เมื่อกิจการขายสินค้าและบริการควรจะรับรู้รายการและบันทึกบัญชีลูกหนี้

รับทำบัญชี.COM | การวัดมูลค่าลูกหนี้เพื่อกำหนดมูลค่าลูกหนี้?

Click to rate this post!
[Total: 117 Average: 5]

กำหนดมูลค่าลูกหนี้

เมื่อกิจการขายสินค้า และบริการควรจะรับรู้รายการ และบันทึกบัญชีลูกหนี้

              การกำหนดมูลค่าลูกหนี้ เมื่อกิจการขายสินค้าและบริการควรจะรับรู้รายการและบันทึกบัญชีลูกหนี้ ณ วันใดด้วยจำนวนเงินเท่าใดขึ้นอยู่กับกำหนดเวลาที่ส่งมอบสินค้าหรือบริการและมูลค่าที่จะเกิดกับลูกค้าดูได้จากเอกสารคือใบกำกับสินค้า ในการกำหนดมูลค่าลูกหนี้ที่จะบันทึกควรพิจารณาถึงส่วนลด (Discounts) ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
 1. ส่วนลดการค้า (Trade Discounts) คือ ส่วนลดที่ลดทันที ณ ที่ตกลงซื้อขายสินค้า กิจการจะให้ส่วนลดการค้านี้เพื่อจูงใจให้ลูกค้าซื้อสินค้าในปริมาณที่มาก โดยใช้กลยุทธ์ในด้านส่วนลดการค้า และจะกำหนดไว้เป็นอัตราร้อยละของราคาขาย เป็นอัตราเดียวหรือหลายอัตราก็ได้ เมื่อตกลงซื้อขายกันโดยให้ส่วนลดการค้ากับลูกค้า กิจการจะส่งใบแจ้งหนี้ไปให้ลูกค้าอีกครั้งหนึ่งด้วยจำนวนสุทธิหลังจากหักส่วนลดการค้าแล้ว
 2. ส่วนลดเงินสด (Cash Discounts หรือ Sales Discounts) คือ ส่วนลดเงินสดที่ให้แก่ลูกค้าเมื่อลูกค้านำเงินมาชำระภายในเวลาที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขเช่น 2/10, n/30 หมายความว่าจะให้ส่วนลด 2 % ถ้าชำระเงินภายใน 10 วันจากระยะเวลาที่ให้เครดิต 30 วันการค้าแล้ว

การกำหนดมูลค่าลูกหนี้ (Accounts Receivable Valuation) เพื่อประเมินมูลค่าของเงินที่ลูกค้าคงเหลือในบัญชีลูกหนี้ของธุรกิจหรือองค์กร การที่มูลค่าลูกหนี้ถูกกำหนดให้ถูกต้องมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากมีผลต่องบการเงินและความสามารถในการบริหารเงินทุนทำการของธุรกิจ

นี่คือขั้นตอนที่สำคัญในการกำหนดมูลค่าลูกหนี้

 1. รวบรวมข้อมูล เริ่มต้นโดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงจำนวนเงินที่ถูกค้างชำระโดยลูกค้าแต่ละราย

 2. ตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจสอบว่าข้อมูลในบัญชีลูกหนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ โดยตรวจสอบความถูกต้องของยอดค้างชำระและรายการเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบส่งสินค้า, ใบกำกับภาษี, และใบแจ้งหนี้

 3. ประเมินความเสี่ยงของลูกหนี้ ประเมินความเสี่ยงที่ลูกค้าอาจไม่ชำระหนี้หรือชำระล่าช้า โดยพิจารณาปัจจัยเช่น ประวัติการชำระหนี้ของลูกค้า, สถานะการเงิน, และสภาพตลาดที่มีผลต่อลูกค้า

 4. ประเมินมูลค่าลูกหนี้ หลังจากตรวจสอบความถูกต้องและประเมินความเสี่ยง คุณควรประเมินมูลค่าของบัญชีลูกหนี้ มีวิธีการต่าง ๆ ที่สามารถใช้ในการประเมินมูลค่าลูกหนี้ เช่น

  • การประเมินตามมูลค่าและความเสี่ยง (Fair Value and Risk-Based Valuation) การใช้ข้อมูลปัจจัยทางการเงินและความเสี่ยงในการกำหนดมูลค่าลูกหนี้

  • การใช้อัตราส่วน (Percentage of Sales Method) การใช้อัตราส่วนจากยอดขายรวมเพื่อประมาณมูลค่าลูกหนี้

  • การประเมินตามรายการลูกค้า (Customer-by-Customer Valuation) การประเมินตามลูกค้าแต่ละรายโดยพิจารณาประวัติการชำระหนี้และความเสี่ยงของแต่ละลูกค้า

 5. การบันทึกข้อมูล คุณควรบันทึกข้อมูลการกำหนดมูลค่าลูกหนี้ในบัญชี และให้มีความครบถ้วนและตรงตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 6. ตรวจสอบอย่างพิเศษ (Audit) การส่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายนอกเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเสี่ยงในการกำหนดมูลค่าลูกหนี้

การกำหนดมูลค่าลูกหนี้เป็นกระบวนการที่สำคัญในการบริหารงบการเงินของธุรกิจ เนื่องจากมีผลต่อรายได้รวมและกำไรสุทธิ รวมถึงความสามารถในการรับรู้การชำระหนี้จากลูกค้า การประเมินมูลค่าลูกหนี้อย่างถูกต้องช่วยให้ธุรกิจสามารถดำรงอยู่ในสภาพที่เงินทุนเพียงพอและมีความยืดหยุ่นในการจัดการเงินทุนทำการในระยะยาว

เมื่อกิจการขายสินค้าและบริการควรจะรับรู้รายการและบันทึกบัญชีลูกหนี้

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )