รับทำบัญชี.COM | กฎหมายเกี่ยวข้องกับจัดทําบัญชี มีอะไรบ้าง?

Click to rate this post!
[Total: 78 Average: 5]

รายการรับเงินเข้าหรือทำการจ่ายเงินออกเพื่อให้ทราบผลกำไรขาดทุน

                       เนื่องจาก พ.ร.บ. ของการบัญชีได้กำหนดให้กิจการต้องมีการทำบัญชี และจัดทำงบการเงินและต้องส่งต่อกรมพัฒฯ ภาย ในระยะเวลา 5เดือน ซึ่งนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เพราะประมวลรัษฎากรโดยกรมสรรพากรกำหนดให้มีการยื่นเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลภายในระยะเวลา 150วัน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีเช่ากัน ทำให้การทำบัญชี และงบการ เงินจึงเป็นสิ่งที่ถือเป็นการทำหน้าที่ตามกฎหมาย

รวมถึงหน้าที่ของประชาชนที่ดีในการเสียภาษีให้แก่กรมสรรพากรอย่างถูกต้อง ซึ่งหากไม่ทำบัญชี หรืองบการเงินนอกจากจะเป็นการทำผิด พ.ร.บ.การบัญชีแล้ว คุณยังไม่สามารถยื่นแบบเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้อีกด้วย ทำบัญชีอย่างไรให้กรมสรรพากรยอมรับ การทำบัญชีเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริง ๆ สำหรับการประกอบธุรกิจที่ผู้ประกอบการทุกรายจะต้องทำ ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะทำรายการรับเงินเข้าหรือทำการจ่ายเงินออกเพื่อให้ทราบผลกำไรขาดทุน งบดุล รวมทั้งงบกระแสเงินสดเท่านั้น แต่ผู้ประกอบการยังต้องลงบัญชีให้ถูกต้อง ถูกวิธี และถูกกฎหมาย เพราะเมื่อใดที่เจ้าหน้าที่สรรพากรเข้ามาตรวจสอบอย่างครบถ้วน

ผู้ประกอบการจะต้องทำบัญชีได้อย่างถูกต้อง ซึ่งในเบื้องต้นผู้ทำบัญชีจะต้องมีความรู้ในธุรกิจที่ทำให้ดีเสียก่อน และต้องมีระบบบัญชีที่ดี มีเอกสารในการรับเงินจ่ายเงิน สต๊อกสินค้า และการส่งสินค้าให้ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการบัญชี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพื่อประมวลรัษฏากร สำหรับการเตรียมตัวให้พร้อมอยู่ตลอดในการเข้าตรวจสอบของสรรพากร

ประเภทธุรกิจที่แตกต่างกันการทำบัญชีก็แตกต่างกัน เป็นธรรมดาที่ประเภทธุรกิจแตกต่างกัน ก็จะทำให้มีรายละเอียดในการทำบัญชีแตกต่างกัน อย่างธุรกิจบริการจะต้องไม่ลืมที่จะคำนวณภาษี ณ ที่จ่ายทุกครั้งที่มีการให้บริการ หรือธุรกิจผลิตสินค้าก็ต้องทำการตีความให้ถูกต้องว่าสินค้าใด ผลิตเพื่อจำหน่าย หรือสินค้าใดรับจ้างผลิต ซึ่งจะมีการลงบัญชีแตกต่างกัน ส่วนธุรกิจนำเข้า-ส่งออก จะต้องแยกแยะให้ชัดเจนว่าเป็นธุรกรรมประเภทใด

ซึ่งการซื้อขายอสังหาริมทรัพย หรือแม้แต่การให้เช่า ก็จะมีการลงบัญชีที่แตกต่างกัน ความผิดของการไม่ทำบัญชีเพื่อยื่นงบ หากคุณไม่ยื่นงบการเงินให้กรมพัฒ ฯ หรือไม่ยื่นแบบเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่ามีความผิดฐานยื่นล่าช้าและทำให้ต้องเสียค่าปรับในการยื่นงบการเงินล่าช้าให้แก่กรมพัฒ ฯ โดยเสียค่ายื่นแบบแสดงภาษีเงินได้นิติบุคคลล่าช้าให้แก่กรมสรรพากร ซึ่งหากคุณมีภาษีที่ต้องชำระคุณจะต้องเสียเบี้ยปรับ และเงินเพิ่มให้กรมสรรพากรอีกในอัตราที่กฎหมายกำหนด และหากเพิกเฉยไม่ยื่นงบการเงินเป็นเวลานาน ทางกรมพัฒฯ ก็จะทำการส่งเรื่องไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อดำเนินการออกหมายเรียกคุณให้ไปเสียค่าปรับ และทำการส่งงบบัญชีการเงินด้วย แต่หากคุณไม่ติดต่อกลับอาจถูกดำเนินคดีถึงชั้นศาลได้

 

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )