กิจกรรมดำเนินงาน

รับทำบัญชี.COM | กิจกรรมดำเนินงานวิธีทํา Cash Flow แบบง่ายๆ?

กิจกรรมดำเนินงาน

กระแสเงินสดของกิจการที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานกิจกรรมหลักก่อให้เกิดรายได้

กิจกรรมดำเนินงาน (Operating Activities) หมาถึง กระแสเงินสดของกิจการที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานกิจกรรมหลักก่อให้เกิดรายได้ต่อกิจการ เช่น การขายสินค้าและบริการเป็นต้น

กิจกรรมดำเนินงาน (Operating Activities) กิจกรรมหลักในธุรกิจหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายสินค้าหรือบริการหลักของธุรกิจ ซึ่งมีตัวตนเป็นส่วนสำคัญในการสร้างรายได้และกำไรของธุรกิจ กิจกรรมดำเนินงานนี้มักมีการรับเงินจากลูกค้าในการขายสินค้าหรือบริการ, การจ่ายเงินให้กับผู้จัดหาสินค้าและบริการ, การจ่ายค่าจ้างพนักงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

กิจกรรมดำเนินงานมักมีองค์ประกอบหลักดังนี้

  1. การขายสินค้าหรือบริการ การรับเงินจากลูกค้าในการขายสินค้าหรือบริการ เป็นส่วนสำคัญของกิจกรรมดำเนินงาน

  2. การจ่ายค่าจ้างแรงงาน การจ่ายค่าจ้างแรงงานและสวัสดิการให้กับพนักงานที่มีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตและบริการ

  3. การจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ การจ่ายค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เช่น ค่าเช่าสถานที่, ค่าน้ำ ค่าไฟ, ค่าโทรศัพท์, ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง, และค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุหรืออุปกรณ์

  4. การรับเงินจากลูกหนี้ การรับเงินจากลูกค้าที่มีหนี้ค้าหรือให้สินค้าหรือบริการในเครดิตและต้องรอรับเงินในภายหลัง

  5. การจ่ายเงินให้กับลูกหนี้ การจ่ายเงินให้กับผู้จัดหาสินค้าหรือบริการในเครดิตและต้องรอชำระหนี้ในภายหลัง

  6. การเปลี่ยนแปลงคงเหลือเงินสดและเทียบเท่า การเปลี่ยนแปลงคงเหลือเงินสดและเทียบเท่า เช่น การขายหุ้นหรือหลักทรัพย์สำหรับเงินสด การจ่ายเงินเพิ่มเติมในการเช่าสถานที่, การรับเงินตัวเร่ง (advance) จากลูกค้า, และกิจกรรมทางการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเงินสด

  7. การเปลี่ยนแปลงค่าสินค้าคงเหลือ การเปลี่ยนแปลงค่าสินค้าคงเหลือในสินค้าเสริมเพื่อให้มีค่าใช้จ่ายต่ำลง เช่น การขายสินค้าในราคาลดหรือส่งสินค้าคืนผู้ผลิต

การบันทึกและวิเคราะห์กิจกรรมดำเนินงานมีความสำคัญสำหรับการบริหารจัดการทางการเงินของธุรกิจหรือองค์กร เพื่อให้สามารถติดตามรายได้และรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลักของธุรกิจ นอกจากนี้ ข้อมูลเหล่านี้ยังใช้ในการกำหนดยอดกำไรสุทธิ (Net Profit) และความสามารถในการสร้างเงินสดในการดำเนินธุรกิจ (Cash Flow) ที่มีความสำคัญในการตัดสินใจทางธุรกิจ

 
กิจกรรมดำเนินงาน
Click to rate this post!
[Total: 55 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )