รับทำบัญชี.COM | งบต้นทุนการผลิตการวิเคราะห์จัดการค่าใช้จ่ายในกระบวนการ?

งบต้นทุนการผลิต

งบต้นทุนการผลิต (Production Cost Statement) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ “งบกำไรขั้นต้น” (Income Statement) คือเอกสารทางการเงินที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับต้นทุนที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการของบริษัท โดยรายงานค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เพื่อให้บริษัทสามารถวิเคราะห์ว่าการผลิตสินค้าหรือบริการนั้นมีกำไรหรือขาดทุน และระบุกำไรขั้นต้นที่บริษัทได้รับจากการขาย

งบต้นทุนการผลิตประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้

  1. ต้นทุนวัตถุดิบ (Cost of Goods Sold – COGS) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและการจัดเก็บวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต

  2. ค่าใช้จ่ายในการผลิต (Manufacturing Expenses) รวมถึงค่าแรงงาน ค่าน้ำมันและไฟฟ้า ค่าเครื่องจักร ค่าบำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

  3. ค่าใช้จ่ายในการบรรจุและจัดส่ง (Packing and Delivery Expenses) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุสินค้าและการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้า

  4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานโรงงาน (Factory Overhead Expenses) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโรงงาน เช่น ค่าเช่าโรงงาน ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบโรงงาน

  5. ค่าใช้จ่ายในการตลาดและขาย (Selling and Marketing Expenses) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตลาด การโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการขายสินค้า

หลังจากหักค่าใช้จ่ายที่กล่าวมาข้างต้นออกจากรายได้ทั้งหมดของบริษัท จะได้กำไรขั้นต้นหรือขาดทุนขั้นต้นที่บริษัทได้รับจากการผลิตสินค้าหรือบริการในช่วงเวลาที่ระบุในงบบัญชี งบต้นทุนการผลิตเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการผลิตและช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มกำไรในอนาคต

งบต้นทุนการผลิตประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

งบต้นทุนการผลิตประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการของบริษัท โดยประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้
ค่าวัตถุดิบ (Raw Materials Costs) ค่าใช้จ่ายในการซื้อและจัดเก็บวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต
ค่าแรงงาน (Labor Costs) ค่าจ้างแรงงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต รวมถึงค่าแรงของคนงานในโรงงาน
ค่าน้ำมันและไฟฟ้า (Fuel and Electricity Costs) ค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าน้ำมันหรือไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุง (Maintenance and Repair Costs) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงาน
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและบรรจุสินค้า (Packing and Delivery Costs) ค่าใช้จ่ายในการบรรจุสินค้าและการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้า
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงงาน (Factory Overhead Costs) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโรงงาน เช่น ค่าเช่าโรงงาน ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบโรงงาน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการคุณภาพ (Quality Control Costs) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมความปลอดภัย (Safety Control Costs) ค่าใช้จ่ายในการควบคุมและดูแลความปลอดภัยในโรงงาน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการการผลิต (Production Management Costs) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกระบวนการผลิตเพื่อให้เป็นไปตามแผนการผลิต
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management Costs) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาวิเคราะห์ในงบกำไรขั้นต้นเพื่อหากำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการผลิตสินค้าหรือบริการของบริษัท และนำมาใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการผลิตและการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มกำไรในอนาคต

งบต้นทุนการผลิต ทำตอนไหน

งบต้นทุนการผลิตเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบัญชีทางการเงินของบริษัท ส่วนมากจะถูกจัดทำเป็นระยะเวลาเดือนหรือไตรมาส โดยอาจมีการรายงานและประมวลผลเมื่อสิ้นเดือนหรือไตรมาสเพื่อปรับปรุงและควบคุมกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการในอนาคต การทำงบต้นทุนการผลิตประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
สะสมข้อมูลทางการเงิน ในการเริ่มต้นทำงบต้นทุนการผลิต คุณจะต้องสะสมข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการผลิต รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าใช้จ่ายในการบรรจุและจัดส่ง ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมรายจ่าย คุณจะรวมรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตทั้งหมด เช่น ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าใช้จ่ายในการบรรจุและจัดส่ง ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในช่วงเวลาที่คุณกำลังสร้างงบต้นทุน
คำนวณค่าต้นทุนเฉลี่ย คุณจะต้องคำนวณค่าต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยของสินค้าหรือบริการที่คุณผลิต โดยการหารายจ่ายทั้งหมดในการผลิตด้วยจำนวนหน่วยที่ผลิต
รายงานและวิเคราะห์ หลังจากที่คุณได้รวมรายจ่ายและคำนวณค่าต้นทุนเฉลี่ย คุณจะต้องรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลนี้ในรูปแบบของงบต้นทุนการผลิต โดยประกอบด้วยต้นทุนต่าง ๆ ที่แบ่งเป็นรายการเพื่อช่วยในการวิเคราะห์และการบริหารจัดการในอนาคต
การตรวจสอบและปรับปรุง งบต้นทุนการผลิตจะต้องถูกตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน และสามารถปรับปรุงในกรณีที่มีความเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิตหรือค่าใช้จ่าย
การรายงาน งบต้นทุนการผลิตจะถูกนำมาใช้ในการรายงานผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการผลิต และในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการการผลิตในอนาคต
การทำงบต้นทุนการผลิตเป็นขั้นตอนสำคัญในการบริหารจัดการธุรกิจเนื่องจากมันช่วยในการควบคุมค่าใช้จ่าย วิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิต และช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนในการผลิตและการพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ในอนาคต

