รับทำบัญชี.COM | ผู้หักภาษีบทบาทและความรับผิดชอบในการรายงานและหักภาษี?

Click to rate this post!
[Total: 25 Average: 5]

ผู้หักภาษี (Withholding Agent) คือ บุคคลหรือองค์กรที่มีหน้าที่หักค่าภาษีหรือภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) จากจำนวนเงินที่จะจ่ายให้แก่บุคคลหรือองค์กรอื่น ๆ แล้วส่งเงินภาษีที่ถูกหักนี้ให้กับหน่วยงานภาษีหรือหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย.

บางครั้งผู้หักภาษี อาจเป็นผู้จ่ายเงินเช่น บริษัท, องค์กร, หรือรายบุคคลที่มีหน้าที่จ่ายเงินต่าง ๆ ให้แก่ผู้รับเงิน และต้องทำการหักค่าภาษีตามอัตราที่กำหนดโดยกฎหมายแล้วส่งเงินภาษีไปยังหน่วยงานภาษีหรือหน่วยงานรัฐบาลที่รับผิดชอบ.

การหักค่าภาษี ในบางกรณีอาจเกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินแรงงานหรือรายได้ของบุคคลอาจารย์ภาษี ซึ่งหมายความว่าผู้จ่ายเงินต้องหักค่าภาษีจากรายได้ที่จ่ายให้แก่ผู้รับเงินและส่งเงินภาษีนี้ให้กับหน่วยงานภาษี. การหักค่าภาษีมักมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รัฐได้รับรายได้ล่วงหน้าและใช้ในการสนับสนุนงบประมาณของรัฐ.

ค่าภาษีที่ถูกหัก จากรายได้ของผู้รับเงินจะถือเป็นการชำระภาษีล่วงหน้า และผู้รับเงินต้องรับใบหักภาษี (Withholding Tax Certificate) จากผู้จ่ายเงินเพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษีเมื่อตีกลับรายได้ในการนำไปสู่การยื่นภาษีรายได้ส่วนบุคคล.

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )