ห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียน

รับทำบัญชี.COM | ห้างหุ้นส่วนถึอเป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล?

Click to rate this post!
[Total: 17 Average: 5]

ห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียน ถึอเป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือเปล่าคะ

ถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดจะทะเบียน ก็ถือว่ามีสถานะเป็นนิติบุคคลค่ะ เมื่อเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ก็กำหนดให้นิติบุคคลต้องยื่นงบการเงินทุกปี และตามประมวลรัษฏากรก็กำหนดให้นิติบุคคลต้องยื่นแบบแสดงการเสียภาษีปีละ 2 ครั้งตามแบบ ภงด. 51 และ แบบ ภงด. 50

ห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียน (Registered Partnership) เป็นรูปแบบหนึ่งของธุรกิจหุ้นส่วนที่ได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายในหลายประเทศ ห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาแยกจากเจ้าของกิจการและมีอยู่เพื่อการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย รูปแบบนี้อาจมีการจำกัดความรับผิดชอบของสมาชิกหรือหุ้นส่วนตามจำนวนหุ้นที่แต่ละบุคคลถือครองในห้างนั้น หากห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนมีกำไร กำไรจะถูกแบ่งปันในอัตราส่วนตามส่วนของหุ้นส่วนของแต่ละสมาชิก และหากมีข้อยกเว้นหรือข้อตกลงเฉพาะเรื่องการแบ่งปันกำไรก็จะบังคับในปฏิบัติ

ห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนส่วนใหญ่มีกฎหมายและข้อกำหนดที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่ห้างดำเนินธุรกิจ สมาชิกหรือผู้ถือหุ้นส่วนอาจต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานราชการและปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาหรือเอกสารก่อตั้งห้าง

ห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนมักใช้ในธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม โดยสมาชิกหรือผู้ถือหุ้นส่วนมีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการและมีส่วนร่วมในการบริหารและตัดสินในการดำเนินธุรกิจ การจัดการและความรับผิดชอบของสมาชิกส่วนนี้มักมีการกำหนดไว้ในสัญญาหรือเอกสารก่อตั้งห้างที่จดทะเบียน

ห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนเป็นองค์กรทางธุรกิจที่นิยมในหลายประเทศเนื่องจากมีความยืดหยุ่นในการจัดการและมีโครงสร้างทางภาษีที่ทำให้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการดำเนินธุรกิจในรูปแบบหุ้นส่วนที่มีความยืดหยุ่นในการบริหารและความรับผิดชอบทางการเงิน.

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )