โครงสร้างของภาษีอากร

รับทำบัญชี.COM | โครงสร้างภาษีอากร กฎหมายภาษีอากร ทุกฉบับ?

Click to rate this post!
[Total: 62 Average: 5]

โครงสร้างของภาษีอากรกฎหมายภาษีอากรทุกฉบับ

โครงสร้างของภาษีอากรกฎหมายภาษีอากรทุกฉบับ จะแบ่งโครงสร้างได้เป็น 6 หัวข้อ คือ
1.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรคือผู้อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีอากร ตามที่กฎหมายแต่ละฉบับก าหนดโดยทั่วไปจะแบ่งได้เป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
2.ฐานภาษีอากรคือ สิ่งที่เป็นมูลเหตุให้ต้องเสียภาษีอากร ขึ้นอยู่กับกฎหมายก าหนดไว้เช่น
2.1ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ฐานภาษี คือเงินได้สุทธิ
2.2ภาษีมูลค่าเพิ่ม ฐานภาษี คือมูลค่าการใช้จ่าย/การบริโภค
3.อัตราภาษีอากรคือ ร้อยละที่จัดเก็บภาษี จะแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
แบบคงที่
แบบก้าวหน้าแบบถดถอย โดยพิจาณาจากการเปลี่ยนแปลงของฐานภาษี ขึ้นอยู่กับกฎหมายกำหนดไว้ เช่น
3.1อัตราภาษีแบบคงที่ คือ ฐานภาษีเปลี่ยนแปลง แต่อัตราภาษีคงที่เท่าเดิม เช่น -ภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราร้อยละ 20 จากฐานกำไรสุทธิ(ไม่ใช้อัตราลด)-ภาษีมูลค่าเพิ่ม อัตราร้อยละ 7 ของมูลค่าการบริโภค
3.2อัตราภาษีแบบก้าวหน้า คือฐานภาษีเพิ่มขึ้นอัตราภาษีก็จะเพิ่มขึ้นเช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ฐานภาษีคือเงินได้สุทธิ ตามตารางด้านล่างเงินได้สุทธิตั้งแต่ (บาท)เงินได้สุทธิจำนวนสูงสุดอัตราภาษีร้อยละภาษีในแต่ละขั้นเงินได้ภาษีสะสมสูงสุดของชั้น
0 -150,000 150,0005 ยกเว้น
0150,001 –300,000
150,00057,5007,500300,001 –500,000 200,0001020,00027,500500,001 –750,000250,0001537,50065,000750,001 –1,000,000250,0002050,000115,0001,000,001 –2,000,0001,000,00025250,000365,0002,000,000 –4,000,0002,000,00030600,000965,0004,000,001 บาท ขึ้นไป35

โครงสร้างของภาษีอากรกฎหมายภาษีอากรทุกฉบับ
โครงสร้างของภาษีอากรกฎหมายภาษีอากรทุกฉบับ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )