รับทำบัญชี.COM | ภาษีซื้อภาษีขายจุดต่างที่ใครก็เห็นได้ชัด?

Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 5]

ภาษีซื้อ ภาษีขาย

ภาษีซื้อและภาษีขายเป็นรูปแบบของภาษีที่มีการเกี่ยวข้องกับการค้าขายสินค้าและบริการ ภาษีเหล่านี้มักถูกนำมาใช้ในการเสียภาษีแก่รัฐบาลเพื่อรับรองว่ามีรายได้สำหรับการดำเนินกิจการราชการและการให้บริการสาธารณะ เปรียบเสมือนกับการรายงานรายได้และรายจ่ายของบุคคลในการเสียภาษีส่วนตัว

นี่คือคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีซื้อและภาษีขาย

 1. ภาษีซื้อ (Purchase Tax)
  • ภาษีซื้อเป็นภาษีที่ถูกคิดคำนวณและเก็บเงินจากผู้ซื้อสินค้าหรือบริการที่ต้องการซื้อ
  • ภาษีซื้อมักถูกคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคาสินค้าหรือบริการที่ซื้อ
  • ผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการรับเงินภาษีซื้อจากผู้ซื้อและส่งให้รัฐบาล
  • ภาษีซื้อมักถูกนำไปใช้ในการเงินของรัฐเพื่อรับรองว่ามีรายได้เข้ามาในประเทศ และเป็นกิจกรรมการค้าที่สำคัญ
 2. ภาษีขาย (VAT – Value Added Tax)
  • ภาษีขายเป็นรูปแบบอีกของภาษีที่ถูกคิดคำนวณและเก็บเงินจากผู้บริโภคในกระบวนการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ
  • ภาษีขายมักถูกคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าเพิ่มเข้ามาในกระบวนการผลิตหรือจำหน่ายสินค้าหรือบริการ
  • ผู้บริโภคต้องรายงานและจ่ายภาษีขายตามกฎหมาย
  • ภาษีขายมักถูกนำไปใช้ในการเงินของรัฐเพื่อรับรองว่ามีรายได้สำหรับการดำเนินกิจการราชการและการให้บริการสาธารณะ

ทำไมต้องมีภาษีซื้อและภาษีขาย

 • การเสียภาษีเป็นที่ต้องการสำหรับรัฐบาลเพื่อรับรองว่ามีรายได้เพียงพอในการดำเนินงานราชการและให้บริการสาธารณะต่าง ๆ เช่น การศึกษา การรักษาสุขภาพ และอื่น ๆ
 • ภาษีซื้อและภาษีขายช่วยเก็บเงินสำหรับรัฐบาลโดยตรงจากกิจการทางการค้าและผู้บริโภค โดยไม่ต้องขอใช้เงินจากงบประมาณรัฐบาล
 • รูปแบบของภาษีเหล่านี้ช่วยกระจายภาระภาษีไปยังผู้ใช้บริการที่หลากหลาย และมักถูกคิดคำนวณในรูปแบบที่สอดคล้องกับความสามารถในการจ่ายของแต่ละคนและกิจการ

คำแนะนำ

 • ในประเทศแต่ละประเทศ ภาษีซื้อและภาษีขายอาจมีกฎหมายและอัตราภาษีที่แตกต่างกัน ดังนั้นควรศึกษากฎหมายภาษีของประเทศของคุณเพื่อเข้าใจข้อกำหนดและอัตราภาษีที่เป็นที่ยอมรับ
 • การเสียภาษีให้ถูกต้องและเรียบร้อยมีความสำคัญ เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในรูปแบบของค่าปรับหรือค่าเสียหาย คุณอาจต้องใช้บริการที่เชี่ยวชาญในการจัดการภาษีหรือใช้ซอฟต์แวร์บัญชีเพื่อช่วยคำนวณและบันทึกภาษีได้อย่างถูกต้อง

ภาษีซื้อและภาษีขาย (หรือ Value Added Tax – VAT) เป็นรูปแบบของภาษีที่คุณกำหนดค่าได้ในราคาสินค้าหรือบริการ แต่มีความแตกต่างกันในวิธีการคิดคำนวณและการเก็บเงิน ดังนี้คือตารางเปรียบเทียบระหว่างภาษีซื้อและภาษีขาย

