นักบัญชีจึงต้องมีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการทำบัญชี

รับทำบัญชี.COM | แนวทางปฏิบัติในการเป็นนักบัญชีที่ดี?

Click to rate this post!
[Total: 101 Average: 5]

นักบัญชีจึงต้องมีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการทำบัญชี

            นักบัญชีคือผู้ที่ต้องทำการจดบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้น ลงในสมุดบัญชีเล่มต่าง ๆ แล้วทำการแยกหมวดหมู่บัญชีให้ตรงกับหลักการหรือนโยบายบัญชี เพื่อให้ได้มาซึ่งงบการเงินของกิจการ คนที่เป็นนักบัญชีจึงต้องมีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการทำบัญชี

เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการบนหลักการของความถูกต้องของงานบัญชี ความแตกต่างของนักบัญชีที่ดีและไม่ดี หลายคนจบบัญชีมาอาจเป็นนักบัญชีที่ดีไม่ได้ เนื่องจากขาดความเอาใจใส่ในงาน การผัดวันประกันพรุ่ง การทำบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน การขาดความรอบคอบ และการไม่ตั้งใจในการทำงาน เช่น ตัวเลขที่หวัดจนมองไม่ออกต้องเพ่งแล้วเพ่งอีก หรือการขีดเส้นปิดบัญชีที่ไม่เรียบร้อย หรืออาจมีปัญหาส่วนตัวจนแยกแยะไม่ออกระหว่างเรื่องงานทำให้ขาดสมาธิในการทำงานจึงเกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้ สำหรับนักบัญชีที่ดีนั้นก็มีมาก พวกเขาจะรักในงานของตนและตั้งใจดูเอกสารอย่างละเอียด

ไม่ว่าจะเป็นใบแจ้งหนี้หรือใบส่งของที่ได้รับก็จะต้องตรวจสอบความถูกต้องอย่างจริงจังก่อนเขียนเช็คสั่งจ่าย ในขณะเขียนเช็คก็มีสมาธิไม่วอกแวกซึ่งเป็นเหตุให้เขียนผิดต้องยกเลิกเช็ค ซึ่งหากเกิดกรณีนี้บ่อย ๆ ก็จะทำให้เจ้านายเหนือขึ้นไปมองเห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่บัญชีได้ ที่ไม่มีความนิ่งพอ หรือบางกรณีที่ไม่ตรวจสอบตัวเลขอีกครั้งแล้วทำการปิดบัญชีทำให้ตัวเลขคลาดเคลื่อน หากตรวจเจอก็ต้องทำการแก้ไขหากผิดบ่อย ๆ ความไว้ใจก็จะลดลงได้ ความตั้งใจดีทุกอย่างที่ตามมาก็ดีตาม

นักบัญชีที่ดีต้องรู้จักเป็นผู้นำตัวเองได้ด้วย ที่จะต้องตรวจอย่างน้อย 2 ครั้ง เพื่อความถูกต้องของตัวเลขก่อนนำเสนอ เรียกว่าให้มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด เพราะนักบัญชีต้องเป็นผู้ที่ไว้วางใจได้ของเจ้านาย นอกจากนี้ความซื่อสัตย์ต้องดำรงไว้ในจิตใจ เพราะนักบัญชีอยู่กับเอกสารการเงิน ย่อมรู้จักหนทางในการบันทึกบัญชีต่าง ๆ และการได้พบปะกับเจ้าหนี้โดยตรงในกรณีที่นักบัญชีเป็นคนเดียวกับผู้จ่ายเงิน ซึ่งอาจเป็นช่องทางให้เกิดการกระทำความผิดได้ นักบัญชีจึงต้องยึดมั่นในอุดมการณ์ความซื่อสัตย์ของตนที่จะทำบัญชีอย่างตรงไปตรงมาและถูกต้องตามระเบียบ

เพื่อประโยชน์ต่อตนเองที่เป็นที่ไว้ใจและประโยชน์ต่อกิจการที่ได้นักบัญชีที่ดีและไว้ใจได้มาทำงาน นักบัญชีจะมีประสบการณ์เพิ่มขึ้นตามจำนวนปีที่ทำงาน นักบัญชีที่ดีควรอุทิศเวลาให้กับกิจการ และทำงานอย่างสุดความสามารถ จนเกิดเป็นความไว้วางใจ เพื่อกิจการจะไม่ต้องเปลี่ยนนักบัญชีบ่อยครั้ง ทุกอาชีพล้วนสามารถเจริญก้าวหน้าได้หากคุณทำงานอย่างถูกต้อง ซื่อสัตย์ ในงานบัญชีก็ต้องการบุคคลที่มีคุณสมบัติแบบนี้ด้วยเช่นกัน

 
นักบัญชีจึงต้องมีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการทำบัญชี