รับทำบัญชี.COM | เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา?

เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีอะไรบ้าง

+++ เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา +++

  • ค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่าพาหนะ ซึ่งลุกจ้างหรือผู้รับหน้าที่หือตำแหน่งงานได้จ่ายไปโดยสุจริตตามหน้าที่ของตน
  • ค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงตามที่รัฐบาลกำหนด
  • เงินเพิ่มพิเศษประจำตำแหน่งและเงินค่าเช่าบ้าน หรือบ้านที่ให้อยู่โยไม่เสียค่าเช่า
  • เงินได้ที่ได้จากการขายหรือส่วนลดจากการซื้ออากรแสตมป์
  • เบี้ยประชุมกรรมาธิการ หรือค่าสอน ค่าสอบที่ทางราชการจ่ายให้
  • การขายสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก
  • รางวัลเพื่อการศึกษาหรือค้นคว้าทางวิชาการ
  • บำเหน็จ บำนาญพิเศษ ค่าสินไหมทดแทน เงินส่วนแบ่งกำไรจากห้างหุ้นส่วนสามัญ 

“เงินได้” คือ จำนวนเงินที่คุณหรือบุคคลหนึ่งได้รับหรือสร้างขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งสามารถมาจากหลายแหล่งและรูปแบบต่าง ๆ เช่น การทำงาน, การลงทุน, การขายสินค้าหรือบริการ, การลงทุนในหลักทรัพย์, การรับเงินจากการล่องเงินสำหรับสวัสดิการ, การรับเงินจากการลูกหนี้, การรับเงินจากการขายทรัพย์สิน, การรับเงินจากการละค้านหรือการประกัน, รายได้จากกิจกรรมอิสระ เช่น การทำงานเสริม, การสร้างรายได้จากการลงทุนในธุรกิจส่วนตัว, รายได้จากการใช้ทรัพย์สินเช่นเช่าอสังหาริมทรัพย์, และอื่น ๆ รายได้ยังสามารถมาจากการรับเงินจากการรับบัตรเครดิต, การรับเงินจากการขายสินค้าหรือบริการออนไลน์, การรับรายได้จากการสมัครงานพิเศษ, การรับรายได้จากการรับเงินเชื่อ และอื่น ๆ อีกมากมาย.

รายได้เป็นส่วนสำคัญในการบริหารการเงินและชีวิตประจำวันของคน มันใช้ในการชำระค่าใช้จ่ายพื้นฐาน เช่น ค่าบ้าน ค่ารถ ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และยังสามารถใช้ในการออม การลงทุน หรือการเพิ่มความมั่นคงในการเงิน. การสร้างรายได้ที่มั่นคงและการวางแผนการเงินเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความเสถียรภาพทางการเงินของบุคคลหรือครอบครัว.

 
หมู่บ้านจัดสรร

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )