รับทำบัญชี.COM | มรดกทางการเงิน 7 การจัดการสินทรัพย์และหนี้สิน?

Click to rate this post!
[Total: 29 Average: 5]

มรดกทางการเงิน

“มรดกทางการเงิน” (Financial Legacy) หมายถึง สิทธิหรือสินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกสืบทอดจากบุคคลหรือองค์กรหนึ่งไปยังบุคคลหรือองค์กรอื่น ๆ หลังจากการตายหรือการปิดกิจการ มรดกทางการเงินสามารถประกอบด้วยอะไรก็ได้ที่เป็นทรัพย์สินหรือสิทธิในการเงิน รวมถึงเงินสด, ทรัพย์สินทางการเงิน, หนี้สิน, สัญญาการเงิน, หุ้น, และอื่น ๆ ซึ่งมีมูลค่าทางการเงิน

มรดกทางการเงินสามารถส่งผ่านให้กับคนในครอบครัวหรือผู้รับมรดกในการประกอบกิจการหรือการลงทุนในอนาคต นอกจากนี้ มรดกทางการเงินยังมีการจัดการภาษีและกฎหมายเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสืบทอดมรดกทางการเงิน

สิ่งสำคัญที่ต้องรู้เกี่ยวกับมรดกทางการเงินคือการวางแผนการสืบทอดมรดกอย่างเหมาะสมเพื่อให้มรดกนั้นถูกนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุด การประเมินมูลค่าของมรดก, การวางแผนการลดหย่อนภาษี, และการสร้างกองทุนหรือการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าของมรดกเป็นสิ่งที่ควรพิจารณา

การวางแผนมรดกทางการเงินควรใช้ความช่วยเหลือจากทนายความหรือที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อให้มรดกทางการเงินถูกจัดการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามที่ผู้ตายหรือผู้ที่ต้องการสืบทอดมรดกต้องการให้เป็นไป

มรดกทางการเงินสามารถประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้

  1. เงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินสดในบัญชีธนาคารและเงินฝากธนาคารที่ถูกสืบทอดมาจากบุคคลหรือองค์กรที่เสียชีวิตหรือปิดกิจการ
  2. ทรัพย์สินทางการเงิน ทรัพย์สินทางการเงินรวมถึงหุ้น, พันธบัตร, พันธบัตรเงินเฟ้อ, หนี้สิน, และสัญญาการเงินอื่น ๆ ที่มีมูลค่าทางการเงิน
  3. สินทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์, ยานพาหนะ, เครื่องจักร, และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีมูลค่าทางการเงินและถูกสืบทอด
  4. สิทธิในธุรกิจ สิทธิในการครอบครองหรือการควบคุมธุรกิจหรือบริษัท, รวมถึงสิทธิในหุ้นและสิทธิการเงินในบริษัท
  5. การสมทบเงินบำนาญ เงินสมทบเข้ากองทุนบำนาญหรือสินทรัพย์เกี่ยวกับการเงินเพื่อการเกษียณอายุ
  6. สัญญาประกันชีวิต สัญญาประกันชีวิตที่มีมูลค่าหรือเป็นสิทธิในการเงิน
  7. สินทรัพย์อื่น ๆ สินทรัพย์ที่ไม่ตรงกับหมวดหมู่อื่น ๆ อาจรวมถึงสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่คงที่, สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา, และสินทรัพย์ที่มีมูลค่าทางการเงินที่ไม่สามารถจัดหมวดหมู่ได้อย่างแน่นอน

มรดกทางการเงินเป็นสิ่งที่มีความความหมายและมูลค่าทางการเงินสำคัญ โดยสิ่งนี้สามารถใช้ให้เป็นทรัพย์สินส่วนตัวหรือใช้ในการสนับสนุนกิจการหรือการลงทุนในอนาคต การวางแผนการสืบทอดมรดกทางการเงินมีความสำคัญเพื่อให้มรดกนั้นถูกจัดการอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้สืบทอดมรดกและผู้ที่เสียชีวิตหรือปิดกิจการ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )