ขอทราบการบันทึกบัญชีรับเหมาก่อสร้าง หจก.ตามงานที่เสร็จ ค่ะ

กำลังปรับปรุง
[Total: 193 Average: 5]

ขั้นตอนการบันทึกบัญชี การรับเหมาก่อสร้าง สามารถทำได้ 2 วิธีค่ะวิธีที ?

1 รับรู้รายได้เมื่องานเสร็จทั้งหมด หรือ เมื่อมอบงานค่ะวิธีที่
2 รับรู้รายได้ตามอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ
เช่น
-คำนวณอัตราส่วนต้นงงานงานที่เกิดขึ้นกับต้นทุนทั้งหมดที่ประมาณค่ดว่าน่าจะใช้ อัตราส่วนงานก่อสร้าง = ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง * 100/ต้นทุนทั้งหมดโดยประมาณ = 400,000 * 100 / 550, %
-ประเมินอัตราส่วนงานที่ทำเสร็จ
– สัดส่วนของงานที่ทำเสร็จกับงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง = 400,000 ต้นทุนทั้งหมด = 550,000
กรณีรีบเงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 500,000 Dr. เงินธนาคาร / เงินสด 520,000 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 15,000 Cr. เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 500,000 ภาษีขาย 35,000

กรณีส่งใบแจ้งหนี้เงินค่างวด 1,000,000 หักเงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง Dr. ลูกหนี้

-สัญญาก่อสร้าง 535,000 เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 500,000 Cr. ค่าก่อสร้างเรียกเก็บตาสัญญา 1,000,000 ภาษีขายยังไม่ครบกำหนดชำระ 35,000ได้รับเงิน 1,000,000 หักเงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 500,000 หักเงินประกันผลงาน 100,000 Dr. เงินธนาคาร/เงินสด 420,000 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 15,000 Cr. ลูกหนี้ -สัญญาก่อสร้าง 435,000คิดตามความสำเร็จของงานรับเหมา ต้นทุนจริง/ต้นทุนจริง
* ขั้นตอนของานความสำเร็จการรับรุ้รายได้ Dr. ค่าก่อสร้างเรียกเก็บตามสัญญ 2,181,900 Cr. รายได้งานก่อสร้าง 2,181,900 Dr. ต้นทุนงานก่อสร้าง 400,000 Cr. งานระหว่างก่อสร้าง 400,000วิธีการปิดกำไรขาดทุน Dr. รายได้งานก่อสร้าง 1,000,000 Cr. ต้นทุนงานก่อสร้าง 400,000 กำไร/ขาดทุนงานก่อสร้าง 1,781,900

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย กรกฎาคม 2, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top