รับทำบัญชี.COM | ใจความสำคัญนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร?

Click to rate this post!
[Total: 25 Average: 5]

ใจความสำคัญนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

หลักๆ ของการจะเป็น นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้ว ประเด็นที่สำคัญ คือ การจัดการบริหารส่วนกลางให้เกิดประโยชน์สูงสุด การมีสาธารณูปโภคที่ดี ความปลอดภัยในหมู่บ้าน
การจัดเก็บค่าส่วนกลางจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในการบริหารสิ่งเหล่านี้ เมื่อมีการจัดเก็บค่าส่วนกลาง สิ่งที่ตามมาคือ การทำบัญชี โดยกฎหมายก็ยังกำหนดให้ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ต้องจัดทำงบการเงินขึ้น ไม่ใช่เพื่อใคร แต่เป็นการจัดทำงบการเงิน ให้กับสมาชิกภายในหมู่บ้าน เพื่อดูความถูกต้องของการ ใช้จ่าย บริหารค่าส่วนกลาง ที่สมาชิกภายในหมู่บ้านได้ จ่ายชำระไป นั้นเอง

ใจความสำคัญนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
ใจความสำคัญนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร