โครงการลงทุนระยะยาว

โครงการ ลงทุน ระยะยาว?

Click to rate this post! [Total: 205 Average: 5] โครงกา …

โครงการ ลงทุน ระยะยาว? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 205 Average: 5]

โครงการลงทุนระยะยาว

        ลักษณะของโครงการลงทุนระยะยาว การลงทุนที่จะพูดในหัวข้อนี้เป็นการลงทุนในโครงการลงทุนระยะยาวที่จะก่อให้เกิดรายได้ให้แก่กิจการนานเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป และการลงทุนนั้นจะต้องใช้เงินลงทุนจํานวนมากรายได้ที่เข้ามาไม่สามารถจะคุ้มกับเงินลงทุนได้ในเวลาอันสั้น เช่น 1 ปีได้ดังนั้น การลงทุนระยะยาวนี้จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะถ้าตัดสินใจไปแล้ว กิจการจะต้องผูกพันตัวเองเป็นเวลานาน ซึ่งถ้าตัดสินใจถูกก็จะทําให้เพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการเพิ่มความมั่งคั่งให้แก่เจ้าของแต่ถ้าตัดสินใจผิดพลาดก็อาจจะหมายถึงความล้มเหลวของกิจการ ขั้นตอนในการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจลงทุนในโครงการลงทุนระยะยาว เพื่อให้การตัดสินใจในการลงทุนเป็นไปอย่างรอบคอบ กิจการจึงควรวิเคราะห์ตามตอน ต่าง ๆ ดังนี้
1). พิจารณาข้อเสนอหรือทางเลือกในการลงทุนโครงการที่จะนับเป็นโครงการลงทุนระยะยาวในที่นี้อาจแบ่งได้เป็น – โครงการใหม่ที่กิจการไม่เคยทํามาก่อนเลย – ขยายธุรกิจที่มีอยู่เดิม เช่นเพิ่มสายผลิตภัณฑ์ใหม่จากที่เคยขายอยู่เดิม – เปลี่ยนแทนทรัพย์สินถาวรที่ใช้อยู่เดิม เนื่องจากสินทรัพย์ถาวรที่มีอยู่เดิมล่าสมัย
2). ประมาณกระแสเงินสดของโครงการลงทุนการประมาณการกระแสเงินสดของโครงการลงทุนต่างๆนั้น สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ 2.1 ประมาณกระแสเงินสดจขายสุทธิหมายถึง จํานวนเงนสดทั้่งสิ้นที่ผู้ลงทุนจะต้องจ่ายเพื่อให้โครงการพร้อมที่จะดําเนนการ ซึ่งถ้าป็นกรณีซื้อเครื่องจักรใหม่มาเปลี่ยนแทนเครื่องจักรเก่า การคํานวณกระแสเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิจะต้องนําเงินสดรับสุทธิที่ได้จากการจําหน่ายเครื่องจักรเก่ามาหักออกด้วย กล่าวคือจะใชกระแสเงินสดส่วนที่เพิ่มขึ้น(Incremental Cash Flow) เป็นหลักในการตัดสนใจ 2.2 ประมาณกระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานตามโครงการรายป็หมายถึง ผลต่างของกระแสเงินสดรับและกระแสเงนสดจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละปตลอดอายุโครงการซึ่งอาจแบ่งไดเป็นเงินสดระหว่างดําเนินการ (Operation Period) และเงินสดรับเข้าเมื่อสิ้นสุดโครงการ (Terminal Period) และถ้าเป็นกรณีซื้อเครื่องจักรใหม่มาเปลี่ยนแทนเครื่องจักรเก่า การคํานวณกระแสเงินสดสุทธิที่พิจารณาก็ต้องเป็นกระแสเงินสดส่วนที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน
3). ประเมินค่าโครงการลงทุนเมื่อได้คํานวณหาประมาณกระแสเงินสดจ่ายสุทธิและกระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานตามโครงการ ( Projected Cash Flow)ของโครงการแล้ว ต่อจากนั้นก็จะนําตัวเลขเหล่านั้นไปประเมินค่าเพื่อตัดสินใจต่อไป สําหรับเทคนิคที่นิยมใช้ใน การประเมินข้อเสนอหรือทางเลือกในการลงทุน มีดังนี้ 3.1 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 3.2 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) 3.3 ดัชนีชี้กําไร (Profitability Index) 3.4 อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return) ซึ่งวิธีต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเทคนิคหรือเครื่องมือทางการเงินที่จะใช้ชี้ว่าโครงการต่าง ๆนี้ควรจะลงทุนหรือไม่
4). ตัดสินใจหลังจากที่ได้ประเมินค่าโครงการลงทุนโดยวิธีการในข้อ 3 แล้ว ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะลงทุนหรือไม่ ผู้ประกอบการควรพิจารณาถึงประเภทของโครงการลงทุนก่อนว่าโครงการนั้นเป็นโครงการอิสระ โครงการลงทุนที่ขึ้นต่อกัน หรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้การตัดสินใจลงทุนถูกต้องมากยิ่งขึ้น
 
โครงการลงทุนระยะยาว
ปก ขายของออนไลน์อะไรดี

แนะนำ 3 ขั้นตอน เริ่มต้น ขายของออนไลน์

วิธีขายของออนไลน์มือใหม่ อยากขายของออนไลน์ ขายอะไรดี อาชีพขายของออนไลน์ ภาษาอังกฤษ วิธีสมัครขายของออนไลน์ อยากขายของออนไลน์ แต่ไม่รู้จะขายอะไรดี ขายของออนไลน์ยังไงให้มีคนซื้อ เริ่ม ขายของออนไลน์ ไม่สต๊อกสินค้า เริ่มต้นขายของ
อาชีพ

อาชีพทั้งหมดมีอะไรบ้าง 350+ รู้จักอาชีพสุจริต ในฝัน น่าสนใจ?

อาชีพสุจริต 100 อาชีพ , อาชีพสุจริต 50 อาชีพ , อาชีพทั้งหมดในโลก, 100 อาชีพมีอะไรบ้าง, อาชีพต่างๆที่น่าสนใจ, อาชีพทั้งหมดในประเทศไทย, อาชีพ50อาชีพ, อาชีพ ภาษาอังกฤษ 50 อาชีพ พร้อม รูป,

รถหัวลาก ตู้คอนเทนเนอร์ ภาษี หัก ณ ที่จ่าย?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ธุรกิจ หัวลาก หางาน หัวลาก วิ่งร่วม หัวลากตู้คอนเทนเนอร์ ราคา รถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์ แหลมฉบัง รถหัวลาก วิ่งร่วม ธุรกิจรถบรรทุก ราคา หัวลาก ค่า รถหัวลาก ใกล้ฉัน ออนไลน์

Event Organizer ภาษี กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย ธุรกิจออแกไนซ์ คือ งบประมาณ การจัดงาน Event ค่า ใช้ จ่าย ในการจัด event สมัครงาน Event Organizer จบใหม่ สมัครงาน ออ แก ไน ซ์ งานแต่ง งานออแกไนซ์ เงินเดือน ออ แก้ ไน ซ์ ทํา อะไรบ้าง งานออแกไนซ์ ออนไลน์
เช่าที่ดินกรรมการ

เช่าที่ดินกรรมการ 5 ขั้นตอน บริษัทต้อง หัก ณ ที่จ่ายเท่าไร?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย บริษัทเช่าบ้านกรรมการ ตัวอย่างสัญญาเช่าบ้านกรรมการ ก่อสร้างอาคารบน ที่ดิน กรรมการ ตัวอย่าง สัญญาเช่าบ้าน เพื่อ เปิด บริษัท ให้บริษัทเช่า ที่ดิน บริษัทเช่าบ้าน ตัว เอง กรรมการ ให้บริษัทเช่ารถ ให้บริษัทเช่าตึก ใกล้ฉัน ออนไลน์

รับทําบัญชี #2 [DBD] สำนักงานบัญชี นนทบุรี ปิดงบ จดบริษัท?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย สํานักงานบัญชี นนทบุรี สมัครงาน สํานักงานบัญชี นนทบุรี ฝึกงาน รับทําบัญชี บางใหญ่ สํานักงานบัญชี ใกล้ฉัน รับทําบัญชี ปทุมธานี สำนักงานบัญชี นนทบุรี รับทําบัญชี ใกล้ฉัน ใกล้ฉัน ออนไลน์
ปิดงบเปล่า

ปิดงบเปล่าด้วยตัวเอง 7 ขั้นตอน เบื้องต้น รู้แล้วใครๆก็ทำได้?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ปิดงบเปล่า ใช้เอกสารอะไรบ้าง ปิดงบเปล่า ปิดงบเปล่า ราคาถูก ตัวอย่างการปิดงบบัญชี ตัวอย่างงบเปล่า ปิดงบเปล่า คือ ไม่ส่งงบ การเงิน ติด คุก ไหม ปิดงบบัญชีประจําปี เดือนไหน ใกล้ฉัน ออนไลน์

Leave a Comment

Scroll to Top