เก็บเอกสารบัญชีกี่ปี

รับทำบัญชี.COM | ระยะเวลาการเก็บเอกสารทางบัญชีต้องเก็บกี่ปี?

Click to rate this post!
[Total: 117 Average: 5]

เอกสารบัญชี เก็บ กี่ปี ข้อกำหนด ประกอบการลงบัญชี พ ร บ วิธี ปฏิบัติ

เอกสารบัญชี

เอกสารบัญชีเป็นเอกสารที่ใช้ในกระบวนการบัญชีเพื่อบันทึกและเก็บข้อมูลทางการเงินของธุรกิจหรือองค์กร โดยรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายได้ รายจ่าย สินทรัพย์ หนี้สิน และธุรกรรมการเงินอื่น ๆ ที่สำคัญ ประจำวัน สำหรับธุรกิจที่ต้องทำการบัญชี โดยเฉพาะในการบันทึกข้อมูลการเงินในระบบคอมพิวเตอร์ เอกสารบัญชีมักถูกสร้างขึ้นในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลหรือเอกสารพิมพ์ออกมาจากระบบคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ เอกสารบัญชียังอาจเป็นเอกสารแบบกระดาษที่ใช้บันทึกข้อมูลการเงินเป็นช่องๆ หรือสมุดบัญชีที่ใช้สำหรับบันทึกแยกประเภทต่าง ๆ ของรายได้และรายจ่ายของธุรกิจ

นี่คือบางตัวอย่างของเอกสารบัญชีที่ใช้ในกระบวนการบัญชี

 1. ใบสำคัญรับ (Receipts) เอกสารนี้ใช้บันทึกรายการเงินที่รับเข้าสำหรับสินค้าหรือบริการที่ขาย โดยระบุจำนวนเงินที่ลูกค้าชำระและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการที่ซื้อ

 2. ใบสำคัญจ่าย (Payments) เอกสารนี้ใช้บันทึกรายการเงินที่จ่ายออก เช่น การชำระค่าใช้จ่ายสำหรับวัตถุดิบ, ค่าจ้างพนักงาน, ค่าเช่า, ค่าไฟ และค่าน้ำ

 3. ใบสำคัญรับใบสำคัญจ่าย (Receipts and Payments Voucher) เอกสารนี้รวมรายการรับเงินและจ่ายเงินในรูปแบบเดียวกัน และมักใช้ในธุรกิจขนาดเล็ก

 4. ใบสำคัญรับเงินเงินฝาก (Deposit Receipts) เอกสารนี้ใช้บันทึกการฝากเงินจากลูกค้าหรือธนาคารเข้าบัญชีของธุรกิจ

 5. สมุดบัญชี (Ledger) เป็นเอกสารที่ระบุรายการบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ และบันทึกข้อมูลการเคลื่อนไหวของเงินในแต่ละบัญชี

 6. ใบบันทึกรายการ (Journal) เอกสารนี้ใช้บันทึกรายละเอียดของธุรกรรมการเงินในลำดับเวลาที่เกิดขึ้น โดยระบุบัญชีที่เกี่ยวข้องและจำนวนเงิน

 7. ใบแจ้งหนี้ (Invoice) เอกสารที่สร้างขึ้นเพื่อแจ้งลูกค้าถึงจำนวนเงินที่ต้องชำระสำหรับสินค้าหรือบริการที่ธุรกิจขาย

 8. ใบสำคัญรับใบสำคัญจ่ายแยกประเภท (Category Voucher) เอกสารนี้ใช้บันทึกรายการเงินแยกประเภทต่าง ๆ โดยแยกตามหมวดหมู่เงินสด, บัญชีรายเดือน, และอื่น ๆ

 9. สมุดรายวัน (Daily Log) เอกสารที่ใช้บันทึกรายละเอียดของรายการการเงินที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน เช่น รายการธุรกรรมสด

 10. สรุปการเงินประจำเดือนหรือปี (Monthly or Yearly Financial Summary) เอกสารที่รวบรวมข้อมูลการเงินรายเดือนหรือรายปี เพื่อให้สรุปสถานะการเงินของธุรกิจ

 11. ใบบันทึกรายการค่าความเสี่ยง (Risk Expense Entry) เอกสารนี้ใช้บันทึกรายการเงินที่เกี่ยวข้องกับค่าความเสี่ยงหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น ค่าประกัน

เอกสารบัญชีเป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการการเงินของธุรกิจ และใช้ในการทำงบการเงิน รายงานการเงิน และตรวจสอบการเงิน โดยจะต้องเก็บรักษาเอกสารบัญชีอย่างรอบคอบตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นและสากลที่เกี่ยวข้อง และนำเอกสารเหล่านี้มาใช้ในการวิเคราะห์และการตัดสินใจทางการเงินในอนาคต

เอกสารทางบัญชี กิจการต้องเก็บไว้กี่ปี
ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันปิดบัญชี หรือจนกว่าจะมีการส่งมอบบัญชี เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบบัญชี ของกิจการประเภทใดประเภทหนึ่ง ให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีมีอำนาจกำหนดให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี เก็บรักษาบัญชี และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ เกินห้าปีแต่ต้องไม่เกินเจ็ดปี

กรณีที่บริษัทฯ จัดเก็บบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันปิดบัญชี  เว้นแต่อธิบดีโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีกำหนดให้เก็บรักษาไว้เกิน 5 ปี แต่ไม่เกิน 7 ปี นับแต่วันปิดบัญชี
ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พศ2543 มาตรา 14 ซื่งในขณะนี้ อธิบดียังไม่ได้มีการกำหนดให้กิจการใด ต้องเก็บรักษาบัญชีฯ เกิน 5 ปี

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )