รับทำบัญชี.COM | บันทึกบัญชีรับเหมาสัญญาก่อสร้างตามที่เสร็จ?

Click to rate this post!
[Total: 261 Average: 5]

ขั้นตอนการบันทึกบัญชี การรับเหมาก่อสร้าง สามารถทำได้ 2 วิธีค่ะวิธีที

1 รับรู้รายได้เมื่องานเสร็จทั้งหมด หรือ เมื่อมอบงานค่ะวิธีที่
2 รับรู้รายได้ตามอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ
เช่น
-คำนวณอัตราส่วนต้นงงานงานที่เกิดขึ้นกับต้นทุนทั้งหมดที่ประมาณค่ดว่าน่าจะใช้ อัตราส่วนงานก่อสร้าง = ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง * 100/ต้นทุนทั้งหมดโดยประมาณ = 400,000 * 100 / 550, %
-ประเมินอัตราส่วนงานที่ทำเสร็จ
– สัดส่วนของงานที่ทำเสร็จกับงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง = 400,000 ต้นทุนทั้งหมด = 550,000
กรณีรีบเงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 500,000 Dr. เงินธนาคาร / เงินสด 520,000 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 15,000 Cr. เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 500,000 ภาษีขาย 35,000

กรณีส่งใบแจ้งหนี้เงินค่างวด 1,000,000 หักเงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง Dr. ลูกหนี้

-สัญญาก่อสร้าง 535,000 เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 500,000 Cr. ค่าก่อสร้างเรียกเก็บตาสัญญา 1,000,000 ภาษีขายยังไม่ครบกำหนดชำระ 35,000ได้รับเงิน 1,000,000 หักเงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 500,000 หักเงินประกันผลงาน 100,000 Dr. เงินธนาคาร/เงินสด 420,000 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 15,000 Cr. ลูกหนี้ -สัญญาก่อสร้าง 435,000คิดตามความสำเร็จของงานรับเหมา ต้นทุนจริง/ต้นทุนจริง
* ขั้นตอนของานความสำเร็จการรับรุ้รายได้ Dr. ค่าก่อสร้างเรียกเก็บตามสัญญ 2,181,900 Cr. รายได้งานก่อสร้าง 2,181,900 Dr. ต้นทุนงานก่อสร้าง 400,000 Cr. งานระหว่างก่อสร้าง 400,000วิธีการปิดกำไรขาดทุน Dr. รายได้งานก่อสร้าง 1,000,000 Cr. ต้นทุนงานก่อสร้าง 400,000 กำไร/ขาดทุนงานก่อสร้าง 1,781,900

บัญชีรับเหมาก่อสร้าง ตามงานที่เสร็จ (Completed Contract Method) เป็นวิธีการบัญชีที่ใช้ในการบัญชีสำหรับโครงการก่อสร้างหรือสถาปัตยกรรมที่เสร็จสมบูรณ์และถูกส่งมอบให้กับลูกค้าทั้งหมดในหนึ่งรายการหรือโครงการ วิธีการนี้ส่วนใหญ่ใช้ในกรณีที่โครงการมีขนาดใหญ่และเสร็จสมบูรณ์ในอนาคตหรือในภายหลัง.

โดยตัวอย่างของบัญชีที่เกี่ยวข้องกับวิธีนี้ ประกอบด้วย

  1. บัญชีรับเหมาก่อสร้าง (Construction in Progress) นี่คือบัญชีที่ใช้เพื่อบันทึกค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้าง รวมถึงค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าเช่าเครื่องจักร ค่าตั้งค่าโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  2. บัญชีค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง (Accrued Liabilities) นี่คือบัญชีที่ใช้ในการบันทึกค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้จ่ายในขณะที่โครงการกำลังดำเนินการ ตัวอย่างเช่น ค่าแรงงานที่ยังไม่ได้จ่ายหรือค่าวัสดุที่ถูกสั่งซื้อแต่ยังไม่ได้รับส่งมอบ

  3. บัญชีรายได้ (Revenue) บัญชีรายได้ถูกใช้ในการบันทึกรายได้ที่ได้รับจากการส่งมอบโครงการก่อสร้างที่เสร็จสมบูรณ์

วิธีการ Completed Contract Method จะทำให้รายได้และค่าใช้จ่ายถูกบันทึกในบัญชีเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์และถูกส่งมอบให้กับลูกค้า ซึ่งหมายความว่ารายได้และค่าใช้จ่ายจะไม่ถูกบันทึกในบัญชีระหว่างโครงการก่อสร้างกำลังดำเนินการ การบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายจะเกิดขึ้นเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์

อ่านเพิ่มเติม >> เงินประกันผลงานรับเหมา

หากบริษัทใช้วิธีการนี้ในการบัญชี ควรให้ความสนใจกับกฎหมายที่มีผลบังคับใช้และมีการรายงานทางการบัญชีที่ถูกต้องในสถานการณ์เฉพาะนี้ เพราะบางประเทศอาจมีกฎหมายทางภาษีและการบัญชีที่ใช้กับงานก่อสร้างแบบนี้ที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

 

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )