ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายลดบัตรภาษี

รับทำบัญชี.COM | ขายลดบัตรภาษีภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการขายลดบัตรภาษี

Click to rate this post!
[Total: 112 Average: 5]

รับเงินชดเชยค่าภาษีอากรในรูปของบัตรภาษี เมื่อบริษัทฯ ได้ขายลดบัตรภาษี

ข้อหารือที่ กค 0811/พ.16537
เลขที่หนังสือ
: กค 0811/พ.16537
วันที่
: 8 ธันวาคม 2540
เรื่อง
: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายลดบัตรภาษี
ข้อกฎหมาย
: ประเด็นปัญหา
ข้อหารือ
: บริษัทฯ ทำธุรกิจขายสินค้าส่งไปต่างประเทศได้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากรในรูปของบัตรภาษี เมื่อบริษัทฯ ได้ขายลดบัตรภาษีให้กับธนาคาร จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
แนววินิจฉัย
: กรณีบริษัทฯ ได้ขายลดบัตรภาษีให้แก่ ธนาคารไม่เข้าลักษณะเป็นการขายสินค้าหรือการให้บริการตามมาตรา 77/1 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร ตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรที่ 36/2540 เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการโอนสิทธิในบัตรภาษี ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2540 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
เลขตู้
: 60/26169