4 สค ภาษีเงินได้ กรณีการให้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้แก่

ภาษีเงินได้ กรณีการให้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้แก่ผู้บริจาคทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนการศึกษา
[Total: 51 Average: 5]

เงินบริจาคทุนการศึกษา ?

ข้อหารือที่ กค 0702/5027
เลขที่หนังสือ
: กค 0702/5027
วันที่
: 4 สิงหาคม 2563
เรื่อง
: ภาษีเงินได้ กรณีการให้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้แก่ผู้บริจาคทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนการศึกษา
ข้อกฎหมาย
: มาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ
(ศูนย์ ก.) มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในด้านสะเต็มศึกษาในประเทศไทยและประเทศสมาชิกขององค์การ A ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ฯ บรรลุวัตถุประสงค์ สามารถขยายขอบเขตการพัฒนาสถานศึกษาในประเทศไทยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นไปได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมทั่วประเทศ และลดภาระของรัฐในการจัดสรรงบประมาณให้แก่ศูนย์ฯ กรณีดังกล่าว ศูนย์ฯ จึงขอให้กรมสรรพากรพิจารณาให้สิทธิแก่ผู้บริจาคทุนทรัพย์แก่ศูนย์ฯ ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับการบริจาคดังกล่าวด้วย
แนววินิจฉัย
กรณีผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ศูนย์ฯ จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการคำนวณภาษีเพื่อเสียภาษีเงินได้นั้น ศูนย์ฯ จะต้องได้รับการพิจารณาประกาศกำหนดให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ตามความในมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3 (4) (ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ. 2535 ดังนั้น ศูนย์ฯ ต้องยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ฯ ต่อกรมสรรพากร โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 704) เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาประกาศกำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3 (4) (ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239)พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
เลขตู้
: 83/40945

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 14, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top