กำลังปรับปรุง

2 เงินได้ที่จะต้องนำไปรวมคำนวณภาษีมาจากแหล่งใดบ้าง

Click to rate this post!
[Total: 220 Average: 5]

แหล่งที่มาของเงินได้ เราสามารถแบ่งออกเป็นเงินได้จากในประเทศและนอกประเทศ

                แหล่งที่มาของเงินได้ เราสามารถแบ่งออกเป็นเงินได้จากในประเทศและนอกประเทศ ซึ่งเงินได้จากแหล่งต่างๆ นี้ จะต้องนำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่ ให้เราทำการพิจารณาจาก เงินได้เกิดจากแหล่งในประเทศ หมายถึง เงินได้ที่เกิดขึ้น หรือเป็นผลสืบเนื่องจากมี หน้าที่งานที่ทำในประเทศไทย หรือ กิจการที่ทำในประเทศไทย หรือ กิจการของนายจ้างในประเทศไทย หรือ ทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย เงินได้เกิดจากแหล่งนอกประเทศไทย หมายถึง เงินได้ที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลสืบเนื่องจากมี หน้าที่งานที่ทำในต่างประเทศ หรือ กิจการที่ทำในต่างประเทศ หรือ ทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศ เงื่อนไข สำหรับผู้มีเงินได้เกิดจากแหล่งนอกประเทศในปีภาษีที่ล่วงมาแล้ว จะต้องทำการเสียภาษีเงินได้ในประเทศไทย ซึ่งจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ประการ ดังนี้

1 ผู้มีเงินได้นั้นจะต้องเป็นผู้อยู่ในประเทศไทย ในปีภาษีนั้นชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะเวลา รวมทั้งหมดถึง 180 วัน และ

2 ผู้มีเงินได้นำเงินได้นั้นเข้ามาในประเทศไทยในปีภาษีนั้นด้วย ในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบางกรณี ถ้ามีความเกี่ยวข้องกับบุคคลของบางประเทศที่มี อนุสัญญาภาษีซ้อน หรือความตกลงเพื่อป้องกันการเก็บภาษีซ้ำซ้อนกับประเทศไทยจำเป็นต้องพิจารณาถึงความ ตกลงหรืออนุสัญญาว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยได้ทำความตกลงไว้ด้วย แล้วพบกันใหม่บทความหน้าค่ะ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย ธันวาคม 25, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top