เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กำลังปรับปรุง
[Total: 95 Average: 5]

เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีอะไรบ้าง ?

+++ เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา +++
-ค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่าพาหนะ ซึ่งลุกจ้างหรือผู้รับหน้าที่หือตำแหน่งงานได้จ่ายไปโดยสุจริตตามหน้าที่ของตน
-ค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงตามที่รัฐบาลกำหนด
-เงินเพิ่มพิเศษประจำตำแหน่งและเงินค่าเช่าบ้าน หรือบ้านที่ให้อยู่โยไม่เสียค่าเช่า
-เงินได้ที่ได้จากการขายหรือส่วนลดจากการซื้ออากรแสตมป์
-เบี้ยประชุมกรรมาธิการ หรือค่าสอน ค่าสอบที่ทางราชการจ่ายให้
-การขายสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก
-รางวัลเพื่อการศึกษาหรือค้นคว้าทางวิชาการ
-บำเหน็จ บำนาญพิเศษ ค่าสินไหมทดแทน เงินส่วนแบ่งกำไรจากห้างหุ้นส่วนสามัญ 

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย กรกฎาคม 2, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top