือรับรองนิติบุคคลเป็ นภาษาอังกฤษ > แบบแจ้งยืนยันข้อมูลเป็ น ภาษาอังกฤษ 2) กรอกข้อความในหนังสือแจ้งยืนยันให้ครบถ้วน 3) หุ้นส่วนผูจ้ดัการ/กรรมการตามอา นาจลงลายมือชื่อและประทบั ตราส าคญั (ถา้มี) พร้อมแนบ ส าเนาบตัรประจา ตวัประชาชนหรือบตัรประจา ตวัอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการของหุ้นส่วน/กรรมการทุกคน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 4) ยื่นเอกสารด้วยตนเองหรือมอบอ านาจให้บุคคลอื่นยื่นเอกสารแทน ณ ศูนย์บริการของกรม พฒั นาธุรกิจการคา้ นิติบุคคลที่ประสงค์ขอหนังสือรับรองเป็ นภาษาอังกฤษสามารถยื่นเอกสารแจ้งยืนยันข้อมูลพร้อมค า ขอรับหนังสือรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ (บธ.2) เลยก็ได้ 6) ค่าบริการ ฉบบัละไม่เกิน 1,200 บาท แบ่งเป็น 2 ส่วน -ค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวง รายการละ 40 บาท (ถ้าขอรับรองรายการทางทะเบียน 5 รายการ เป็ นเงิน 200 บาท) -ค่าดา เนินการ ฉบบัละ1,000 บาท7) การน าไปใช้ในต่างประเทศ หนังสือรับรองภาษาองักฤษเป็นเอกสารต้นฉบับทางราชการที่น าไปใช้ได้ท้งัในประเทศและ ต่างประเทศ ซ่ึงการนา ไปใช้ในต่างประเทศอาจตอ้งคา นึงถึงธรรมเนียมปฏิบตัิระหว่างประเทศที่ตอ้ งมีการรับรอง เอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศ (Legalization) สามารถสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมไดท้ ี่ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์0-2575-1057ถึง 60 โทรสาร 0-2575-1054 E-mail :consular04@mfa.go.th ————————————————— กองทะเบียนธุรกิจ มกราคม 2558

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 29, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top