ด้าน ภาษีซื้อ (Purchase Tax) ภาษีขาย (VAT – Value Added Tax)
กำหนดค่าได้เอง ใช่ ไม่ได้
วิธีการคิดคำนวณ คิดจากมูลค่าสินค้าหรือบริการที่ซื้อ คิดจากมูลค่าเพิ่มเข้ามาในกระบวนการผลิตหรือจำหน่าย
การเก็บเงิน โรงงานหรือผู้จัดจำหน่ายเก็บเงินและส่งให้รัฐบาล ผู้บริโภคส่งเงินให้รัฐบาลตามกฎหมาย
ละเอียดการเก็บเงิน โรงงานหรือผู้จัดจำหน่ายรับเงินจากผู้ซื้อและส่งให้รัฐบาล ผู้บริโภคต้องรายงานและจ่ายเงินเอง
มูลค่าภาษี เท่ากับมูลค่าสินค้าหรือบริการที่ซื้อ เท่ากับมูลค่าเพิ่มเข้ามาในกระบวนการผลิตหรือจำหน่าย
การยกเว้นและการลดหย่อน มีบางกรณีที่ภาษีซื้อสามารถยกเว้นหรือลดหย่อนได้ มีบางกรณีที่ภาษีขายสามารถยกเว้นหรือลดหย่อนได้
นำไปใช้ในการเงิน ไม่นำไปใช้ในการเงิน นำไปใช้ในการเงิน

ในภาษีซื้อ (Purchase Tax) ภาษีจะคิดจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่คุณซื้อ และมูลค่านั้นจะถูกเพิ่มเข้ามาในราคาของสินค้าหรือบริการนั้น ๆ โดยผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย และคุณจะจ่ายภาษีนี้ให้กับผู้ขาย

ในภาษีขาย (VAT – Value Added Tax) ภาษีจะคิดจากมูลค่าเพิ่มเข้ามาในกระบวนการผลิตหรือจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ซึ่งมีการเพิ่มมูลค่าจากขั้นตอนก่อนหน้า และผู้บริโภคจะจ่ายภาษีนี้ต่อผู้ขายในกรณีที่ผู้บริโภคมีสิทธิ์เรียกคืนภาษีไม่ได้ หรือราคาสินค้าหรือบริการที่ถูกกำหนดเองในราคาสุดขายรวมภาษี

ความแตกต่างระหว่างภาษีซื้อและภาษีขายอยู่ในวิธีการคิดคำนวณและการเก็บเงิน แต่ในทั้งสองกรณี ภาษีจะเพิ่มราคาของสินค้าหรือบริการและมีผลกระทบต่อผู้บริโภคในการชำระเงิน

การทำบัญชีภาษีซื้อและภาษีขายเป็นกระบวนการสำคัญในการบริหารการเงินของธุรกิจหรือกิจการที่มีการค้าขายสินค้าหรือบริการที่มีการเสียภาษี ดังนี้คือขั้นตอนการทำบัญชีภาษีซื้อและภาษีขาย

 1. บันทึกรายการธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษี
  • ในระหว่างการทำธุรกรรมทางการเงิน เช่น การซื้อสินค้าหรือบริการหรือการขายสินค้าหรือบริการ คุณต้องบันทึกรายการธุรกรรมเหล่านี้ในระบบบัญชีของคุณ
  • ระบุจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับภาษีซื้อและภาษีขายในรายการธุรกรรม
 2. คำนวณภาษี
  • คำนวณจำนวนภาษีซื้อและภาษีขายที่เกี่ยวข้องในแต่ละรายการธุรกรรม
  • จำนวนภาษีซื้อจะคิดจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่คุณซื้อ และอัตราภาษีที่ถูกใช้ในสินค้าหรือบริการนั้น
  • จำนวนภาษีขายจะคิดจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่คุณขาย และอัตราภาษีขายที่ถูกใช้
 3. บันทึกภาษีในบัญชี
  • บันทึกจำนวนเงินที่เป็นภาษีซื้อและภาษีขายในบัญชีของคุณ
  • ในระบบคอมพิวเตอร์ บันทึกภาษีในบัญชีสามารถทำได้โดยใช้รหัสบัญชีที่เกี่ยวข้องกับภาษีซื้อและภาษีขาย
 4. สร้างรายงานภาษี
  • สร้างรายงานทางการเงินที่รวมข้อมูลเกี่ยวกับภาษีซื้อและภาษีขาย รวมถึงยอดรวมของภาษีที่ต้องเสียและยอดรวมของภาษีที่ต้องรับ
  • รายงานภาษีสามารถช่วยในการตรวจสอบความถูกต้องของภาษีที่ต้องเสียและยอดรวมที่ต้องรับ
 5. ปฏิบัติตามกฎหมายภาษี
  • แนะนำให้ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีของประเทศที่คุณกำลังดำเนินกิจการในนั้น
  • ในบางกรณี คุณอาจต้องส่งภาษีซื้อและภาษีขายให้หน่วยงานภาษีของรัฐ

การทำบัญชีภาษีซื้อและภาษีขายสำคัญเพื่อให้คุณสามารถติดตามรายได้และรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับภาษี รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอย่างถูกต้อง การใช้ซอฟต์แวร์บัญชีหรือใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญในการทำบัญชีภาษีสามารถช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นและลดความขัดแย้งกับกฎหมายภาษีได้

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )