รับทำบัญชี.COM | ประธานบริษัท 6 บทบาทความสำคัญการบริหารและควบคุมกิจการ?

Click to rate this post!
[Total: 20 Average: 5]

ประธานบริษัท

ประธานบริษัท (Chairperson) คือ บุคคลที่มีบทบาทและความรับผิดชอบในการนำบริษัทและคณะกรรมการบริษัท โดยทั่วไปแล้วเป็นหนึ่งในสมาชิกของคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการบริหารสูงสุดในบริษัท บทบาทของประธานบริษัทมีความสำคัญมากในการกำหนดทิศทางและนโยบายในการบริหารจัดการของบริษัท โดยปรกติมีความรับผิดชอบดังนี้

  1. การนำทีม ประธานบริษัทมีบทบาทในการนำทีมคณะกรรมการและบริหารตัวบริษัท แนะนำและสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการประชุมและตัดสินใจ
  2. การตัดสินใจสำคัญ ประธานบริษัทมีบทบาทในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น ยุทธวิธีการดำเนินธุรกิจ การลงทุน และนโยบายในการดำเนินงาน
  3. การแสดงตัวเป็นตัวแทน ประธานบริษัทมักจะเป็นตัวแทนของบริษัทในการติดต่อกับผู้ถือหุ้น และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น พนักงาน ลูกค้า และคู่ค้า
  4. การรับผิดชอบต่อสถานะของบริษัท ประธานบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสถานะและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น และส่วนหนึ่งของบริษัท
  5. การตรวจสอบสรรหาผู้บริหาร ประธานบริษัทมักมีบทบาทในกระบวนการสรรหาและตรวจสอบผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งนี้
  6. การควบคุมคณะกรรมการ ประธานบริษัทมีบทบาทในการควบคุมและแนะนำคณะกรรมการในการปฏิบัติตามมารตราส่วนบริหารและนโยบายของบริษัท

บทบาทของประธานบริษัทมีความสำคัญในการมั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมและประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของตนอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อสาธารณะผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท