การค้าอสังหาริมทรัพย์

รับทำบัญชี.COM | ขายอสังหายกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มคืนได้หรือไม่

Click to rate this post!
[Total: 52 Average: 5]

การค้าอสังหาริมทรัพย์

การคำนวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการค่าอสังหาริมทรัพย์ ให้ใช้เกณฑ์สิทธิ โดยให้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการคำนวณรายได้และรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ดังนี้
ให้คำนวณรายได้และรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นรายได้และรายจ่ายทั้งจำนวนเมื่อมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ เฉพาะการขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับการขายนั้น
คำนวณรายได้อละรายจ่ายที่เกี่ยวข้องตามอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จในแต่ละงวดระยะเวลาบัญชีมารวมคำนวณเป็นรายได้และรายจ่ายในรอบระบะเวลาบัญชี
คำนวณรายได้และรายจ่ายที่เกี่ยวข้องตามงวดที่ถึงกำหนดชำระโดยใช้วิธีการคำนวรตามอัตรากำไรขั้นต้น
การรับรู้รายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิสำหรับกิจการการค้าอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่จะใช้ 3 วิธี คือ
– การรับรู้รายได้ทั้งจำนวน เมื่อผุ้ขายได้โอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อแล้ว
– การรับรู้รายได้ตามอัตราส่วนของงานที่แล้วเสร็จ
– การรับรู้รายได้ตามเงินที่ถึงกำหนดชำระ