โครงสร้างของภาษีอากรกฎหมายภาษีอากรทุกฉบับ

โครงสร้างของภาษีอากร
[Total: 158 Average: 5]

โครงสร้างของภาษีอากรกฎหมายภาษีอากรทุกฉบับ ?

โครงสร้างของภาษีอากรกฎหมายภาษีอากรทุกฉบับ จะแบ่งโครงสร้างได้เป็น 6 หัวข้อ คือ
1.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรคือผู้อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีอากร ตามที่กฎหมายแต่ละฉบับก าหนดโดยทั่วไปจะแบ่งได้เป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
2.ฐานภาษีอากรคือ สิ่งที่เป็นมูลเหตุให้ต้องเสียภาษีอากร ขึ้นอยู่กับกฎหมายก าหนดไว้เช่น
2.1ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ฐานภาษี คือเงินได้สุทธิ
2.2ภาษีมูลค่าเพิ่ม ฐานภาษี คือมูลค่าการใช้จ่าย/การบริโภค
3.อัตราภาษีอากรคือ ร้อยละที่จัดเก็บภาษี จะแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
แบบคงที่
แบบก้าวหน้าแบบถดถอย โดยพิจาณาจากการเปลี่ยนแปลงของฐานภาษี ขึ้นอยู่กับกฎหมายกำหนดไว้ เช่น
3.1อัตราภาษีแบบคงที่ คือ ฐานภาษีเปลี่ยนแปลง แต่อัตราภาษีคงที่เท่าเดิม เช่น -ภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราร้อยละ 20 จากฐานก าไรสุทธิ(ไม่ใช้อัตราลด)-ภาษีมูลค่าเพิ่ม อัตราร้อยละ 7 ของมูลค่าการบริโภค
3.2อัตราภาษีแบบก้าวหน้า คือฐานภาษีเพิ่มขึ้นอัตราภาษีก็จะเพิ่มขึ้นเช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ฐานภาษีคือเงินได้สุทธิ ตามตารางด้านล่างเงินได้สุทธิตั้งแต่ (บาท)เงินได้สุทธิจำนวนสูงสุดอัตราภาษีร้อยละภาษีในแต่ละขั้นเงินได้ภาษีสะสมสูงสุดของชั้น
0 -150,000 150,0005 ยกเว้น
0150,001 –300,000
150,00057,5007,500300,001 –500,000 200,0001020,00027,500500,001 –750,000250,0001537,50065,000750,001 –1,000,000250,0002050,000115,0001,000,001 –2,000,0001,000,00025250,000365,0002,000,000 –4,000,0002,000,00030600,000965,0004,000,001 บาท ขึ้นไป35

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

โครงสร้างของภาษีอากรกฎหมายภาษีอากรทุกฉบับ

แก้ไขครั้งสุดท้าย มิถุนายน 15, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top