กำไรสะสม

รับทำบัญชี.COM | กำไรสะสมปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

กำไรสะสม

กำไรสะสม คือ (Retained Earnings) ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เกินกว่าจำนวนเงินลงทุนที่ผู้ถือหุ้น นำมาลงทุนในบริษัท ดังนั้นกำไรสะสมจึงเกิดจากการดำเนินงานของกิจการ ที่สร้างผลกำไรให้กับกิจการนับตั้งแต่เริ่มจัดตั้งจนถึงสิ้นงวดบัญชีในปัจจุบัน

กำไรสะสมอยู่หมวด

กำไรสะสม อยู่หมวด ทุน

การบันทึกบัญชี กำไรสะสม

Dr กำไรขาดทุน
     Cr กำไรสะสม
คำอธิบายรายการ บันทึกกำไรสะสม

วิธีปิดบัญชี กำไรสะสม

 • Dr รายได้
       Cr ต้นทุนขาย
            ค่าใช้จ่าย
            กำไรขาดทุน
  คำอธิบายรายการ ปิดบัญชีรายได้ต้นทุนขายค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีกำไรขาดทุน
 • Dr กำไรขาทุน
       Cr กำไรสะสม
  คำอธิบายรายการ ปิดบัญชีกำไรขาดทุนเข้ากำไรสะสม

กำไรสะสม (Accumulated Profit) หรือรูปย่อคือ “กำไรสะสม” คือ ส่วนของกำไรที่บริษัทหรือธุรกิจสะสมไว้ตลอดระยะเวลาที่ก่อนหน้า โดยไม่ได้แจกจ่ายหรือเบิกถอนเป็นเงินสด กำไรสะสมเป็นส่วนหนึ่งของส่วนทุนของบริษัทหรือธุรกิจ และมีผลต่อการประเมินมูลค่าของบริษัทหรือธุรกิจ

การสะสมกำไรสามารถเกิดขึ้นจากกิจกรรมธุรกิจต่าง ๆ ที่สร้างกำไร เช่น การขายสินค้าหรือบริการในราคาสูงกว่าต้นทุน, การลงทุนที่มีผลตอบแทน, การกำหนดราคาให้เหมาะสม, การปรับตัวตนในสถานการณ์ตลาด, และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจ

กำไรสะสมมักถูกแสดงในงบการเงินของบริษัทในส่วนของส่วนหนึ่งของส่วนทุนสะสม (Retained Earnings) ซึ่งส่วนนี้สามารถนำมาใช้ในการลงทุนในธุรกิจ, การชำระหนี้, การจ่ายเงินปันผล, หรือใช้ในวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่สำคัญสำหรับบริษัท

การสะสมกำไรสามารถมองเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือในตลาดและความมั่งคั่งของบริษัท โดยมีผลในการเพิ่มมูลค่าของบริษัทและเตรียมพร้อมในการขยายธุรกิจในอนาคต

กำไรสะสม คือ
กำไรสะสม คือ
Click to rate this post!
[Total: 352 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )