การค้าระหว่างประเทศ ภาษี กิจการค้า รายรับ รายจ่าย !

Click to rate this post!
[Total: 17 Average: 5]

แผนธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

การเริ่มต้นธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องการการเตรียมความพร้อมอย่างดี ด้านล่างนี้เป็นขั้นตอนเบื้องต้นที่คุณควรพิจารณาเมื่อต้องการเริ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

 1. การวางแผนและการศึกษาความเป็นไปได้

  • ศึกษาตลาดเป้าหมายและความต้องการในประเทศที่คุณต้องการค้าขายสินค้าหรือบริการของคุณ
  • วางแผนกลยุทธ์การทำธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาด
 2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและกฎหมาย

  • ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ และความต้องการในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อจำกัดทางกฎหมาย
  • วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงทางการเงิน, ความเสี่ยงทางนโยบายการค้า, ความเสี่ยงทางการเมือง
 3. การเลือกวิธีการค้า

  • พิจารณาวิธีการค้าที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ เช่น การส่งออกสินค้า, การนำเข้าสินค้า, การเปิดตลาดต่างประเทศ
 4. การสร้างความร่วมมือ

  • ค้นหาพาร์ทเนอร์ท้องถิ่นที่สามารถช่วยเหลือในการเริ่มต้นธุรกิจและการเชื่อมโยงกับเครือข่ายธุรกิจในประเทศที่เป้าหมาย
 5. การจัดการเรื่องการเงิน

  • วางแผนการเงินเพื่อการลงทุนและการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
  • คำนวณค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าขนส่ง, ภาษีนำเข้า, ค่าธรรมเนียม
 6. การสร้างแบรนด์และการตลาด

  • สร้างแบรนด์และสร้างความรู้จักกับสินค้าหรือบริการของคุณในตลาดประเทศเป้าหมาย
  • วางแผนกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมสำหรับประเทศนั้นๆ
 7. การปฏิบัติตามข้อกำหนด

  • ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการค้าระหว่างประเทศ เช่น การทำเอกสารทางการค้า, การรายงานการนำเข้าส่งออกสินค้า
 8. การติดตามและประเมินผล

  • ติดตามผลการดำเนินธุรกิจในตลาดนั้นๆ เพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์ทำงานอย่างเหมาะสมและปรับปรุงตามความต้องการ
 9. การสรุป

  • การค้าระหว่างประเทศต้องการการวางแผนอย่างดีและการศึกษาความเป็นไปได้อย่างละเอียด
  • ความเข้าใจในกฎหมายและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งสำคัญในการประสบความสำเร็จในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

กรุณาทราบว่าการค้าระหว่างประเทศเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและอาจมีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องพิจารณา การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจและกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญเมื่อคุณต้องการเริ่มต้นธุรกิจการค้าระหว่างประเทศนี้

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

ดังนี้คือตัวอย่างของตารางเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
การขายสินค้า/บริการ 1,500,000  
การจัดส่งสินค้า   200,000
ค่าซื้อสินค้า   800,000
ค่าเช่าพื้นที่   150,000
ค่าแรงงาน   300,000
ค่าโฆษณาและการตลาด   50,000
ค่านำเข้าสินค้า   120,000
ค่าส่งออกสินค้า   100,000
ค่าอื่นๆ   50,000
รวมรายจ่าย   1,770,000
กำไรสุทธิ (รายรับ – รายจ่าย) 1,500,000 -270,000

โปรดทราบว่าตัวอย่างตารางด้านบนเป็นแค่การนำเสนอเพื่อให้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นในการเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ข้อมูลที่จะถูกนำเข้าตารางจะขึ้นอยู่กับความเป็นจริงและรายละเอียดของธุรกิจของคุณเอง ควรระบุรายการรายรับและรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจคุณเพื่อให้ข้อมูลเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับสถานการณ์จริงของคุณ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

การค้าระหว่างประเทศเป็นอาชีพที่มีความหลากหลายและเกี่ยวข้องกับหลายสาขาอาชีพต่างๆ เนื่องจากการค้าระหว่างประเทศเป็นกระบวนการที่ครอบคลุมการขายและการซื้อสินค้าหรือบริการที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศต่างๆ ดังนั้น นี่คือบางอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

