เงื่อนไข หักลดหย่อนภาษี ด้วย บิดา มารดา?

Click to rate this post! [Total: 82 Average: 5] เงื่อนไ …

เงื่อนไข หักลดหย่อนภาษี ด้วย บิดา มารดา? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 82 Average: 5]

เงื่อนไขหักลดหย่อนภาษีด้วยบิดา มารดา

                สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี การนำบิดา มารดา มาลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูและนำมายกเว้นภาษีค่าเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้รวมทั้งบิดา มารดาของสามี หรือภรรยา ของผู้มีเงินได้ จะต้องมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
1. บิดา มารดาจะต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป
2. หักค่าอุปการะเลี้ยงดูเป็นค่าใช้จ่ายได้คนละ 30,000 บาท
3. อยู่ในการเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้ แต่บิดามารดา จะต้องมีรายได้ในปีที่ใช้สิทธิไม่เกิน 30,000 บาท
4. ผู้มีเงินได้ที่จะขอใช้สิทธิการหักค่าลดหย่อน จะต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดา มารดา
5. ในกรณีที่บิดา มารดามีบุตรหลายคน ผู้มีเงินได้ที่จะขอใช้สิทธิหักค่าลดหย่อนจะต้องเป็นผู้ที่ เลี้ยงดูบิดา มารดาในปีภาษีเพียงคนเดียวเท่านั้น และต้องมีหลักฐานรับรองการอุปการะเลี้ยงดูจากบิดา มารดา ตามแบบ ล.ย. 03 ให้แก่บุตรเพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐาน ดังนั้น บิดา มารดา จะต้องให้บุตรคนใดคนหนึ่งใช้หรือบิดาออกหนังสือให้คนหนึ่งและมารดาออกให้อีกคนหนึ่งก็ได้ แต่บิดา มารดา จะออกหนังสือรับรองการอุปการะเลี้ยงดูให้แก่บุตรซ้ำกันไม่ได้
6. การหักค่าลดหย่อน ให้สามารถหักลดหย่อนได้ทั้งจำนวน แม้ว่าจะมีการเลี้ยงดูไม่ตลอดปีภาษีที่ยื่นขอก็ตาม
7. กรณีสามีหรือภรรยาเป็นผู้มีเงินได้เพียงคนเดียว สามารถหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของสามีหรือภรรยาก็ได้คนละ 30,000 บาท
8.กรณีผู้มีเงินได้ซึ่งเดิมใช้สิทธิหักลดหย่อนอยู่เดิมแล้ว ต่อมาแต่งงานกัน จะต้องใช้เกณฑ์การลดหย่อน ดังนี้ หากเป็นสามี ภรรยากันไม่ครบปีภาษีที่ขอใช้สิทธิ ก็ให้ต่างคนต่างลดหย่อนค่าเลี้ยงดูบิดา มารดาของตนเองได้ หากเป็นสามีภรรยากันครบปีภาษีที่ขอใช้สิทธิ และภรรยาไม่ได้แยกยื่นแบบภาษีเงินได้ต่างหากจากสามีก็ให้สามารถหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูได้ทั้งบิดา มารดา ของผู้มีเงินได้ และบิดา มารดา ของภรรยาของผู้มีเงินได้ คนละ 30,000 บาท
9. หากผู้มีเงินได้ไม่ได้อยู่ในประเทศไทย สามารถหักค่าลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูได้เฉพาะบิดามารดาที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
10. การหักค่าลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดู ต้องระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดาที่ขอใช้สิทธิในแบบที่ยื่นภาษีเงินได้ด้วย
11. กรณีบิดามารดาถึงแก่ความตายในระหว่างปีภาษี หรือก่อนการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 ให้บุตรที่เป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูคนใดคนหนึ่งใช้สิทธิหักค่าลดหย่อนได้โดยแนบแบบ ล.ย. 30 และจะต้องสำเนาใบมรณะบัตรพร้อมกับการยื่นแบบเสียภาษี พบกันได้ใหม่บทความหน้า
 

โลจิสติกส์ #5 ภาษีรายได้ต้องรู้หักณที่จ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย ธุรกิจโลจิสติกส์ มีอะไรบ้าง อยากทำธุรกิจ โล จิ สติ ก ส์ การจัดการโลจิสติกส์ มีอะไรบ้าง หัวใจของโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การจัดการโลจิสติกส์คืออะไร หัวใจของโลจิสติกส์มีกี่ประการ หัวใจของโลจิสติกส์ คือ โครงการ โล จิ สติ ก ส์
ปก รับทำบัญชี ผ้าขาวม้า

แนวทาง ส่งออกผ้าขาวม้า พร้อม SWOT

ผ้าขาวม้า ส่งออก โรงงาน ผ้าขาวม้า  ผลิตภัณฑ์ ผ้าขาวม้า  กระโปรง ผ้าขาวม้า ราชบุรี โรงงาน ทอ ผ้าถุง อิ ม ป่า นิ

ร้านโชห่วย กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย ร้านขาย ของชำ สมัยใหม่ สร้างร้านขายของเล็กๆ เปิดร้านขายของในหมู่บ้าน เปิดร้านขายของ ชํา ต้อง จดทะเบียน อะไรบ้าง ร้านขายของชำ ซื้อของที่ไหน ร้านขาย ของชำ บ้านนอก สร้างร้านขายของ งบน้อย เปิดร้านขาย ของชำ กับ แม็คโคร

รับทำบัญชี.COM — ร้านอาหาร •OMG• ภาษี รายได้ รายรับ รายจ่าย?

เปิดร้านอาหาร คนเดียว สร้างร้านอาหารแบบประหยัด สร้างร้านอาหาร งบ หลักหมื่น กลยุทธ์ ในการเปิดร้านอาหาร กฎหมายการเปิดร้านอาหาร โครงสร้างร้านอาหารเล็กๆ การเปิดร้านอาหาร ต้องขออนุญาต อะไรบ้าง แชร์ประสบการณ์เปิดร้านอาหาร
การคิดค่าเสื่อมราคาหมายถึงอะไร

การคิด ค่าเสื่อมราคา หมายถึงอะไร

วิธีคิดค่าเสื่อมราคา มีกี่วิธี ค่าเสื่อมราคา มีอะไรบ้าง อัตราค่าเสื่อมราคา 2565 วิธีคิดค่าเสื่อมราคา 20% ต่อปี การคิดค่าเสื่อมราคา กรมบัญชีกลาง การคิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อัตราค่าเสื่อมราคา 2564

ธุรกิจเชียงใหม่ รายรับ รายจ่าย โอกาส?

หัก ณ ที่จ่าย ธุรกิจ เชียงใหม่ ย่านธุรกิจ เชียงใหม่ อยู่เชียงใหม่ ทํา งาน อะไรดี รายชื่อธุรกิจ sme เชียงใหม่ เปิดร้าน เชียงใหม่ อาชีพในเชียงใหม่ เชียงใหม่เมืองปราบเซียน ตํา บ ล ช้างม่อย อํา เภ อ เมือง จังหวัดเชียงใหม่
ใบสั่งซื้อคืออะไร

ขั้นตอนการเปิดใบ #10 PO PR ใช้ทำอะไร แบบนี้ใครก็ทำได้ง่ายๆ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ใบ po คืออะไร po ย่อมาจาก ใบ pr คือ pr ย่อมาจาก pr po ย่อมาจาก Purchase Requisition คือ เปิด PR คือ Purchase Order คือ ใกล้ฉัน ออนไลน์

Leave a Comment

Scroll to Top