รับทําบัญชี.COM | บริษัทรับตรวจบ้านก่อนโอน คุ้มค่ากับราคา?

บริษัทที่รับบริการตรวจบ้านก่อนการโอนที่อาจทำงานเช่นนี้เรียกว่า “บริการตรวจสอบบ้านก่อนการโอน” หรือ “บริการตรวจสอบบ้านก่อนการซื้อขาย” ซึ่งมักจะเป็นบริการที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายบ้านจะใช้เพื่อให้มั่นใจว่าสภาพของบ้านมีความพร้อมและไม่มีปัญหาที่สำคัญก่อนที่จะดำเนินการโอนสิทธิ์ทรัพย์สินตามสัญญาซื้อขายบ้าน บริการเหล่านี้มักจะรวมการตรวจสอบสภาพบ้านทั่วไป, ระบบไฟฟ้า, ระบบประปา, โครงสร้างบ้าน, และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายในบ้านเช่น ภายในผนัง, ช่องท่อ, หรือปัญหาที่เกี่ยวกับการรั่วซึม การตกแต่งบ้าน เป็นต้น การใช้บริการตรวจสอบบ้านก่อนการโอนมีประโยชน์ต่อทั้งฝ่ายขายและฝ่ายซื้อเนื่องจากมันช่วยให้ทั้งสองฝ่ายมั่นใจในการทำธุรกรรมนั้นๆ และลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การเลือกใช้บริการตรวจบ้านก่อนการโอนนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงเช่นการซื้อขายบ้านหรืออาคารพาณิชย์ใหญ่ แต่อย่างไรก็ตามควรตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการที่บริษัทนั้นๆ ให้ดีก่อนที่จะเลือกใช้บริการนั้นๆ และค่าบริการที่เสนอและขอบเขตของการตรวจสอบบ้านที่รวมอยู่ในบริการดังกล่าวด้วย โดยมักจะมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ขึ้นอยู่กับขอบเขตและระยะเวลาการทำงานที่ต้องการ

ตัวอย่างของบริการตรวจสอบบ้านก่อนการโอนที่บริษัทรับรองอาจรวมดังนี้

 1. การตรวจสอบสภาพทั่วไปของบ้าน การตรวจสอบสภาพทั่วไปของบ้านเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัย เช่น การตรวจสอบสภาพฝ้าเพดาน, ผนัง, พื้น, ประตู, หน้าต่าง เป็นต้น
 2. การตรวจสอบระบบไฟฟ้า การตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อให้แน่ใจว่ามันปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรฐาน เช่น การตรวจสอบสายไฟ, สวิทช์, สายต่อ และการตรวจสอบการต่อต่อไฟฟ้าในบ้าน
 3. การตรวจสอบระบบประปา การตรวจสอบระบบประปา เช่น ท่อน้ำ, ครัว, ห้องน้ำ, และส่วนอื่นๆ ของระบบประปาเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการรั่วซึมหรือปัญหาอื่นๆ
 4. การตรวจสอบโครงสร้าง การตรวจสอบโครงสร้างของบ้าน เช่น กระจก, ช่องโหลด, และอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่ามีความแข็งแรงและปลอดภัย
 5. การตรวจสอบปัญหาที่อาจเกิดขึ้น การตรวจสอบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายในบ้าน เช่น ปัญหาการรั่วซึม, การระบายน้ำ, และปัญหาที่อื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความพร้อมใช้งานของบ้าน
 6. รายงานและคำแนะนำ การรายงานผลการตรวจสอบและการให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาที่พบ เพื่อให้เจ้าของบ้านสามารถตัดสินใจในการดำเนินการต่อไปได้ด้วยความรู้

บริการตรวจสอบบ้านก่อนการโอนมักจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในอนาคต โดยช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการทำธุรกรรมทางด้านอสังหาริมทรัพย์ และเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ซื้อและผู้ขายในการทำธุรกรรมนั้นๆ อีกทั้งยังช่วยให้ทั้งสองฝ่ายมีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับสภาพของบ้านก่อนการโอนที่สำคัญในการตัดสินใจถัดไป.

การตรวจสอบบ้านก่อนการโอนมักมีรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้

 1. รายได้
  • ค่าบริการตรวจสอบบ้าน รายได้หลักมาจากค่าบริการที่บริษัทเรียกเก็บจากลูกค้าที่ใช้บริการตรวจสอบบ้าน ราคาขึ้นอยู่กับขนาดของบ้านและขอบเขตของการตรวจสอบที่ลูกค้าต้องการ การคำนวณราคาบริการอาจจะเป็นตามพื้นที่หรือราคาคงที่ตามนโยบายของบริษัท
 2. ค่าใช้จ่าย
  • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เช่น ค่าจ้างพนักงานที่ดำเนินการตรวจสอบบ้าน, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง, ค่าน้ำมันหรือค่าโดยสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการการตรวจสอบ
  • ค่าใช้จ่ายในการเตรียมพร้อม เช่น ค่าเช่าสำนักงาน, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ (เช่น การโฆษณา, การตลาด), ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงาน และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบริษัท
  • ค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือ เช่น เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบบ้าน, ซอฟต์แวร์, หรือเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
  • ค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยและประกัน เช่น ค่าประกันภัย, ค่าประกันความเสียหายจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการตรวจสอบบ้าน

โดยทั่วไปแล้ว, รายได้ที่ได้รับจากการให้บริการตรวจสอบบ้านก่อนการโอนมักจะมากกว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการนี้ แต่ควรพิจารณาให้ดีว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายของธุรกิจและควรถูกคำนึงไว้ในการกำหนดราคาบริการให้เหมาะสม

การตรวจสอบบ้านก่อนการโอนอาจเผชิญกับปัญหาและความคลาดเคลื่อนที่เป็นไปได้ต่อไปนี้

 1. ปัญหาที่ไม่คาดคิด บางครั้งอาจพบปัญหาที่ไม่คาดคิดซึ่งอาจไม่เป็นสิ่งที่เจ้าของบ้านหรือผู้ขายคาดคิด เช่น ความเสียหายที่ไม่มีในบันทึก, ความเสียหายจากสภาพอากาศหรือการใช้งานที่ผิดปกติ เป็นต้น
 2. ความขัดแย้งในข้อมูล บางครั้งข้อมูลเกี่ยวกับบ้านอาจไม่สอดคล้องกับสภาพจริง ซึ่งอาจเป็นเรื่องของความไม่เต็มใจในการรายงานข้อมูลหรือความเข้าใจผิดพลาด
 3. ปัญหาที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย การตรวจสอบบ้านอาจเปิดเผยปัญหาที่เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัย เช่น ระบบประตูหรือระบบป้องกันการบุกรุกที่ไม่ทำงานอย่างถูกต้อง
 4. ความเสียหายที่ซ่อมแซมได้ บางปัญหาอาจสามารถซ่อมแซมได้โดยง่าย แต่ในบางกรณีอาจมีความเสียหายที่มีค่าใช้จ่ายสูงหรืออาจเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้
 5. ปัญหาที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ บางครั้งการตรวจสอบบ้านอาจเปิดเผยปัญหาที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายขายและผู้ซื้อ ซึ่งอาจทำให้กระบวนการการซื้อขายเป็นไปอย่างไม่สะดวก
 6. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือ ค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบบ้านอาจเพิ่มค่าใช้จ่ายในกระบวนการนี้

เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเหล่านี้ การเลือกใช้บริษัทหรือผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบ้านเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนี้ควรให้ความสำคัญกับการรับรองและความเชื่อถือของบริษัทหรือผู้ให้บริการด้วย การสร้างความเชื่อถือและความพึงพอใจระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการจะช่วยให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นและมั่นคงมากยิ่งขึ้น และลดความเสี่ยงในการเผชิญกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบ้านก่อนการโอนในอนาคต

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )