โครงการลงทุนระยะยาว

รับทำบัญชี.COM | ตัวอย่างวิเคราะห์โครงการลงทุนระยะยาว 5 วิธี

Click to rate this post!
[Total: 205 Average: 5]

โครงการลงทุนระยะยาว

ลักษณะของโครงการลงทุนระยะยาว การลงทุนที่จะพูดในหัวข้อนี้เป็นการลงทุนในโครงการลงทุนระยะยาวที่จะก่อให้เกิดรายได้ให้แก่กิจการนานเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป และการลงทุนนั้นจะต้องใช้เงินลงทุนจํานวนมากรายได้ที่เข้ามาไม่สามารถจะคุ้มกับเงินลงทุนได้ในเวลาอันสั้น เช่น 1 ปีได้ดังนั้น การลงทุนระยะยาวนี้จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะถ้าตัดสินใจไปแล้ว กิจการจะต้องผูกพันตัวเองเป็นเวลานาน ซึ่งถ้าตัดสินใจถูกก็จะทําให้เพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการเพิ่มความมั่งคั่งให้แก่เจ้าของแต่ถ้าตัดสินใจผิดพลาดก็อาจจะหมายถึงความล้มเหลวของกิจการ ขั้นตอนในการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจลงทุนในโครงการลงทุนระยะยาว เพื่อให้การตัดสินใจในการลงทุนเป็นไปอย่างรอบคอบ กิจการจึงควรวิเคราะห์ตามตอน ต่าง ๆ ดังนี้
1). พิจารณาข้อเสนอหรือทางเลือกในการลงทุนโครงการที่จะนับเป็นโครงการลงทุนระยะยาวในที่นี้อาจแบ่งได้เป็น – โครงการใหม่ที่กิจการไม่เคยทํามาก่อนเลย – ขยายธุรกิจที่มีอยู่เดิม เช่นเพิ่มสายผลิตภัณฑ์ใหม่จากที่เคยขายอยู่เดิม – เปลี่ยนแทนทรัพย์สินถาวรที่ใช้อยู่เดิม เนื่องจากสินทรัพย์ถาวรที่มีอยู่เดิมล่าสมัย
2). ประมาณกระแสเงินสดของโครงการลงทุนการประมาณการกระแสเงินสดของโครงการลงทุนต่างๆนั้น สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ 2.1 ประมาณกระแสเงินสดจขายสุทธิหมายถึง จํานวนเงนสดทั้่งสิ้นที่ผู้ลงทุนจะต้องจ่ายเพื่อให้โครงการพร้อมที่จะดําเนนการ ซึ่งถ้าป็นกรณีซื้อเครื่องจักรใหม่มาเปลี่ยนแทนเครื่องจักรเก่า การคํานวณกระแสเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิจะต้องนําเงินสดรับสุทธิที่ได้จากการจําหน่ายเครื่องจักรเก่ามาหักออกด้วย กล่าวคือจะใชกระแสเงินสดส่วนที่เพิ่มขึ้น(Incremental Cash Flow) เป็นหลักในการตัดสนใจ 2.2 ประมาณกระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานตามโครงการรายป็หมายถึง ผลต่างของกระแสเงินสดรับและกระแสเงนสดจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละปตลอดอายุโครงการซึ่งอาจแบ่งไดเป็นเงินสดระหว่างดําเนินการ (Operation Period) และเงินสดรับเข้าเมื่อสิ้นสุดโครงการ (Terminal Period) และถ้าเป็นกรณีซื้อเครื่องจักรใหม่มาเปลี่ยนแทนเครื่องจักรเก่า การคํานวณกระแสเงินสดสุทธิที่พิจารณาก็ต้องเป็นกระแสเงินสดส่วนที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน
3). ประเมินค่าโครงการลงทุนเมื่อได้คํานวณหาประมาณกระแสเงินสดจ่ายสุทธิและกระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานตามโครงการ ( Projected Cash Flow)ของโครงการแล้ว ต่อจากนั้นก็จะนําตัวเลขเหล่านั้นไปประเมินค่าเพื่อตัดสินใจต่อไป สําหรับเทคนิคที่นิยมใช้ใน การประเมินข้อเสนอหรือทางเลือกในการลงทุน มีดังนี้ 3.1 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 3.2 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) 3.3 ดัชนีชี้กําไร (Profitability Index) 3.4 อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return) ซึ่งวิธีต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเทคนิคหรือเครื่องมือทางการเงินที่จะใช้ชี้ว่าโครงการต่าง ๆนี้ควรจะลงทุนหรือไม่
4). ตัดสินใจหลังจากที่ได้ประเมินค่าโครงการลงทุนโดยวิธีการในข้อ 3 แล้ว ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะลงทุนหรือไม่ ผู้ประกอบการควรพิจารณาถึงประเภทของโครงการลงทุนก่อนว่าโครงการนั้นเป็นโครงการอิสระ โครงการลงทุนที่ขึ้นต่อกัน หรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้การตัดสินใจลงทุนถูกต้องมากยิ่งขึ้น
 
โครงการลงทุนระยะยาว

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )