4 การค้าระหว่างประเทศ | International Trade

การค้าระหว่างประเทศ
[Total: 121 Average: 5]

การค้าระหว่างประเทศ

การค้าระหว่างประเทศ ?

การค้าระหว่างประเทศกรณีการส่งออกสินค้าในนามบริษัทการค้าระหว่างประเทศ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เจ้าของสินค้าที่เป็นผู้ประกอบการค้าจดทะเบียนจะได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 จะต้องมีหลักฐานดังนี้-หลักฐานของกรมการค้าต่างประเทศอนุมัติให้มอบสิทธิการส่งออกให้บริษัทการค้าระหว่างประเทศโดยระบุประเภทส่งนจัดสรรสินค้า ประเทศผู้นำเข้า และหลักฐานการชำระค่าตอบแทน-หลักฐานการส่งออก และหนังสือรับรองการส่งออกที่กรมการค้าต่างประเทศออกให้เป็นภาษาอังกฤษ โดยระบุชื่อบริษัทการค้าระหว่างประเทศ,ประเภทของสินค้าและมีจำนวนเท่ากับสินค้าที่ได้บันทึกออกจากรายงานของสินค้าและวัตถุดิบของเจ้าของสินค้า-หลักฐานการชำระเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิต ในนามของเจ้าของสินค้า หรือในนามของบริษัทการค้าระหว่างประเทศการค้าระหว่างประเทศRelated Posts via Categoriesผู้นำเข้าและส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษี
– การยกเลิกใบกำกับภาษี
– การจำหน่ายหนี้สูญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
– การชำระค่าภาษีอากรศุลกากร
– อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top