 1. ผู้ประกอบการส่งออกและผู้ประกอบการนำเข้า นักธุรกิจที่เชี่ยวชาญในการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศหรือนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ พวกเขาต้องเรียนรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดทางการค้าระหว่างประเทศและกระบวนการในการส่งออกนำเข้า

 2. ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศ อาชีพนี้เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการเริ่มต้นหรือพัฒนาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เช่น ทำการวิเคราะห์ตลาด, การวางแผนกลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ เป็นต้น

 3. ผู้บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ นักธุรกิจที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการจัดการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงการวางแผนยุทธธรรมการตลาดและการจัดการเรื่องการเงิน

 4. นักการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ คนที่เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์การลงทุนในธุรกิจระหว่างประเทศ และทำการจัดการเรื่องการเงินเพื่อให้ธุรกิจมีสภาพคล่องทางการเงิน

 5. นักการตลาดและการโฆษณาระหว่างประเทศ คนที่ทำงานในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมการตลาดและการโฆษณาในระดับสากล เพื่อเพิ่มความรู้จักและยอดขายของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 6. ผู้ประกอบการสายการขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ อาชีพนี้เกี่ยวข้องกับการจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ในการย้ายสินค้าไปมาระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการค้าระหว่างประเทศ

 7. นักประชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คนที่ทำงานในการสร้างความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงกับผู้คนและองค์กรต่างประเทศเพื่อสนับสนุนธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

 8. นักวิจัยตลาดและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ คนที่ทำการวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลตลาดและแนวโน้มการค้าระหว่างประเทศ เพื่อช่วยให้ธุรกิจตัดสินใจในการเข้าสู่ตลาดนั้น

นี่เป็นแค่ตัวอย่างของอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ อาชีพเหล่านี้มีหลายรูปแบบและมีบทบาทที่สำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศและเสนอโอกาสในการทำงานในสากล

วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

การวิเคราะห์ SWOT เป็นกระบวนการที่ช่วยให้คุณทำความเข้าใจเกี่ยวกับจุดแข็ง (Strengths), จุดอ่อน (Weaknesses), โอกาส (Opportunities), และอุปสรรค (Threats) ของธุรกิจของคุณในบริบทการค้าระหว่างประเทศ ด้วยข้อมูลนี้คุณสามารถวางแผนกลยุทธ์และการดำเนินการในอนาคตได้ดีขึ้น นี่คือตัวอย่างการวิเคราะห์ SWOT ของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

จุดแข็ง (Strengths)

 • คุณมีสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพและความเป็นเอกลักษณ์ที่ช่วยให้คุณเหนือกว่าคู่แข่ง
 • คุณมีเครือข่ายคู่ค้าและพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในตลาดนั้นๆ เพื่อช่วยสนับสนุนและขยายธุรกิจ
 • คุณมีความรู้และความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับข้อกำหนดทางการค้าระหว่างประเทศและสภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่เป้าหมาย

จุดอ่อน (Weaknesses)

 • คุณอาจมีทรัพยากรทางการเงินที่จำกัดสำหรับการลงทุนในการขยายธุรกิจระหว่างประเทศ
 • คุณอาจไม่มีความเชี่ยวชาญทางวัตถุประสงค์ในตลาดที่เป้าหมายและจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม
 • คุณอาจพบความยากลำบากในการรับมือกับความต้านทานทางวัฒนธรรมและความแตกต่างในตลาดนั้น

โอกาส (Opportunities)

 • การเปิดตลาดระหว่างประเทศที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วอาจเป็นโอกาสใหม่สำหรับธุรกิจของคุณ
 • การสังคมโลกและเทคโนโลยีใหม่สร้างโอกาสในการตัดสินใจและติดต่อกับลูกค้าระหว่างประเทศ
 • การลงทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดนั้น

อุปสรรค (Threats)

 • คู่แข่งท้องถิ่นและระดับสากลอาจสร้างความแข่งขันที่สูงในตลาดนั้น
 • การเปลี่ยนแปลงในนโยบายการค้าระหว่างประเทศและความไม่แน่นอนในการทำธุรกิจในระดับสากล
 • ความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสามารถส่งผลกระทบให้กับการทำธุรกิจ

การวิเคราะห์ SWOT จะช่วยให้คุณเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในธุรกิจของคุณ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์และการดำเนินการเพื่อให้ธุรกิจของคุณเจริญรุ่งเรืองในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงได้

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ที่ควรรู้

 1. Export (การส่งออก)

  • ไทย ส่งออก
  • อังกฤษ Export
  • คำอธิบายเพิ่มภาษาไทย กระบวนการขายสินค้าหรือบริการจากประเทศต้นทางไปยังประเทศปลายทาง
 2. Import (การนำเข้า)

  • ไทย นำเข้า
  • อังกฤษ Import
  • คำอธิบายเพิ่มภาษาไทย กระบวนการซื้อสินค้าหรือบริการจากประเทศอื่นเข้ามาในประเทศ
 3. Tariff (อัตราภาษีนำเข้า)

  • ไทย อัตราภาษีนำเข้า
  • อังกฤษ Tariff
  • คำอธิบายเพิ่มภาษาไทย ภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าที่นำเข้ามาในประเทศ
 4. Customs Clearance (การขายกรรมสิทธิ์)

  • ไทย การขายกรรมสิทธิ์
  • อังกฤษ Customs Clearance
  • คำอธิบายเพิ่มภาษาไทย กระบวนการสิ้นสุดการตรวจสอบและอนุมัติการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าที่ผ่านการศุลกากร
 5. Logistics (โลจิสติกส์)

  • ไทย โลจิสติกส์
  • อังกฤษ Logistics
  • คำอธิบายเพิ่มภาษาไทย กระบวนการวางแผนและการจัดการการขนส่ง จัดส่ง และจัดการคลังสินค้า
 6. Freight Forwarder (ผู้ส่งของ)

  • ไทย ผู้ส่งของ
  • อังกฤษ Freight Forwarder
  • คำอธิบายเพิ่มภาษาไทย บริษัทหรือบุคคลที่ให้บริการขนส่งและจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและการนำเข้า
 7. Incoterms (ข้อกำหนดเกี่ยวกับการส่งมอบสินค้า)

  • ไทย ข้อกำหนดเกี่ยวกับการส่งมอบสินค้า
  • อังกฤษ Incoterms
  • คำอธิบายเพิ่มภาษาไทย ข้อกำหนดเกี่ยวกับการส่งมอบสินค้าที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ขายและผู้ซื้อในกระบวนการส่งมอบ
 8. Market Entry Strategy (กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด)

  • ไทย กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด
  • อังกฤษ Market Entry Strategy
  • คำอธิบายเพิ่มภาษาไทย แผนการเข้าสู่ตลาดใหม่หรือตลาดต่างประเทศเพื่อขยายธุรกิจ
 9. Globalization (โลกาภิวัตน์)

  • ไทย โลกาภิวัตน์
  • อังกฤษ Globalization
  • คำอธิบายเพิ่มภาษาไทย กระบวนการที่ธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ มีการเชื่อมโยงและปฏิบัติกิจกรรมในสากล
 10. Market Research (การวิจัยตลาด)

  • ไทย การวิจัยตลาด
  • อังกฤษ Market Research
  • คำอธิบายเพิ่มภาษาไทย กระบวนการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดเป้าหมายและความต้องการของลูกค้า

ธุรกิจ การค้าระหว่างประเทศ ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศอาจต้องเสียภาษีต่างๆ ตามกฎหมายและข้อกำหนดของแต่ละประเทศที่เกี่ยวข้อง ดังนี้คือภาษีที่ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศอาจต้องเสีย

 1. ภาษีรายได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) หากคุณมีพนักงานหรือบุคคลที่ได้รับรายได้จากการทำงานในประเทศที่คุณทำธุรกิจ คุณอาจต้องหักภาษีรายได้จากรายได้ของพนักงานเหล่านั้นและส่งเงินภาษีให้กับหน่วยงานทางภาษีในประเทศนั้นๆ

 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) คุณต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรที่ได้จากการทำธุรกิจระหว่างประเทศ อัตราภาษีนี้อาจแตกต่างกันไปตามประเทศและกฎหมายท้องถิ่น

 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax / VAT) ในบางประเทศ คุณอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าหรือบริการที่ขายในประเทศนั้น ภาษี VAT จะถูกเรียกเก็บจากผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการและส่งเงินให้กับหน่วยงานทางภาษี

 4. ภาษีอื่นๆ (Other Taxes) นอกจากภาษีที่กล่าวมาแล้ว ยังอาจมีภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ เช่น ภาษีส่วนแบ่งทรัพย์สิน, ภาษีสถานที่, ภาษีมรดกและเงินบริจาค เป็นต้น

 5. ภาษีนำเข้า (Import Duties) หากคุณนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศที่คุณทำธุรกิจ คุณอาจต้องเสียภาษีนำเข้าที่เรียกว่าภาษีนำเข้าหรืออัตราภาษีศุลกากรตามสินค้าที่นำเข้า

 6. ภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ (Property Tax) หากคุณมีทรัพย์สินที่ใช้ในการทำธุรกิจในประเทศที่คุณทำธุรกิจ คุณอาจต้องเสียภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายในประเทศนั้น

 7. ภาษีแสตมป์ (Stamp Duty) ในบางกรณี เอกสารทางธุรกิจเช่น สัญญาการขายอาจต้องจ่ายภาษีแสตมป์ตามข้อกำหนดของกฎหมาย

 8. ภาษีเงินทุนนิติบุคคล (Capital Gains Tax) ถ้าคุณขายทรัพย์สินและได้กำไรจากการขาย คุณอาจต้องเสียภาษีเงินทุนนิติบุคคลจากกำไรที่ได้

 9. ภาษีทางการค้าระหว่างประเทศ (Cross-border Trade Tax) บางประเทศอาจจะมีภาษีทางการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกสินค้า

 10. ภาษีเงินสำรอง (Reserve Tax) บางประเทศอาจจะบังคับให้ธุรกิจที่ทำการค้าระหว่างประเทศเสียเงินสำรองเพื่อความมั่นคงของระบบการเงินของประเทศ

การเสียภาษีขึ้นอยู่กับประเทศและประเภทของธุรกิจที่คุณทำ ควรปรึกษาทนายความหรือที่ปรึกษาทางธุรกิจเพื่อรับข้อมูลที่แน่นอนเกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าระหว่างประเทศของคุณ

บริษัท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เสียภาษีอย่างไร

ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศอาจต้องเสียภาษีต่าง ๆ ตามกฎหมายและข้อกำหนดของแต่ละประเทศที่เกี่ยวข้อง แต่ละประเทศมีระบบภาษีที่แตกต่างกันไป ดังนี้คือภาษีที่ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศอาจต้องเสีย:

 1. Corporate Income Tax (ภาษีเงินได้นิติบุคคล): คือภาษีที่ธุรกิจค้าระหว่างประเทศต้องเสียจากกำไรที่ได้จากการดำเนินธุรกิจ อัตราภาษีนี้จะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศและกฎหมายท้องถิ่น

 2. Value Added Tax (VAT) or Goods and Services Tax (GST) (ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ ภาษีบริการและสินค้า): บางประเทศอาจจะมีระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีบริการและสินค้าในการค้าระหว่างประเทศ ที่ถูกเรียกเก็บจากการขายสินค้าหรือบริการ และเป็นภาษีที่ผู้ซื้อต้องเสีย

 3. Import Duties (ภาษีนำเข้าหรืออัตราภาษีศุลกากร): เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากการนำเข้าสินค้าไปยังประเทศที่ทำธุรกิจ อัตราภาษีนำเข้าจะแตกต่างกันไปตามประเภทของสินค้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 4. Withholding Tax (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย): ในบางกรณี เมื่อธุรกิจค้าระหว่างประเทศทำธุรกรรมกับบุคคลนิติบุคคลอื่น ๆ บางจำนวนจากเงินที่จ่ายให้บริษัทอาจถูกหักเงินเป็นภาษีหัก ณ ที่จ่าย และบริษัทต้องส่งภาษีเหลือให้กับหน่วยงานทางภาษี

 5. Capital Gains Tax (ภาษีเงินทุนหรือกำไรจากการลงทุน): คุณอาจต้องเสียภาษีเงินทุนหรือกำไรที่ได้จากการขายหรือการลงทุนในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์

 6. Local Taxes (ภาษีท้องถิ่น): บางประเทศอาจมีภาษีท้องถิ่นหรือภาษีสถานที่ที่ธุรกิจต้องเสียตามกฎหมายท้องถิ่น

 7. Social Security Contributions (เงินสมทบสังคม): คุณอาจต้องเสียเงินสมทบสังคมสำหรับพนักงานที่คุณจ้างงาน อัตราเงินสมทบสังคมจะแตกต่างกันไปตามกฎหมายและระบบประกันสังคมของแต่ละประเทศ

คำแนะนำที่ดีคือปรึกษาทนายความหรือที่ปรึกษาทางธุรกิจที่เชี่ยวชาญเพื่อให้ข้อมูลและคำแนะนำที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศของคุณ

อ่านบทความทั้งหมด >>> รับทำบัญชี.com

คุณสมบัติ บริษัทรับทำบัญชี บริการ ที่ดี !

ขั้น ตอน การ ทำงาน ของ สำนักงานบัญชี ค่าจ้างทำบัญชี - pantip จ้างบัญชีฟรีแลนซ์ สำนักงานบัญชี คือ อัตราค่าจ้าง นักบัญชี จ้างนักบัญชี pantip สํานักงานบัญชี ใกล้ฉัน เปิดบริษัท ทําบัญชีเองได้ไหม
การแสดงความเห็นงบการเงินของผู้สอบบัญชี

ความเห็นงบการเงิน ของ ผู้สอบบัญชี

ความเห็นผู้สอบบัญชี 4 ประเภท รายงานผู้สอบบัญชี แบบ ไม่แสดงความเห็น ปี 2564 ความเห็นผู้สอบบัญชี 4 ประเภท ภาษาอังกฤษ การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี มีกี่แบบ ความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง บริษัท ตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชี ไม่แสดงความเห็น รายงานผู้สอบบัญชี งบการเงินไม่ถูกต้อง รายงานผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไข ปี 2563

เพิ่มทุน ลดทุน ควบบริษัท

เพิ่มทุนเกิน 5 ล้าน dbd เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท เพิ่มทุนจดทะเบียน ออนไลน์ ตัวอย่างเพิ่มทุน ตัวอย่างเพิ่มทุนเกิน 5 ล้าน แบบฟอร์มเพิ่มทุนบริษัท เพิ่มทุน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประกาศเพิ่มทุน

แฟรนไชส์งานบัญชี กิจการค้า รายรับ รายจ่าย !

ค่า แฟ รน ไช ส์ บันทึกบัญชี อย่างไร ตัวอย่าง การบันทึกบัญชี ธุรกิจ แฟ รน ไช ส์ สำนักงานบัญชี แฟ รน ไช ส์ ที่ไหน ดี ผัง บัญชี ธุรกิจ แฟ รน ไช ส์ แฟ รน ไช ส์ บัญชี แฟรนไชส์ร้านกาแฟอเมซอน จัดเป็นแฟรนไชส์ประเภทใด ก ฤต สมบูรณ์ แฟ รน ไช ส์ บัญชี เปิด สํา นักงาน บัญชี รวย ไหม

วิธีการตลาดสินค้าออนไลน์ รายได้ ความเสี่ยง!

ตัวอย่างตลาดออนไลน์ ตลาดออนไลน์ หมายถึง การตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ มีองค์ประกอบอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ หมายถึง ทําการตลาดออนไลน์ ให้ได้ผล ประโยชน์ของการตลาดออนไลน์ การตลาดออนไลน์

Leave a Comment

Scroll to Top