กำลังปรับปรุง

3 การเลือกใช้งานของการทำบัญชีบริหารให้เหมาะสม

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

การเลือกใช้งานของการทำบัญชีบริหารให้เหมาะสม

          บัญชีทางการเงินเป็นการเสนอรายงานทางการเงิน งบกระแสเงินสด งบกำไรขาดทุน งบดุล ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลแก่บุคคลที่อยู่ภายในองค์กรอย่างเจ้าของกิจการ ผู้บริหารฯลฯ และนอกองค์กร อย่างลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานราชการและสรรพากร
        ส่วนบัญชีบริหาร คือการทำบัญชีที่ให้ข้อมูลเพื่อการบริหารสำหรับใช้ในการวางแผน ตัดสินใจ ควบคุมฯลฯ โดย จะเน้นการให้ข้อมูลต่อบุคคลภายในองค์กร คือผู้บริหารระดับต่างๆ อย่างประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่าย เพื่อไปใช้ในการตัดสินใจ ความจำเป็นของการทำบัญชีบริหาร   การทำบัญชีบริหาร เป็นการจัดทำบัญชีขึ้นเพื่อธุรกิจนานาประเภท ไม่ว่าจะเป็น กิจการ ร้านค้า ธนาคาร บริษัท หน่วยราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ  ฯลฯ ซึ่งไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่จะต้องมีการทำบัญชีบริหารสำหรับใช้ในการจัดการเพื่อให้เป้าหมายขององค์กรบรรลุถึงความสำเร็จ โดยมีบุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดการอย่างผู้บริหารระดับต่างๆ  ที่จะต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบสำหรับการศึกษาข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผน และการจัดหาทรัพยากรเพื่อที่จะได้ควบคุมการดำเนินงาน และสั่งการต่อการดำเนินกิจการ วิวัฒนาการของการทำบัญชี หลังจากที่การทำบัญชีเริ่มมีความสำคัญมากขึ้น เหตุเพราะหน่วยงานภายนอกอย่างเจ้าหนี้ หรือตลาดทุน รวมทั้งหน่วย งานรัฐบาลและกรมสรรพากร ได้บังคับให้ธุรกิจต่างๆ ต้องจัดทำบัญชีเพื่อรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดไว้เพราะกิจการส่วนใหญ่ต้องเพิ่มเงินทุนเพื่อใช้ในการดำเนินงานปกติสำหรับใช้ในการจัดหาเงินทุนจากแหล่งต่างๆ โดยแต่ละกิจการการจะต้องแสดงรายงานบัญชีทางการเงินและจะต้องผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อให้บุคคล ภายนอกเกิดความมั่นใจและเชื่อถือในรายงานการเงินของบริษัท หน้าที่ของผู้จัดทำบัญชีบริหาร การทำบัญชีบริหารจึงเป็นการทำหน้าที่ของการบริหารธุรกิจสำหรับกิจการ ซึ่งธุรกิจต่างๆ จะถูกควบคุมโดยเจ้าของเงินทุนเป็นส่วนใหญ่ เมื่อเจ้าของกิจการนำทรัพย์สินของตนมาลงทุนหรือทำเรื่องการกู้ยืมเงินทุนจากเจ้าหนี้ (ส่วนบุคคล) ซึ่งหากเป็นกรณีของการกู้ยืมในจำนวนหนี้สินเพียงเล็กน้อย และกิจการไม่มีผู้ถือหุ้นจากบุคคลนอก ทำให้การจัดทำงบและบัญชีเพื่อรายการงานเงิน จึงเป็นไปอย่างเรียบง่าย ซึ่งตรงข้ามกับความต้องการในการใช้ข้อมูลด้านการบัญชีบริหารที่สูงขึ้น ๆ ซึ่งผู้บริหารในอุตสาหกรรมมีความจำเป็นที่จะต้องการข้อมูลเพื่อนำไปใช้บริหารการผลิตในโรงงาน การบันทึกรายการทางการบัญชีบริหาร เป็นการจัดทำรายงานทางการเงินของแต่ละบริษัทหรือองค์กร แม้นักบัญชีบริหารจะมุ่งเน้นความสำคัญไปที่การทำบัญชีการเงิน แต่ข้อมูลที่ได้ก็สามารถนำไปใช้ทางการบัญชีบริหารได้ด้วย ซึ่งจะต้องมีลักษณะตามข้อกำหนดทางการบัญชี อีกทั้งยังจะต้องจัดทำรายงานบัญชีการเงินให้ทันตามเวลาที่กำหนด และหากธุรกิจมีการขยายตัวหรือมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หลายชนิด จะส่งผลทำให้การดำเนินงาน ของบริษัทต่างๆ  เริ่มให้ความสำคัญกับการทำรายงานบัญชีบริหาร ที่เป็นการแยกจากบัญชีทางการเงินมากขึ้น

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
การเลือกใช้งานของการทำบัญชีบริหารให้เหมาะสม
การเลือกใช้งานของการทำบัญชีบริหารให้เหมาะสม

Leave a Comment

Scroll to Top