รับทำบัญชี.COM | การค้าระหว่างประเทศรูปแบบการทำมีอะไร?

Click to rate this post!
[Total: 114 Average: 5]

แผนธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

การเริ่มต้นธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องการการเตรียมความพร้อมอย่างดี ด้านล่างนี้เป็นขั้นตอนเบื้องต้นที่คุณควรพิจารณาเมื่อต้องการเริ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

 1. การวางแผนและการศึกษาความเป็นไปได้

  • ศึกษาตลาดเป้าหมายและความต้องการในประเทศที่คุณต้องการค้าขายสินค้าหรือบริการของคุณ
  • วางแผนกลยุทธ์การทำธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาด
 2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและกฎหมาย

  • ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ และความต้องการในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อจำกัดทางกฎหมาย
  • วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงทางการเงิน, ความเสี่ยงทางนโยบายการค้า, ความเสี่ยงทางการเมือง
 3. การเลือกวิธีการค้า

  • พิจารณาวิธีการค้าที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ เช่น การส่งออกสินค้า, การนำเข้าสินค้า, การเปิดตลาดต่างประเทศ
 4. การสร้างความร่วมมือ

  • ค้นหาพาร์ทเนอร์ท้องถิ่นที่สามารถช่วยเหลือในการเริ่มต้นธุรกิจและการเชื่อมโยงกับเครือข่ายธุรกิจในประเทศที่เป้าหมาย
 5. การจัดการเรื่องการเงิน

  • วางแผนการเงินเพื่อการลงทุนและการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
  • คำนวณค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าขนส่ง, ภาษีนำเข้า, ค่าธรรมเนียม
 6. การสร้างแบรนด์และการตลาด

  • สร้างแบรนด์และสร้างความรู้จักกับสินค้าหรือบริการของคุณในตลาดประเทศเป้าหมาย
  • วางแผนกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมสำหรับประเทศนั้นๆ
 7. การปฏิบัติตามข้อกำหนด

  • ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการค้าระหว่างประเทศ เช่น การทำเอกสารทางการค้า, การรายงานการนำเข้าส่งออกสินค้า
 8. การติดตามและประเมินผล

  • ติดตามผลการดำเนินธุรกิจในตลาดนั้นๆ เพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์ทำงานอย่างเหมาะสมและปรับปรุงตามความต้องการ
 9. การสรุป

  • การค้าระหว่างประเทศต้องการการวางแผนอย่างดีและการศึกษาความเป็นไปได้อย่างละเอียด
  • ความเข้าใจในกฎหมายและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งสำคัญในการประสบความสำเร็จในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

กรุณาทราบว่าการค้าระหว่างประเทศเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและอาจมีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องพิจารณา การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจและกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญเมื่อคุณต้องการเริ่มต้นธุรกิจการค้าระหว่างประเทศนี้

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

ดังนี้คือตัวอย่างของตารางเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
การขายสินค้า/บริการ 1,500,000  
การจัดส่งสินค้า   200,000
ค่าซื้อสินค้า   800,000
ค่าเช่าพื้นที่   150,000
ค่าแรงงาน   300,000
ค่าโฆษณาและการตลาด   50,000
ค่านำเข้าสินค้า   120,000
ค่าส่งออกสินค้า   100,000
ค่าอื่นๆ   50,000
รวมรายจ่าย   1,770,000
กำไรสุทธิ (รายรับ – รายจ่าย) 1,500,000 -270,000

โปรดทราบว่าตัวอย่างตารางด้านบนเป็นแค่การนำเสนอเพื่อให้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นในการเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ข้อมูลที่จะถูกนำเข้าตารางจะขึ้นอยู่กับความเป็นจริงและรายละเอียดของธุรกิจของคุณเอง ควรระบุรายการรายรับและรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจคุณเพื่อให้ข้อมูลเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับสถานการณ์จริงของคุณ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

การค้าระหว่างประเทศเป็นอาชีพที่มีความหลากหลายและเกี่ยวข้องกับหลายสาขาอาชีพต่างๆ เนื่องจากการค้าระหว่างประเทศเป็นกระบวนการที่ครอบคลุมการขายและการซื้อสินค้าหรือบริการที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศต่างๆ ดังนั้น นี่คือบางอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

 1. ผู้ประกอบการส่งออกและผู้ประกอบการนำเข้า นักธุรกิจที่เชี่ยวชาญในการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศหรือนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ พวกเขาต้องเรียนรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดทางการค้าระหว่างประเทศและกระบวนการในการส่งออกนำเข้า

 2. ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศ อาชีพนี้เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการเริ่มต้นหรือพัฒนาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เช่น ทำการวิเคราะห์ตลาด, การวางแผนกลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ เป็นต้น

 3. ผู้บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ นักธุรกิจที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการจัดการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงการวางแผนยุทธธรรมการตลาดและการจัดการเรื่องการเงิน

 4. นักการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ คนที่เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์การลงทุนในธุรกิจระหว่างประเทศ และทำการจัดการเรื่องการเงินเพื่อให้ธุรกิจมีสภาพคล่องทางการเงิน

 5. นักการตลาดและการโฆษณาระหว่างประเทศ คนที่ทำงานในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมการตลาดและการโฆษณาในระดับสากล เพื่อเพิ่มความรู้จักและยอดขายของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 6. ผู้ประกอบการสายการขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ อาชีพนี้เกี่ยวข้องกับการจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ในการย้ายสินค้าไปมาระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการค้าระหว่างประเทศ

 7. นักประชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คนที่ทำงานในการสร้างความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงกับผู้คนและองค์กรต่างประเทศเพื่อสนับสนุนธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

 8. นักวิจัยตลาดและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ คนที่ทำการวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลตลาดและแนวโน้มการค้าระหว่างประเทศ เพื่อช่วยให้ธุรกิจตัดสินใจในการเข้าสู่ตลาดนั้น

นี่เป็นแค่ตัวอย่างของอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ อาชีพเหล่านี้มีหลายรูปแบบและมีบทบาทที่สำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศและเสนอโอกาสในการทำงานในสากล

วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

การวิเคราะห์ SWOT เป็นกระบวนการที่ช่วยให้คุณทำความเข้าใจเกี่ยวกับจุดแข็ง (Strengths), จุดอ่อน (Weaknesses), โอกาส (Opportunities), และอุปสรรค (Threats) ของธุรกิจของคุณในบริบทการค้าระหว่างประเทศ ด้วยข้อมูลนี้คุณสามารถวางแผนกลยุทธ์และการดำเนินการในอนาคตได้ดีขึ้น นี่คือตัวอย่างการวิเคราะห์ SWOT ของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

จุดแข็ง (Strengths)

 • คุณมีสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพและความเป็นเอกลักษณ์ที่ช่วยให้คุณเหนือกว่าคู่แข่ง
 • คุณมีเครือข่ายคู่ค้าและพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในตลาดนั้นๆ เพื่อช่วยสนับสนุนและขยายธุรกิจ
 • คุณมีความรู้และความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับข้อกำหนดทางการค้าระหว่างประเทศและสภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่เป้าหมาย

จุดอ่อน (Weaknesses)

 • คุณอาจมีทรัพยากรทางการเงินที่จำกัดสำหรับการลงทุนในการขยายธุรกิจระหว่างประเทศ
 • คุณอาจไม่มีความเชี่ยวชาญทางวัตถุประสงค์ในตลาดที่เป้าหมายและจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม
 • คุณอาจพบความยากลำบากในการรับมือกับความต้านทานทางวัฒนธรรมและความแตกต่างในตลาดนั้น

โอกาส (Opportunities)

 • การเปิดตลาดระหว่างประเทศที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วอาจเป็นโอกาสใหม่สำหรับธุรกิจของคุณ
 • การสังคมโลกและเทคโนโลยีใหม่สร้างโอกาสในการตัดสินใจและติดต่อกับลูกค้าระหว่างประเทศ
 • การลงทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดนั้น

อุปสรรค (Threats)

 • คู่แข่งท้องถิ่นและระดับสากลอาจสร้างความแข่งขันที่สูงในตลาดนั้น
 • การเปลี่ยนแปลงในนโยบายการค้าระหว่างประเทศและความไม่แน่นอนในการทำธุรกิจในระดับสากล
 • ความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสามารถส่งผลกระทบให้กับการทำธุรกิจ

การวิเคราะห์ SWOT จะช่วยให้คุณเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในธุรกิจของคุณ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์และการดำเนินการเพื่อให้ธุรกิจของคุณเจริญรุ่งเรืองในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงได้

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ที่ควรรู้

 1. Export (การส่งออก)

  • ไทย ส่งออก
  • อังกฤษ Export
  • คำอธิบายเพิ่มภาษาไทย กระบวนการขายสินค้าหรือบริการจากประเทศต้นทางไปยังประเทศปลายทาง
 2. Import (การนำเข้า)

  • ไทย นำเข้า
  • อังกฤษ Import
  • คำอธิบายเพิ่มภาษาไทย กระบวนการซื้อสินค้าหรือบริการจากประเทศอื่นเข้ามาในประเทศ
 3. Tariff (อัตราภาษีนำเข้า)

  • ไทย อัตราภาษีนำเข้า
  • อังกฤษ Tariff
  • คำอธิบายเพิ่มภาษาไทย ภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าที่นำเข้ามาในประเทศ
 4. Customs Clearance (การขายกรรมสิทธิ์)

  • ไทย การขายกรรมสิทธิ์
  • อังกฤษ Customs Clearance
  • คำอธิบายเพิ่มภาษาไทย กระบวนการสิ้นสุดการตรวจสอบและอนุมัติการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าที่ผ่านการศุลกากร
 5. Logistics (โลจิสติกส์)

  • ไทย โลจิสติกส์
  • อังกฤษ Logistics
  • คำอธิบายเพิ่มภาษาไทย กระบวนการวางแผนและการจัดการการขนส่ง จัดส่ง และจัดการคลังสินค้า
 6. Freight Forwarder (ผู้ส่งของ)

  • ไทย ผู้ส่งของ
  • อังกฤษ Freight Forwarder
  • คำอธิบายเพิ่มภาษาไทย บริษัทหรือบุคคลที่ให้บริการขนส่งและจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและการนำเข้า
 7. Incoterms (ข้อกำหนดเกี่ยวกับการส่งมอบสินค้า)

  • ไทย ข้อกำหนดเกี่ยวกับการส่งมอบสินค้า
  • อังกฤษ Incoterms
  • คำอธิบายเพิ่มภาษาไทย ข้อกำหนดเกี่ยวกับการส่งมอบสินค้าที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ขายและผู้ซื้อในกระบวนการส่งมอบ
 8. Market Entry Strategy (กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด)

  • ไทย กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด
  • อังกฤษ Market Entry Strategy
  • คำอธิบายเพิ่มภาษาไทย แผนการเข้าสู่ตลาดใหม่หรือตลาดต่างประเทศเพื่อขยายธุรกิจ
 9. Globalization (โลกาภิวัตน์)

  • ไทย โลกาภิวัตน์
  • อังกฤษ Globalization
  • คำอธิบายเพิ่มภาษาไทย กระบวนการที่ธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ มีการเชื่อมโยงและปฏิบัติกิจกรรมในสากล
 10. Market Research (การวิจัยตลาด)

  • ไทย การวิจัยตลาด
  • อังกฤษ Market Research
  • คำอธิบายเพิ่มภาษาไทย กระบวนการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดเป้าหมายและความต้องการของลูกค้า

ธุรกิจ การค้าระหว่างประเทศ ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศอาจต้องเสียภาษีต่างๆ ตามกฎหมายและข้อกำหนดของแต่ละประเทศที่เกี่ยวข้อง ดังนี้คือภาษีที่ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศอาจต้องเสีย

 1. ภาษีรายได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) หากคุณมีพนักงานหรือบุคคลที่ได้รับรายได้จากการทำงานในประเทศที่คุณทำธุรกิจ คุณอาจต้องหักภาษีรายได้จากรายได้ของพนักงานเหล่านั้นและส่งเงินภาษีให้กับหน่วยงานทางภาษีในประเทศนั้นๆ

 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) คุณต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรที่ได้จากการทำธุรกิจระหว่างประเทศ อัตราภาษีนี้อาจแตกต่างกันไปตามประเทศและกฎหมายท้องถิ่น

 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax / VAT) ในบางประเทศ คุณอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าหรือบริการที่ขายในประเทศนั้น ภาษี VAT จะถูกเรียกเก็บจากผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการและส่งเงินให้กับหน่วยงานทางภาษี

 4. ภาษีอื่นๆ (Other Taxes) นอกจากภาษีที่กล่าวมาแล้ว ยังอาจมีภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ เช่น ภาษีส่วนแบ่งทรัพย์สิน, ภาษีสถานที่, ภาษีมรดกและเงินบริจาค เป็นต้น

 5. ภาษีนำเข้า (Import Duties) หากคุณนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศที่คุณทำธุรกิจ คุณอาจต้องเสียภาษีนำเข้าที่เรียกว่าภาษีนำเข้าหรืออัตราภาษีศุลกากรตามสินค้าที่นำเข้า

 6. ภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ (Property Tax) หากคุณมีทรัพย์สินที่ใช้ในการทำธุรกิจในประเทศที่คุณทำธุรกิจ คุณอาจต้องเสียภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายในประเทศนั้น

 7. ภาษีแสตมป์ (Stamp Duty) ในบางกรณี เอกสารทางธุรกิจเช่น สัญญาการขายอาจต้องจ่ายภาษีแสตมป์ตามข้อกำหนดของกฎหมาย

 8. ภาษีเงินทุนนิติบุคคล (Capital Gains Tax) ถ้าคุณขายทรัพย์สินและได้กำไรจากการขาย คุณอาจต้องเสียภาษีเงินทุนนิติบุคคลจากกำไรที่ได้

 9. ภาษีทางการค้าระหว่างประเทศ (Cross-border Trade Tax) บางประเทศอาจจะมีภาษีทางการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกสินค้า

 10. ภาษีเงินสำรอง (Reserve Tax) บางประเทศอาจจะบังคับให้ธุรกิจที่ทำการค้าระหว่างประเทศเสียเงินสำรองเพื่อความมั่นคงของระบบการเงินของประเทศ

การเสียภาษีขึ้นอยู่กับประเทศและประเภทของธุรกิจที่คุณทำ ควรปรึกษาทนายความหรือที่ปรึกษาทางธุรกิจเพื่อรับข้อมูลที่แน่นอนเกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าระหว่างประเทศของคุณ

บริษัท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เสียภาษีอย่างไร

ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศอาจต้องเสียภาษีต่าง ๆ ตามกฎหมายและข้อกำหนดของแต่ละประเทศที่เกี่ยวข้อง แต่ละประเทศมีระบบภาษีที่แตกต่างกันไป ดังนี้คือภาษีที่ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศอาจต้องเสีย:

 1. Corporate Income Tax (ภาษีเงินได้นิติบุคคล): คือภาษีที่ธุรกิจค้าระหว่างประเทศต้องเสียจากกำไรที่ได้จากการดำเนินธุรกิจ อัตราภาษีนี้จะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศและกฎหมายท้องถิ่น

 2. Value Added Tax (VAT) or Goods and Services Tax (GST) (ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ ภาษีบริการและสินค้า): บางประเทศอาจจะมีระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีบริการและสินค้าในการค้าระหว่างประเทศ ที่ถูกเรียกเก็บจากการขายสินค้าหรือบริการ และเป็นภาษีที่ผู้ซื้อต้องเสีย

 3. Import Duties (ภาษีนำเข้าหรืออัตราภาษีศุลกากร): เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากการนำเข้าสินค้าไปยังประเทศที่ทำธุรกิจ อัตราภาษีนำเข้าจะแตกต่างกันไปตามประเภทของสินค้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 4. Withholding Tax (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย): ในบางกรณี เมื่อธุรกิจค้าระหว่างประเทศทำธุรกรรมกับบุคคลนิติบุคคลอื่น ๆ บางจำนวนจากเงินที่จ่ายให้บริษัทอาจถูกหักเงินเป็นภาษีหัก ณ ที่จ่าย และบริษัทต้องส่งภาษีเหลือให้กับหน่วยงานทางภาษี

 5. Capital Gains Tax (ภาษีเงินทุนหรือกำไรจากการลงทุน): คุณอาจต้องเสียภาษีเงินทุนหรือกำไรที่ได้จากการขายหรือการลงทุนในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์

 6. Local Taxes (ภาษีท้องถิ่น): บางประเทศอาจมีภาษีท้องถิ่นหรือภาษีสถานที่ที่ธุรกิจต้องเสียตามกฎหมายท้องถิ่น

 7. Social Security Contributions (เงินสมทบสังคม): คุณอาจต้องเสียเงินสมทบสังคมสำหรับพนักงานที่คุณจ้างงาน อัตราเงินสมทบสังคมจะแตกต่างกันไปตามกฎหมายและระบบประกันสังคมของแต่ละประเทศ

คำแนะนำที่ดีคือปรึกษาทนายความหรือที่ปรึกษาทางธุรกิจที่เชี่ยวชาญเพื่อให้ข้อมูลและคำแนะนำที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศของคุณ