หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

รับทำบัญชี.COM | หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

Click to rate this post!
[Total: 64 Average: 5]

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น คือ

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น คือ (Other Non-current Liabilities) หนี้สินไม่หมุนเวียนที่กิจการไม่ได้แยกรายการไว้ในรายงานทางการเงิน อันเนื่องมาจากสาระสำคัญของแต่ละรายการและแต่ละบริษัทไม่เท่ากัน ซึ่งหาความหมายของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นได้ด้วยการอ่านหมายเหตุประกอบงบการเงิน

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น คือ
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น คือ

“หนี้สินไม่หมุนเวียน” (Non-current liabilities) เป็นหนี้สินที่บริษัทหรือองค์กรต้องชำระในระยะเวลายาวนาน มีระยะเวลาหรือกำหนดชำระที่ยาวนานกว่า 1 ปี หลังจากวันที่บริษัทก่อตั้งหรือวันที่รายการหนี้สินถูกสร้างขึ้น

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นรวมถึงหนี้สินที่อาจเป็นแบบต่าง ๆ เช่น

  1. หนี้สินเงินกู้ยืมยาวไป นี่คือหนี้สินที่ต้องชำระในระยะเวลายาวนาน โดยมักมีคำกำหนดและข้อตกลงการชำระเงินที่ระบุ

  2. หนี้สินในการคืนเงินร้อน หนี้สินในการคืนเงินร้อน (Deferred Revenue) หมายถึงเงินที่ลูกค้าจ่ายล่วงหน้าในระยะเวลาที่ยาวนานกว่า 1 ปี และบริษัทจะต้องให้บริการหรือสินค้าในอนาคตตามข้อตกลง

  3. หนี้สินเจ้าหนี้ยาวไป หนี้สินที่ต้องชำระให้กับผู้จ้างหรือเจ้าหนี้ในระยะเวลายาวนาน เช่น หนี้สินสินเชื่อหรือยอดค้างชำระสำหรับบริการหรือสินค้า

  4. หนี้สินสินทรัพย์ถาวร หนี้สินที่เกิดขึ้นจากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเช่นอาคารหรือเครื่องมือ เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ และจะต้องชำระในระยะเวลายาวนาน

  5. หนี้สินในการชำระเงินเดือน หนี้สินที่ต้องชำระให้กับพนักงานในระยะเวลายาวนาน โดยส่วนใหญ่จะเป็นการชำระเงินเดือนหรือสวัสดิการระยะยาวของพนักงานที่มีกำหนดชำระในอนาคต

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นจะปรากฏในส่วนของค่าหนี้สินไม่หมุนเวียนในงบการเงินของบริษัท และมักมีอิทธิพลต่อสถานะการเงินและความมั่นคงขององค์กรในระยะยาว เนื่องจากต้องมีความสามารถในการจ่ายหนี้ในระยะเวลายาวนานที่กำหนดให้เป็นไปตามข้อตกลงทางการเงินและทางกฎหมาย

อ่านเพิ่มเติม >> สินทรัพน์หมุนเวียน

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )