รับทำบัญชี.COM | อาคารพาณิชย์ที่พักอาศัย 3 ชั้นก่อนก่อสร้าง?

Click to rate this post!
[Total: 72 Average: 5]

กฎหมายการก่อสร้างอาคารพาณิชย์

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พศ 2522 (พรบ ควบคุมอาคาร) มีกฎหมายและกฎระเบียบที่กำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารพาณิชย์พักอาศัย 3 ชั้นและการคิดพื้นที่ใช้สอย ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างเนื้อหาที่สามารถนำไปใช้ในบทความของคุณ

การก่อสร้างอาคารพาณิชย์พักอาศัย 3 ชั้น และการคิดพื้นที่ใช้สอยตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

การก่อสร้างอาคารพาณิชย์พักอาศัย 3 ชั้นเป็นกระบวนการที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พศ 2522 (พรบ ควบคุมอาคาร) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย โดยมีข้อบังคับและข้อกำหนดที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามเพื่อให้การก่อสร้างอาคารพาณิชย์พักอาศัยเป็นไปตามกฎหมาย ดังนี้

1 การขออนุญาตและการสร้าง

 • สิ่งแรกที่ต้องทำคือการขออนุญาตในการก่อสร้างจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ที่อาคารจะถูกสร้างขึ้น เช่น สำนักงานเทศบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภูมิภาค ซึ่งต้องจัดทำและยื่นใบขออนุญาตตามความต้องการของกฎหมาย

2 การคำนวณพื้นที่ใช้สอย

 • ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร มีกฎหมายเกี่ยวกับการคำนวณพื้นที่ใช้สอย ซึ่งต้องทำอย่างถูกต้อง เพื่อประเมินค่าภาษีและค่าบำรุงรักษา และต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ระบุไว้

3 ความปลอดภัยและคุณภาพ

 • การก่อสร้างอาคารจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพ การตรวจสอบและรับรองโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องสมบูรณ์เพื่อให้แน่ใจว่าอาคารพร้อมใช้งาน

4 ค่าใช้จ่ายและภาษี

 • ระหว่างกระบวนการก่อสร้าง บริษัทหรือผู้ก่อสร้างต้องชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาทิ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ค่าบริหารจัดการโครงการ และภาษีต่าง ๆ ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

5 การรักษาและบำรุงรักษา

 • หลังจากการก่อสร้างสิ้นสุดลง การรักษาและบำรุงรักษาอาคารเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อรักษาความคงทนและคุณค่าของอาคาร

การก่อสร้างอาคารพาณิชย์พักอาศัย 3 ชั้นเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐาน ซึ่งการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันปัญหาทางกฎหมายในอนาคตและให้ผลผลิตที่เชื่อถือได้ในอาคารพาณิชย์ที่สร้างขึ้น

กฎหมายอาคารพาณิชย์เป็นกรอบกฎหมายที่กำหนดเกี่ยวกับการรับจ้างต่อเติมและรีโนเวทอาคารพาณิชย์ในประเทศ ซึ่งรวมถึงการระบุเงื่อนไขและข้อบังคับที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้การก่อสร้างและการปรับปรุงอาคารเป็นไปตามมาตรฐานและความปลอดภัยที่กำหนด การปฏิบัติตามกฎหมายอาคารพาณิชย์ช่วยให้ผู้รับจ้างต่อเติมและรีโนเวทอาคารพาณิชย์เป็นไปตามกฎหมายและสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าของอาคารและผู้ใช้งานอาคารพาณิชย์

กฎหมายอาคารพาณิชย์ ก่อนการก่อสร้าง

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พศ 2522 (พรบ ควบคุมอาคาร)

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พศ 2522 เป็นกฎหมายหลักที่กำหนดข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและการบริหารจัดการอาคารในประเทศไทย นี่คือบางส่วนของพรบ ควบคุมอาคารที่น่าสนใจ

 1. บทที่ 4 การก่อสร้างอาคาร – บทนี้กำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับกระบวนการก่อสร้างอาคาร รวมถึงการขออนุญาตในการก่อสร้างและการรับรองการก่อสร้าง
 2. บทที่ 5 การเข้าใช้อาคาร – บทนี้กำหนดเกี่ยวกับการเข้าใช้อาคารหลังจากสร้างเสร็จ รวมถึงการขายหรือเช่าอาคารพาณิชย์
 3. บทที่ 7 การบริหารจัดการอาคาร – บทนี้กำหนดเกี่ยวกับการบำรุงรักษา การจัดการ และการดูแลรักษาอาคารพาณิชย์
 4. บทที่ 8 การส่งอาคารมาใช้ – บทนี้กำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการส่งอาคารมาใช้งาน เช่น การขึ้นทะเบียนอาคาร
 5. บทที่ 9 ความรับผิดชอบของผู้บริหารอาคาร – บทนี้ระบุความรับผิดชอบของผู้บริหารอาคารในการรักษาความปลอดภัยและการบำรุงรักษา
 6. บทที่ 10 การจัดทำและตรวจสอบแผนผังอาคาร – บทนี้กำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดทำและการตรวจสอบแผนผังอาคาร
 7. บทที่ 11 การครอบครองที่ดินและอาคาร – บทนี้กำหนดเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินและอาคาร รวมถึงการโอนทรัพย์สิน
 8. บทที่ 12 การตรวจสอบการก่อสร้าง – บทนี้ระบุข้อบังคับในการตรวจสอบการก่อสร้างอาคาร

กรุณาทราบว่าข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายอาคารพาณิชย์มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นควรติดตามกฎหมายและข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือนายกิจกรรมที่เชี่ยวชาญเพื่อความแน่ใจในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องและเหมาะสม

หลักเกณฑ์ การคิดคำนวน พิ้นที่ใช้สร้อยตาม พรบ ควบคุมอาคาร

การคิดพื้นที่ใช้สอยตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พศ 2522 (พรบ ควบคุมอาคาร) ในประเทศไทยมีขั้นตอนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการกำหนดพื้นที่ใช้สอยของอาคาร ตัวอย่างการคิดพื้นที่ใช้สอยตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารมีดังนี้

 1. การคำนวณพื้นที่ใช้สอยตามประเภทอาคาร พระราชบัญญัติควบคุมอาคารแบ่งอาคารออกเป็นหลายประเภท เช่น อาคารพาณิชย์, อาคารพักอาศัย, โรงงาน เป็นต้น แต่ละประเภทของอาคารจะมีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการคำนวณพื้นที่ใช้สอย เช่น พื้นที่ใช้สอยของอาคารพาณิชย์สามารถคำนวณจากพื้นที่ของชั้นพื้นหรือชั้นบริการที่ใช้สำหรับกิจกรรมพาณิชย์
 2. การคำนวณพื้นที่ใช้สอยตามสัดส่วนที่กำหนด พระราชบัญญัติควบคุมอาคารกำหนดสัดส่วนของพื้นที่ที่สามารถใช้สอยในอาคารเป็นไปตามระเบียบ ตามประเภทของอาคาร ตัวอย่างเช่น สัดส่วนของพื้นที่ใช้สอยต่อพื้นที่ทั้งหมดของอาคารที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
 3. การคำนวณพื้นที่ใช้สอยในกรณีพิเศษ บางกรณีอาจมีกฎหมายหรือข้อบังคับเฉพาะที่ใช้กับกรณีพิเศษ เช่น การคำนวณพื้นที่ใช้สอยในกรณีของอาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยร่วมกับสวนหรือที่ดินสาธารณะ
 4. การส่งออกและการพิจารณา หลังจากการคำนวณพื้นที่ใช้สอย ผู้ขออนุญาตจะต้องส่งใบคำขอและแผนผังอาคารไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น สำนักงานเทศบาลในพื้นที่นั้น เพื่อให้ได้การพิจารณาและอนุมัติ
 5. การตรวจสอบและการรับรอง หลังจากการพิจารณาและอนุมัติ อาคารจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบว่ามีความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับ และหากเป็นไปตามมาตรฐานจะได้รับการรับรอง

โดยทั่วไปแล้ว การคิดพื้นที่ใช้สอยตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การก่อสร้างอาคารพาณิชย์เป็นไปตามกฎหมาย และให้ความชัดเจนในการคำนวณภาษีและค่าบำรุงรักษาของอาคารในอนาคต การปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันปัญหาทางกฎหมายในอนาคตและให้ผลผลิตที่เชื่อถือได้ในอาคารพาณิชย์ที่สร้างขึ้นในประเทศไทย

การสร้างอาคารพาณิชย์ ขั้นตอน วางแผน

“กฎหมายการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ข้อกำหนดและข้อบังคับสำหรับการก่อสร้างและบริหารจัดการ”

การก่อสร้างอาคารพาณิชย์เป็นกระบวนการที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอย่างเคร่งครัดในประเทศไทย เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและประสบความสำเร็จ ดังนั้น ข้อกำหนดและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องจึงมีความสำคัญมาก ด้านล่างนี้คือข้อสำคัญของกฎหมายการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

 1. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พศ 2522 (พรบ ควบคุมอาคาร)
  • พระราชบัญญัตินี้เป็นกฎหมายหลักที่กำหนดข้อบังคับและกฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างและการบริหารจัดการอาคาร รวมถึงการขออนุญาตในการก่อสร้างและการรับรองการก่อสร้าง
 2. ระเบียบกระทรวงฉบับที่ 291 ซึ่งเปลี่ยนแปลงโดยระเบียบกระทรวงฉบับที่ 499 พศ 2562
  • ระเบียบนี้กำหนดข้อกำหนดเกี่ยวกับการขออนุญาตในการก่อสร้างอาคาร และมีข้อบังคับเกี่ยวกับการคำนวณพื้นที่ใช้สอยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางที่ดิน
  • การครอบครองที่ดินและสิทธิในที่ดินเป็นเรื่องสำคัญในการก่อสร้างอาคาร ซึ่งแต่ละสิทธิทางที่ดินอาจมีกฎหมายและข้อบังคับเฉพาะ
 4. กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสิทธิในอาคาร
  • มีกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคารและสิทธิในการเข้าถึงและใช้งานอาคารพาณิชย์
 5. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโครงการก่อสร้าง
  • กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการโครงการก่อสร้าง รวมถึงสัญญาและข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดและข้อบังคับเหล่านี้มีวัตถุประสงค์ในการรักษาความปลอดภัยและคุณภาพของการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ รวมถึงให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการก่อสร้างและการบริหารจัดการ

อ้างอิง

 • พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พศ 2522
 • ระเบียบกระทรวงฉบับที่ 291 (เปลี่ยนแปลงโดยระเบียบกระทรวงฉบับที่ 499 พศ 2562)
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางที่ดินและอาคาร
 • กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและการจัดการโครงการก่อสร้าง

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )