ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชี คือ ใคร ยกตัวอย่างผู้ทำบัญชี คุณสมบัติของผู้ทำบัญชี ผู้ทําบัญชี หมายถึง

ผู้ทำบัญชี คือใคร?

คำว่านักบัญชีหลายคนคงเข้าใจว่าแค่ว่า “ เรียนบัญชีคุณก็เป็นนักบัญชีแล้ว ” แต่จริงๆแล้ว จะเป็นนักบัญชี หรือ ผู้ทำบัญชีได้นั้น ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง นอกเหนือจาก จาริยะธรรม ความดี หรือจรรยาบรรณต่างๆ ประเทศไทยยังกำหนดกฎหมายไว้อย่างชัดเจน ว่าจะเป็นผู้ทำบัญชีได้ ต้องมีคุณสมบัติ และเงื่อนไข ดังนี้

คุณสมบัติของผู้ทำบัญชี

1. ต้องมีภูมิลำเนาที่ตั้งอยู่ ในประเทศไทย

2. ต้องมีความรู้ทางภาษาไทยที่เพียงพอ ที่จะเป็นผู้ทำบัญชี

3. มีคุณสมบัติและไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามที่จะประกอบวิชาชีพบัญชี ตาม พรบ. พ.ศ.2543

4. ไม่เคยต้องโทษ หรือคำพิพากษาสูงสุด ตามความผิด ม.39(3) ตาม พรบ.การบัญชี พ.ศ. 2543

5. มีคุณวุฒิการศึกษา ตามที่กำหนด ดังนี้

– อนุปริญญา/ปวส. สามารถ เป็นผู้ทำบัญชี ของ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน และ บริษัท จำกัด ที่มี

ที่มีกิจการขนาดเล็ก

1. ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท

2. สินทรัพย์รวมไม่เกิด 30 ล้านบาท

3. รายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท

  * หากเป็นผู้ทำบัญชีให้กิจการขนาดเล็กมาก่อน แล้วกิจการมีการเปลี่ยนเป็นขนาดใหญ่ สามารถ

    ทำต่อได้อีก 2 ปี นับแต่วันสินรอบที่มีการเปลี่ยนแปลง

 

 

 

 

 

เงื่อนไขของผู้ทำบัญชี

 

เมื่อมีคุณสมบัติครบตามที่กำหนดแล้ว ยังต้องมีเงื่อนไขในการลงชื่อเป็นผู้ทำบัญชีอีก โดยการ

  1. ต้องสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพ

  2. แจ้งรายละเอียดทีเกี่ยวกับการทำบัญชี

  3. ต้องเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องกับสภาวิชาชีพ ตามที่ สภากำหนด ให้ครับ 12 ชั่วโมง/ปี

  4. ชำระค่าธรรมเนียม ภายใน 31 ธันวาคม ของทุกปี สามารถชำระล่วงหน้าได้

     – อนุปริญญา  300 บาท / ปี

     – ปริญญาตรี  500 บาท / ปี

คุณสมบัติ และเงื่อนไขเหล่านี้ หากมีครบถ้วนก็จะเรียกได้ว่าเป็น ผู้ทำบัญชีที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งด้านจรรยาบรรณ และ ด้านกฎหมาย อย่างเต็มตัว และสามารถลงชื่อเป็นผู้ทำบัญชีได้นั้นเอง

 

 

Related Posts