ต้นทุนการผลิต คิดยังไง

การคำนวณต้นทุนการผลิตนั้นมีหลายวิธีที่สามารถนำมาใช้ได้ วิธีการที่ถูกใช้บ่อยๆ คือวิธีการคำนวณต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย ดังนี้
ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การคำนวณต้นทุนการผลิตต้องเริ่มต้นด้วยการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าใช้จ่ายในการบรรจุและจัดส่ง ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมค่าใช้จ่าย รวมรายจ่ายทั้งหมดที่คุณได้ระบุมา โดยแยกเป็นรายการต่างๆ เช่น ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าใช้จ่ายในการบรรจุและจัดส่ง ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
คำนวณต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย หลังจากที่คุณได้รวมรายจ่ายทั้งหมด คุณจะคำนวณต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยของสินค้าหรือบริการที่คุณผลิต โดยการหารายจ่ายทั้งหมดด้วยจำนวนหน่วยที่ผลิต ตัวอย่างเช่น
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการผลิต = (ค่าวัตถุดิบ + ค่าแรงงาน + ค่าใช้จ่ายในการผลิต + ค่าใช้จ่ายในการบรรจุและจัดส่ง + ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงงาน + ค่าใช้จ่ายอื่นๆ)
ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย = ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการผลิต / จำนวนหน่วยที่ผลิต
การวิเคราะห์และการใช้ข้อมูล แสดงข้อมูลต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยในรูปแบบที่ง่ายต่อการวิเคราะห์และการใช้งบต้นทุนนี้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับราคาขาย การจัดการแหล่งเงินทุน การปรับปรุงกระบวนการผลิต เป็นต้น
การคำนวณต้นทุนการผลิตมีความสำคัญในการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน ตัดสินใจเรื่องราคาสินค้า และวางแผนการผลิตให้มีกำไรในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ มีอะไรบ้าง

ต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ (Finished Goods Cost) คือ ราคาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและพร้อมขายสินค้าเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและจัดเตรียมสินค้าให้พร้อมขาย ส่วนประกอบหลักของต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จมีดังนี้
ค่าวัตถุดิบ (Raw Materials Cost) ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า
ค่าแรงงาน (Labor Cost) ค่าจ้างแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า เช่น ค่าจ้างคนงานในกระบวนการผลิต
ค่าใช้จ่ายในการผลิต (Manufacturing Costs) รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุง เช่น น้ำมันเครื่อง ชิ้นส่วนที่ต้องการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น
ค่าใช้จ่ายในการบรรจุและจัดส่ง (Packing and Delivery Costs) ค่าใช้จ่ายในกระบวนการบรรจุสินค้าเสร็จสมบูรณ์และการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้า
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงงาน (Factory Overhead Costs) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโรงงาน เช่น ค่าเช่าโรงงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบโรงงาน เป็นต้น
ค่าใช้จ่ายในการตลาดและขาย (Selling and Marketing Costs) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตลาด การโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการขายสินค้า
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management Costs) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบริการหลังการขาย
ต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จมีความสำคัญในการวิเคราะห์ความกำไรของธุรกิจ การตัดสินใจเรื่องราคาขาย และการวางแผนการผลิตและการบริหารจัดการให้มีกำไรในอนาคต การคำนวณต้นทุนสินค้าเสร็จสมบูรณ์ต้องครอบคลุมและรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจัดเตรียมสินค้าให้พร้อมขาย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนในการวิเคราะห์และการตัดสินใจธุรกิจ