รับทำบัญชี.COM | วัตถุดิบทางตรงสูตรหาเป็นต้นทุน?

Click to rate this post!
[Total: 16 Average: 5]

วัตถุดิบทางตรง

“วัตถุดิบทางตรง” (Direct materials) เป็นวัตถุดิบหรือวัสดุที่ใช้ในกระบวนการผลิตหรือการผลิตสินค้าหรือบริการในองค์กรหรือกิจการ โดยวัตถุดิบทางตรงมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่กำลังผลิตขึ้นหรือให้บริการอยู่ วัตถุดิบทางตรงมักถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิตหรือการผลิตในรูปแบบที่ไม่มีการดำเนินการเพิ่มเติมที่เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ตัวอย่างของวัตถุดิบทางตรงรวมถึง

  1. วัตถุดิบในการผลิตสินค้า เช่น ผ้าในการผลิตเสื้อผ้า, เหล็กในการผลิตรถยนต์, กระดาษในการผลิตหนังสือ, หรือเครื่องในการผลิตเฟอร์นิเจอร์
  2. วัตถุดิบในการให้บริการ เช่น สารเคมีที่ใช้ในการทำความสะอาดบริการทำความสะอาด, อาหารและเครื่องดื่มในภัตตาคาร, หรืออุปกรณ์แพทย์ในบริการการดูแลสุขภาพ

วัตถุดิบทางตรงมีบทบาทสำคัญในการควบคุมต้นทุนการผลิตหรือการให้บริการ การจัดการวัตถุดิบทางตรงให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสามารถช่วยลดต้นทุนและเพิ่มกำไรในองค์กรหรือกิจการได้

วัตถุดิบทางตรง สูตร

“วัตถุดิบทางตรง” (Direct materials) ในสูตรการคำนวณต้นทุนสามารถหาได้โดยรวมวัตถุดิบทางตรงที่ใช้ในการผลิตสินค้า โดยสูตรทั่วไปสำหรับคำนวณต้นทุนสินค้าคือ

ต้นทุนสินค้า = ค่าวัตถุดิบทางตรง+ค่าแรงงานทางตรง+ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่น ๆ

สำหรับสูตรนี้

  • “ค่าวัตถุดิบทางตรง” คือ ราคาหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อหรือการใช้วัตถุดิบตรงที่เข้ามาในกระบวนการผลิตสินค้า ซึ่งรวมถึงสินค้าระหว่างทางที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการผลิตและยังไม่เป็นสินค้าสำเร็จรูป
  • “ค่าแรงงานทางตรง” คือ ค่าจ้างแรงงานที่ทำงานโดยตรงในกระบวนการผลิตสินค้า หรือค่าจ้างแรงงานที่เข้าใช้ในการผลิตสินค้าโดยตรง
  • “ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่น ๆ” คือ ค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าแต่ไม่ใช่วัตถุดิบหรือแรงงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายทางตรงเช่นค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าเช่าอาคาร ค่าเช่าเครื่องจักร และค่าใช้จ่ายทางตรงอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต

สูตรนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการคำนวณต้นทุนสินค้าและองค์กรหรือกิจการอาจมีการปรับเพิ่มเติมหรือรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจการและความต้องการของการบัญชี

วัตถุดิบทางตรง เป็นต้นทุนอะไร

วัตถุดิบทางตรง (Direct materials) เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนผลิตสินค้า หรือบริการ และเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการใช้วัตถุดิบหรือวัสดุในกระบวนการผลิตหรือการให้บริการนั้น ๆ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดราคาสินค้าหรือบริการและคำนวณต้นทุนในการผลิตหรือให้บริการ

ตัวอย่างของวัตถุดิบทางตรงรวมถึง

  1. วัตถุดิบในการผลิตสินค้า เช่น ผ้าในการผลิตเสื้อผ้า, เหล็กในการผลิตรถยนต์, กระดาษในการผลิตหนังสือ, หรือเครื่องในการผลิตเฟอร์นิเจอร์
  2. วัตถุดิบในการให้บริการ เช่น สารเคมีที่ใช้ในการทำความสะอาดบริการทำความสะอาด, อาหารและเครื่องดื่มในภัตตาคาร, หรืออุปกรณ์แพทย์ในบริการการดูแลสุขภาพ

วัตถุดิบทางตรงมีบทบาทสำคัญในการคำนวณต้นทุนการผลิตหรือการให้บริการ และการจัดการวัตถุดิบทางตรงให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสามารถช่วยลดต้นทุนและเพิ่มกำไรในองค์กรหรือกิจการได้