การบันทึกรายจ่ายทางภาษีอากร

รายจ่าย ทาง ภาษี อากร?

ค่าใช้จ่ายทางภาษี มีอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายทางบัญชี ค่าใช้จ่ายทางภาษี ค่าใช้จ่ายบวกกลับ มีอะไรบ้าง รายได้ทางภาษี มีอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายทางภาษี คือ ค่าใช้จ่ายบริษัท มีอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ลงบัญชี รายจ่ายต้องตามมาตรา 65 ตรี ค่าใช้จ่าย หมายถึง ค่าใช้จ่ายบวกกลับ กรมสรรพากร
Click to rate this post!
[Total: 105 Average: 5]

รายจ่ายทางภาษีอากร

การตรวจสอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบันทึกรายจ่ายทางภาษีอากร ( ตอนที่ 5 )

การตรวจสอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบันทึกรายจ่ายทางภาษีอากร
Tax Audit & Tax Review ( ตอนที่ 5 )

ทรัพย์สินใดบ้างที่ต้องหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา
ทรัพย์สินที่จะหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคานั้น จะเป็นทรัพย์สินที่มีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่างก็ได้ แต่จะต้องมีอายุการใช้งานมากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี เช่น อาคาร ทั้งอาคารถาวร และอาคารชั่วคราว ต้นทุนเพื่อนการได้มาซึ่งแหล่งทรัพยากรธรรมชิที่สูญสิ้นไปได้ ต้นทุนเพื่อนการได้มาซึ่งสิทธิการเช่า อาทิเช่น เงินกินเปล่า เงินช่วยค่าก่อสร้างอาคาร หรือโรงเรือนที่ได้โอนเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินเมื่อสร้างเสร็จ ซึ่งตอบแทนสิทธิการเช่าอันมีระยะเวลา ต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิในกรรมวิธี สูตร ค่ากู๊ดวิลล์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร สิทธิ์ประกอบ กิจการตามใบอนุญาตลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย่างอื่น และทรัพย์สินอย่างอื่น เช่น รถยนต์ เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องตกตแงสำนักงาน เป็นต้น

ทรัพย์สินทุกประเภทหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาได้จริงเหรอ
ทรัพย์สินส่วนใหญ่หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาได้ แต่ยังคงมีสินทรัพย์บางประเภทที่จัดเป็นข้อยกเว้น เนื่องจากเป็นทรัพย์สินถาวรที่โดยสภาพของทรัพย์สินไม่มีวันสึกหรอหรือเสื่อมราคาได้ มีแต่ราคาจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อาทิเช่น ที่ดิน เพชรพลอย อัญมณี แร่ธาตุ รวมทั้งทรัพย์สินถาวรที่ยังไม่พร้อมจะใช้งาน เช่น อาคารระหว่างก่อสร้าง เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง เป็นต้น

เริ่มหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาได้เมื่อใด
ประมวลรัษฎากร กำหนดว่า การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา ให้คำนวณหักตามส่วนเฉลี่ยแห่งระยะเวลาที่ได้ทรัพย์สินนั้นมา หมายความว่า ให้เริ่มได้ตั้งแต่ที่ได้ทรัพย์สินนั้นมาในสภาพร้อมใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นไปตามหลักการของทั้งภาษีอากรและทางบัญชีและยังมีตัวอย่างของแนวคำพิพากษาของศาลฎีกา ดังนี้

รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุนนั้น ประมวลรัษฎากรฯ มาตรา 65 ตรี (5) มิให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิและไม่มีบทบัญญัติใดให้อำนาจอธิบดีกรมสรรพากรออกคำสั่งยกเว้นให้นำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ ทั้งตามคำสั่งของสรรพากรที่ ท.ป.72/2540 อธิบดีกรมสรรพากรออกคำสั่งดังกล่าวเป็นแนวปฏิบัติในการคำนวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเนื่องจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราให้สามารถคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในคำสั่งดังกล่าวได้ ไม่มีข้อความใดยกเว้นความในมาตรา 65 ตรี (5) แต่อย่างใด ส่วนการหักค่าเสื่อมราคาละค่าสึกหรอตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 65 ทวิ (2) แห่งประมวลรัษฎากรฯ นั้น ต้องเป็นการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพพร้อมใช้งานหรือใช้ประโยชน์แล้ว เมื่อไม่ปรากฏว่าโรงงานของโจทก์อยู่ในสภาพดังกล่าว จึงไม่อาจนำผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราซึ่งมีรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุนถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิโดยอาศัพคำสั่งสรรพากรที่ ท.ป.72/2540 ได้
แหล่งอ้างอิง : เอกสารภาษีอากร (ธรรมนิติ)

ให้เช่าต้นไม้ กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย ต้นไม้ ให้เช่า ราคา เช่าต้นไม้จริง ธุรกิจขายต้นไม้ใหญ่ เช่าต้นไม้ปลอม ปลูกต้นไม้ขายได้ 200 ล้าน ใน 8 ปี ธุรกิจ เพาะต้นไม้ขาย ปลูกต้นไม้ ทำ เงิน แผนธุรกิจร้านขายต้นไม้

ปั๊มน้ำมัน กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย ธุรกิจ ปั๊มน้ำมัน ขนาดเล็ก ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก ในชุมชน ราคา เปิดปั้ม ปตท กําไรดีไหม ลงทุน ปั๊มน้ำมัน 2 หัวจ่าย เปิดปั้ม ปตท เปิดปั้ม pt ลงทุนเท่าไหร่ ปั๊มน้ำมัน ขนาดเล็ก พร้อม ใบอนุญาต เปิดปั๊มน้ํามัน ลงทุนเท่าไหร่

เลิกกิจการ ภาษี ปิดกิจการ ต้องทําอย่างไร !

เลิกกิจการต้อง ทํา อย่างไร ยกเลิกกิจการร้านค้า แจ้งเลิกกิจการ บุคคลธรรมดา แจ้งเลิกกิจการ สรรพากร จดเลิกบริษัท ออนไลน์ ปิดบริษัท ค่าใช้จ่าย เลิกกิจการ ขายทรัพย์สิน เลิกกิจการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

วิธีการเลือกสินค้าที่จะขายออนไลน์?

การเลือกสินค้ามาขายออนไลน์ ขายของออนไลน์ วิธีขายของออนไลน์มือใหม่ วิธีขายออนไลน์ การเปิดร้านค้าออนไลน์ คู่มือ ขายของออนไลน์ ปัจจัย ในการเลือกสินค้ามาขาย

ธุรกิจเกี่ยวกับเด็ก รายรับ รายจ่าย โอกาส?

ธุรกิจ เกี่ยวกับ นักเรียน ธุรกิจ เบบี้ช็อป แฟ รน ไช ส์ ร้าน เพื่อลูก สินค้าแม่และลูก ราคาส่ง หา ของ ให้ลูก ขาย

รับทําบัญชี #2 [DBD] สำนักงานบัญชี ลาดกระบัง ปิดงบ จดบริษัท?

สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท จดบริษัท จดทะเบียนบริษัท เปิดบริษัท ปิดงบ เลิกบริษัท รับจดเลิกบริษัท ปิดบริษัท เลิกกิจการ รับปิดบริษัท ลาดกระบัง

ร้านอาหาร แต่ละประเทศ อาหารนานาชาติ

วัฒนธรรมอาหารแต่ละประเทศ อาหารนานาชาติแต่ละประเทศ อาหารประจําชาติ ยุโรป อาหารต่างประเทศที่น่าสนใจ อาหารแต่ละประเทศ ภาษาอังกฤษ ความ แตก ต่าง ของอาหารแต่ละประเทศ อาหารอาเซียน 10 ประเทศ ppt อาหารประจําชาติอาเซียน 11 ประเทศ ออนไลน์

ธุรกิจ Application รายรับ รายจ่าย โอกาส?

แผนธุรกิจแอพพลิเคชั่น โมเดลธุรกิจ แอ พ พลิ เค ชั่ น mobile application มีอะไรบ้าง mobile application มีกี่ประเภท ตัวอย่างแผนธุรกิจ แอพพลิเคชั่น ประโยชน์ของ mobile application วิเคราะห์ swot แอพพลิเคชั่น mobile application ภาษาไทย

Leave a Comment

Scroll to Top