การรับรู้มูลค่าและการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

รับรู้ มูลค่า สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน?

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีอะไรบ้าง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน บันทึกบัญชี มาตรฐานการบัญชี สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2565 บทที่ 9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  tas 38 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สรุป มาตรฐานการบัญชี สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2564 การวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน สินทรัพย์ไม่มีตัวตน อายุการใช้งาน
Click to rate this post!
[Total: 33 Average: 5]

การรับรู้มูลค่าและการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

                 การรับรู้มูลค่า สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการซื้อ มักจะสามารถระบุราคาทุนได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะเมื่อซื้อโดยใช้เงินสด หรือสินทรัพย์ที่เป็นตัวเงินอื่นๆ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาพร้อมกับการรวมธุรกิจ จะรับรู้ราคาทุนโดยใช้เกณฑ์มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อธุรกิจ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการอุดหนุนของรัฐบาล กิจการอาจได้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนมาโดยไม่ต้องจ่ายสิ่งตอบแทนใดๆ หรือจ่ายแต่ในนามตามจำนวนที่ระบุไว้ เช่น สิทธิในการนำเครื่องบินลงจอด (Airport landing rights) สิทธิในการดำเนินการสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์ (License to operate radio or television stations) ใบอนุญาตนำเข้า (Import licenses) เป็นต้น
 
กิจการจะต้องรับรู้ราคาทุนจากมูลค่ายุติธรรม หรือ จำนวนที่จ่ายแต่ในนามบวกกับรายจ่ายโดยตรงที่เกิดขึ้นในการจัดเตรียมสินทรัพย์ให้พร้อมจะใช้ประโยชน์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการแลกเปลี่ยน เป็นการแลกเปลี่ยนด้วยสินทรัพย์ที่ไม่เหมือนกันโดยกิจการต้องใช้ มูลค่ายุติธรรม ของสินทรัพย์ที่ได้มา ซึ่งมีมูลค่าเทียบเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่นำไปแลกปรับปรุงด้วยจำนวนเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดที่กิจการต้องโอนหรือรับโอนอันเนื่องมาจากการแลกเปลี่ยนนั้น สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นภายใน คือเกิดจากขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา ขั้นตอนการวิจัยของโครงการมักไม่สามารถแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้เกิดขึ้นและจะก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กิจการ
 
ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในขั้นการวิจัยจะต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันที จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ขั้นตอนการพัฒนา ค่าใช้จ่ายที่เกิดในขั้นนี้จะสามารถรับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้ก็ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไขทั้งสิ้น ๖ ประการ เช่น สามารถแสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะสามารถพัฒนาให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ เป็นต้น การตัดจำหน่าย หากมองให้ดี จะเห็นว่า วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน แท้ที่จริง ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากสินทรัพย์ที่มีตัวตนเท่าใดนัก
 
กล่าวคือ มีการกำหนดราคาทุนที่ได้มา รับรู้เป็นสินทรัพย์ (ยังไม่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในทันที) จะรับรู้โดยใช้ราคาทุนหรือมูลค่ายุติธรรมก็สุดแท้แต่ความยากง่ายในการหามูลค่าและที่มาของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน แล้วทยอยตัดจำหน่ายออกไปตามระยะเวลาที่สินทรัพย์นั้นจะให้ประโยชน์แก่กิจการ
 
แนวทางในมาตรฐานการบัญชีระบุว่า กิจการต้องปันส่วนค่าเสื่อมสภาพของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ได้ประมาณไว้ อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนต้องไม่เกิน ๒๐ ปี เป็นเรื่องค่อนข้างยากในการแยกแยะให้ออกว่า สินทรัพย์ชนิดใดเป็น “สินทรัพย์ไม่มีตัวตน” อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า
 
สินทรัพย์รายการใดที่ไม่ถือว่าเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ในความหมายตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งมีดังต่อไปนี้ คือ
๑. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
๒. สัญญาเช่าระยะยาว
๓. สินทรัพย์ที่เกิดจากผลประโยชน์ของพนักงาน
๔. ค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ
๕. สินทรัพย์ทางการเงินที่อยู่ภายใต้นิยามของมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน
 

การรับรู้มูลค่าและการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ขายส่ง ภาษี กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย ธุรกิจขายส่งมีอะไรบ้าง เปิดร้านขายส่ง สินค้า อุปโภค บริโภค เปิดร้านขายส่งลงทุนเท่าไหร่ ธุรกิจ ขายส่ง สินค้าอุปโภค บริโภค เปิดร้านขายส่งเหล้าเบียร์ เปิดร้าน ขายส่ง เหล้า เบียร์ ลงทุนเปิดร้านขายส่งเหล้า เบียร์ เปิดร้านขายส่งเครื่องดื่ม ใกล้ฉัน ออนไลน์
ฐานภาษี

ฐานภาษี สำคัญ คืออะไร มีอะไรบ้าง? 2566-67

ฐานภาษี 2566 ฐานภาษี 2565 บุคคลธรรมดา ฐานภาษีคืออะไร ฐานภาษี 2565 ฐานภาษี คืออะไร มีอะไรบ้าง ฐานภาษี 2564 บุคคลธรรมดา ฐานภาษีบุคคลธรรมดา ฐานภาษี เงินเดือน
ธุรกิจโรงแรม

ธุรกิจโรงแรม #7 ประเภท ขั้นตอนรับรู้รายได้?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตัวอย่าง บันทึกบัญชี โรงแรม การบัญชีโรงแรม pdf บัญชีโรงแรม สมัครงาน บัญชีโรงแรม excel บัญชีโรงแรม ทําอะไรบ้าง บัญชีโรงแรม pantip โครงสร้างแผนกบัญชี โรงแรม หมวด ค่าใช้ จ่าย ทางบัญชี โรงแรม ใกล้ฉัน ออนไลน์

ส่งพัสดุ โลจิสติกส์ เอกชน ตัวแทน?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เปิดร้านส่งพัสดุ ลงทุนเท่าไหร่ อยาก เปิด ขนส่งเอกชน เปิดร้านรับส่งพัสดุดีไหม เปิดร้านรับส่งพัสดุ แฟ รน ไช ส์ ขนส่ง ครบวงจร เปิดร้านรับส่งพัสดุ flash แฟรนไชส์ ขนส่ง ใกล้ฉัน ออนไลน์

ทําการตลาดออนไลน์ ให้ได้ผล?

ตัวอย่างตลาดออนไลน์ ตลาดออนไลน์ หมายถึง การตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ มีองค์ประกอบอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ หมายถึง ทําการตลาดออนไลน์ ให้ได้ผล ประโยชน์ของการตลาดออนไลน์ การตลาดออนไลน์

Leave a Comment

Scroll to Top