3 การจะเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องทำอย่างไร

กำลังปรับปรุง
[Total: 109 Average: 5]

การจะเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องทำอย่างไร ?

การจะเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องทำอย่างไร
– คุณสมบัติของผู้ขอเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร
– วุฒิการศึกษา
– วิชาและขอบเขตวิชาที่ทดสอบ
– วิธีการยื่นคำขอเข้ารับการทดสอบ
– การขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร
เมื่อเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรแล้ว มีสิทธิและหน้าที่อย่างไร
– สิทธิของผู้สอบบัญชีภาษีอากร
– หน้าที่ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร
การยื่นแบบ บภ. 07/08
การปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชี
การทดสอบรายการตามแบบแจ้งข้อความฯ
การรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี
การรักษาจรรยาบรรณ
การอบรม 9 ชั่วโมงต่อปี
การต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชีภาษีอากร
ความแตกต่างระหว่างผู้สอบบัญชีภาษีอากรและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

 

การจะเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องทำอย่างไร

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top