กำลังปรับปรุง

9 แนวทางในการปรับปรุงบัญชีในแต่ละประเภท

Click to rate this post!
[Total: 13 Average: 5]

แนวทางในการปรับปรุงบัญชีในแต่ละประเภท

          เราสามารถปรับปรุงบัญชีในกรณีใดบ้าง ซึ่งการปรับปรุงบัญชีจะมีการปรับปรุงรายการที่บันทึกไว้ รายการที่เกิดจากการบันทึกบัญชีผิดพลาด รวมถึงปรับปรุงบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาในการจัดทำงบการเงินที่ยังไม่ได้บันทึกรายการค้าไว้ จึงต้องบันทึกรายการรายได้และค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามเกณฑ์คงค้าง สำหรับรายการปรับปรุงบัญชีเมื่อวันสิ้นงวดมีรายการต่าง ๆ ดังนี้
1.รายได้ค้างรับ รายได้ค้างรับคือรายได้ที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีปัจจุบัน แต่ยังไม่ได้รับเงินในงวดนี้ อาจได้รับชำระในงวดบัญชีถัดไป เมื่อรับรู้รายได้ในส่วนนี้กิจการจะต้องบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง
2.ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบัน แต่ยังไม่ได้จ่ายเงินในรอบนี้  จึงต้องทำการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง
3.รายได้รับล่วงหน้า เป็นรายได้ที่กิจการได้รับเงินล่วงหน้า แต่ยังให้บริการแก่ลูกค้าไม่เสร็จสิ้น ดังนั้น เมื่อกิจการได้รับเงินล่วงหน้ามา จึงต้องทำการบันทึกรายการรายได้รับล่วงหน้า เพื่อให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี
4.ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า เป็นค่าใช้จ่ายที่กิจการได้จ่ายเงินล่วงหน้าไป โดยที่ยังได้รับบริการไม่ครบ จึงต้องมีการบันทึกรายการนี้ ตามความเป็นจริง
5.ค่าเสื่อมราคา จะกระทำทุกวันสิ้นงวด โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละประเภทของสินทรัพย์ คนทำบัญชี ควรรู้ว่าหน่วยงานของตนกำหนดการคิดค่าเสื่อมเป็นอย่างไรและทำการคิดค่าเสื่อมให้ถูกต้อง โดยเดบิตค่าเสื่อมราคาและเครดิตค่าเสื่อมราคาสะสม
6.ค่าตัดจำหน่าย เป็นการปันส่วนราคาทุนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ไม่มีตัวตน หรือมีประมาณการอายุการให้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจไม่เกิน 20 ปี เช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร เป็นต้น
7.วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป วัสดุสิ้นเปลืองเป็นวัสดุที่มีมูลค่าน้อยใช้แล้วหมดไป การที่กิจการจะบันทึกรายการที่เบิกไปใช้ทุกครั้ง ย่อมทำให้เกิดการบันทึกรายการบ่อยครั้ง ดังนั้น จะทำการปรับปรุงรายการ ณ วันสิ้นงวด  โดยทำการตรวจนับวัสดุคงเหลือในวันสิ้นงวดว่าเหลือเท่าใด ระหว่างงวดใช้ไปเท่าไร โดยเทียบกับวัสดุสิ้นเปลืองยกมาต้นงวด
8.หนี้สงสัยจะสูญ เป็นการประมาณการหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ โดยเดบิตหนี้สงสัยจะสูญ และเครดิต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
9.การแก้ไขข้อผิดพลาด กิจการอาจมีการบันทึกบัญชีผิดพลาด จึงต้องทำการแก้ไขในวันที่พบข้อผิดพลาดหรือจะแก้ไขในวันสิ้นงวดก็ได้ การจะปรับปรุงบัญชีได้ผู้ทำบัญชีจะต้องมีความรู้และหลักการบัญชีสามารถตรวจพบข้อผิดพลาดและทำการปรับปรุงบัญชีได้ ซึ่งการทำเช่นนี้จะทำให้งบการเงินถูกต้องและน่าเชื่อถือ คนทำบัญชีควรทำบัญชีอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้พบข้อผิดพลาดน้อยที่สุด

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
แนวทางในการปรับปรุงบัญชีในแต่ละประเภท

Leave a Comment

Scroll to Top