ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายลดบัตรภาษี

รับทำบัญชี.COM | ขายลดบัตรภาษีภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการขายลดบัตรภาษี

รับเงินชดเชยค่าภาษีอากรในรูปของบัตรภาษี เมื่อบริษัทฯ ได้ขายลดบัตรภาษี

ข้อหารือที่ กค 0811/พ.16537
เลขที่หนังสือ
: กค 0811/พ.16537
วันที่
: 8 ธันวาคม 2540
เรื่อง
: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายลดบัตรภาษี
ข้อกฎหมาย
: ประเด็นปัญหา
ข้อหารือ
: บริษัทฯ ทำธุรกิจขายสินค้าส่งไปต่างประเทศได้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากรในรูปของบัตรภาษี เมื่อบริษัทฯ ได้ขายลดบัตรภาษีให้กับธนาคาร จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
แนววินิจฉัย
: กรณีบริษัทฯ ได้ขายลดบัตรภาษีให้แก่ ธนาคารไม่เข้าลักษณะเป็นการขายสินค้าหรือการให้บริการตามมาตรา 77/1 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร ตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรที่ 36/2540 เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการโอนสิทธิในบัตรภาษี ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2540 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
เลขตู้
: 60/26169
Click to rate this post!
[Total: 112 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )