รับทำบัญชี.COM | ประเภทห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนตราหรือไม่?

Click to rate this post!
[Total: 107 Average: 5]

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัดจะต้องจดทะเบียนตราหรือไม่

ห้างหุ้นส่วน ทั้ง 2 ประเภท ต้องจดทะเบียนตราด้วย

ห้างหุ้นส่วน เป็นองค์กรธุรกิจที่มีโครงสร้างหรือรูปแบบการจัดตั้งและจัดเก็บทุนจากผู้ถือหุ้น เพื่อดำเนินกิจกรรมธุรกิจต่าง ๆ โดยใช้เงินทุนจากผู้ถือหุ้นเป็นส่วนใหญ่ รูปแบบของห้างหุ้นส่วนสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะการดำเนินธุรกิจและโครงสร้างทางกฎหมาย บางประเภทของห้างหุ้นส่วนอาจมีผู้ถือหุ้นน้อยหรือไม่มีเลย ต่อไปนี้คือประเภทหลายประเภทของห้างหุ้นส่วน

  1. ห้างหุ้นส่วนบุคคล (General Partnership) ห้างหุ้นส่วนบุคคลคือห้างหุ้นส่วนที่จัดตั้งโดยกลุ่มของบุคคลซึ่งทุกคนเป็นผู้จัดการและมีสิทธิ์ในการดำเนินกิจกรรมธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนบุคคลไม่มีข้อจำกัดในการรับผิดชอบทางการเงิน แต่ผู้ถือหุ้นสามารถรับผิดชอบส่วนต่าง ๆ ของหนี้ของธุรกิจ
  2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด (Limited Partnership) ห้างหุ้นส่วนจำกัดคือรูปแบบที่บางส่วนของผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์ในการรับผิดชอบทางการเงิน แต่มีบางส่วนอื่นที่มีสิทธิ์ในการรับผิดชอบอย่างจำกัด ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์รับผิดชอบเต็มที่จะเรียกว่า “หุ้นส่วนผู้จัดการ” และผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์รับผิดชอบอย่างจำกัดเรียกว่า “หุ้นส่วนผู้ถือหุ้นจำกัด”
  3. ห้างหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบ (Limited Liability Partnership – LLP) ห้างหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบเป็นโครงสร้างที่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นรับผิดชอบเพียงครั้งเดียวสำหรับการกระทำของบุคคลอื่นในห้างหุ้นส่วน การตัดสินใจและการดำเนินธุรกิจจะอิสระจากผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์รับผิดชอบ
  4. ห้างหุ้นส่วนแห่งรัฐ (State Limited Partnership) ห้างหุ้นส่วนแห่งรัฐเป็นห้างหุ้นส่วนที่เดินหน้าด้วยหนังสือประกอบธุรกิจในรัฐหรือจังหวัด ซึ่งมีข้อจำกัดและกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงตามกฎหมายรัฐหรือจังหวัดที่ห้างหุ้นส่วนนั้นจัดตั้งขึ้น
  5. ห้างหุ้นส่วนต่างประเทศ (Foreign Limited Partnership) ห้างหุ้นส่วนต่างประเทศคือห้างหุ้นส่วนที่จัดตั้งในประเทศนอกและมีสถานที่ตั้งหลักของธุรกิจในประเทศอื่น ๆ หรือรัฐอื่น ๆ
  6. ห้างหุ้นส่วนสากล (Global Limited Partnership) ห้างหุ้นส่วนสากลเป็นห้างหุ้นส่วนที่มีการกำหนดให้มีผู้ถือหุ้นจากหลายประเทศและมีการจัดตั้งโดยใช้กฎหมายที่มีผลบังคับทั้งในประเทศตั้งต้นและประเทศปลายทาง
  7. ห้างหุ้นส่วนกิจกรรมพิเศษ (Limited Liability Limited Partnership – LLLP) ห้างหุ้นส่วนกิจกรรมพิเศษเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นไม่ถูกรับผิดชอบในหลักสถานะของห้างหุ้นส่วน แต่ยังมีความรับผิดชอบทางการเงินต่อการกระทำในกิจกรรมพิเศษของห้างหุ้นส่วนนี้
  8. ห้างหุ้นส่วนในรูปแบบอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีหลายรูปแบบของห้างหุ้นส่วนอื่น ๆ ซึ่งอาจมีคุณสมบัติและโครงสร้างทางกฎหมายที่ไม่เหมือนกันตามกฎหมายและระเบียบของแต่ละประเทศหรือรัฐ

ห้างหุ้นส่วนสามารถใช้ในการดำเนินกิจกรรมธุรกิจต่าง ๆ ตลอดทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐ แต่ควรให้คำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในกฎหมายและบัญชีเพื่อเลือกประเภทที่เหมาะสมกับความต้องการและวัตถุประสงค์ของธุรกิจของคุณ

อ่านเพิ่มเติม >> ลักษณะของห้างหุ้นส่วนจำกัด