จัด ทำงบ การบัญชี ทางกฎหมาย?

สรุปกฎหมายบัญชี พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 สรุป ขั้นตอนการจัดทําบัญชี 5 ขั้นตอน สรุปพรบ.การบัญชี 2543 pdf พร บ การบัญชี 2563 การจัดทำบัญชี คือ เอกสารประกอบการลงบัญชีทุกประเภท ตามพรบ.การบัญชี 2543 ประกอบด้วยรายการใดบ้าง ชนิดของบัญชีตาม พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.2543 ที่ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีต้องจัดทำคือข้อใด
Click to rate this post!
[Total: 78 Average: 5]

รายการรับเงินเข้าหรือทำการจ่ายเงินออกเพื่อให้ทราบผลกำไรขาดทุน

                       เนื่องจาก พ.ร.บ. ของการบัญชีได้กำหนดให้กิจการต้องมีการทำบัญชี และจัดทำงบการเงินและต้องส่งต่อกรมพัฒฯ ภาย ในระยะเวลา 5เดือน ซึ่งนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เพราะประมวลรัษฎากรโดยกรมสรรพากรกำหนดให้มีการยื่นเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลภายในระยะเวลา 150วัน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีเช่ากัน ทำให้การทำบัญชี และงบการ เงินจึงเป็นสิ่งที่ถือเป็นการทำหน้าที่ตามกฎหมาย

รวมถึงหน้าที่ของประชาชนที่ดีในการเสียภาษีให้แก่กรมสรรพากรอย่างถูกต้อง ซึ่งหากไม่ทำบัญชี หรืองบการเงินนอกจากจะเป็นการทำผิด พ.ร.บ.การบัญชีแล้ว คุณยังไม่สามารถยื่นแบบเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้อีกด้วย ทำบัญชีอย่างไรให้กรมสรรพากรยอมรับ การทำบัญชีเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริง ๆ สำหรับการประกอบธุรกิจที่ผู้ประกอบการทุกรายจะต้องทำ ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะทำรายการรับเงินเข้าหรือทำการจ่ายเงินออกเพื่อให้ทราบผลกำไรขาดทุน งบดุล รวมทั้งงบกระแสเงินสดเท่านั้น แต่ผู้ประกอบการยังต้องลงบัญชีให้ถูกต้อง ถูกวิธี และถูกกฎหมาย เพราะเมื่อใดที่เจ้าหน้าที่สรรพากรเข้ามาตรวจสอบอย่างครบถ้วน

ผู้ประกอบการจะต้องทำบัญชีได้อย่างถูกต้อง ซึ่งในเบื้องต้นผู้ทำบัญชีจะต้องมีความรู้ในธุรกิจที่ทำให้ดีเสียก่อน และต้องมีระบบบัญชีที่ดี มีเอกสารในการรับเงินจ่ายเงิน สต๊อกสินค้า และการส่งสินค้าให้ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการบัญชี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพื่อประมวลรัษฏากร สำหรับการเตรียมตัวให้พร้อมอยู่ตลอดในการเข้าตรวจสอบของสรรพากร

ประเภทธุรกิจที่แตกต่างกันการทำบัญชีก็แตกต่างกัน เป็นธรรมดาที่ประเภทธุรกิจแตกต่างกัน ก็จะทำให้มีรายละเอียดในการทำบัญชีแตกต่างกัน อย่างธุรกิจบริการจะต้องไม่ลืมที่จะคำนวณภาษี ณ ที่จ่ายทุกครั้งที่มีการให้บริการ หรือธุรกิจผลิตสินค้าก็ต้องทำการตีความให้ถูกต้องว่าสินค้าใด ผลิตเพื่อจำหน่าย หรือสินค้าใดรับจ้างผลิต ซึ่งจะมีการลงบัญชีแตกต่างกัน ส่วนธุรกิจนำเข้า-ส่งออก จะต้องแยกแยะให้ชัดเจนว่าเป็นธุรกรรมประเภทใด

ซึ่งการซื้อขายอสังหาริมทรัพย หรือแม้แต่การให้เช่า ก็จะมีการลงบัญชีที่แตกต่างกัน ความผิดของการไม่ทำบัญชีเพื่อยื่นงบ หากคุณไม่ยื่นงบการเงินให้กรมพัฒ ฯ หรือไม่ยื่นแบบเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่ามีความผิดฐานยื่นล่าช้าและทำให้ต้องเสียค่าปรับในการยื่นงบการเงินล่าช้าให้แก่กรมพัฒ ฯ โดยเสียค่ายื่นแบบแสดงภาษีเงินได้นิติบุคคลล่าช้าให้แก่กรมสรรพากร ซึ่งหากคุณมีภาษีที่ต้องชำระคุณจะต้องเสียเบี้ยปรับ และเงินเพิ่มให้กรมสรรพากรอีกในอัตราที่กฎหมายกำหนด และหากเพิกเฉยไม่ยื่นงบการเงินเป็นเวลานาน ทางกรมพัฒฯ ก็จะทำการส่งเรื่องไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อดำเนินการออกหมายเรียกคุณให้ไปเสียค่าปรับ และทำการส่งงบบัญชีการเงินด้วย แต่หากคุณไม่ติดต่อกลับอาจถูกดำเนินคดีถึงชั้นศาลได้

 

ขายส่ง ภาษี กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย ธุรกิจขายส่งมีอะไรบ้าง เปิดร้านขายส่ง สินค้า อุปโภค บริโภค เปิดร้านขายส่งลงทุนเท่าไหร่ ธุรกิจ ขายส่ง สินค้าอุปโภค บริโภค เปิดร้านขายส่งเหล้าเบียร์ เปิดร้าน ขายส่ง เหล้า เบียร์ ลงทุนเปิดร้านขายส่งเหล้า เบียร์ เปิดร้านขายส่งเครื่องดื่ม ใกล้ฉัน ออนไลน์
ฐานภาษี

ฐานภาษี สำคัญ คืออะไร มีอะไรบ้าง? 2566-67

ฐานภาษี 2566 ฐานภาษี 2565 บุคคลธรรมดา ฐานภาษีคืออะไร ฐานภาษี 2565 ฐานภาษี คืออะไร มีอะไรบ้าง ฐานภาษี 2564 บุคคลธรรมดา ฐานภาษีบุคคลธรรมดา ฐานภาษี เงินเดือน
ธุรกิจโรงแรม

ธุรกิจโรงแรม #7 ประเภท ขั้นตอนรับรู้รายได้?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตัวอย่าง บันทึกบัญชี โรงแรม การบัญชีโรงแรม pdf บัญชีโรงแรม สมัครงาน บัญชีโรงแรม excel บัญชีโรงแรม ทําอะไรบ้าง บัญชีโรงแรม pantip โครงสร้างแผนกบัญชี โรงแรม หมวด ค่าใช้ จ่าย ทางบัญชี โรงแรม ใกล้ฉัน ออนไลน์

ส่งพัสดุ โลจิสติกส์ เอกชน ตัวแทน?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เปิดร้านส่งพัสดุ ลงทุนเท่าไหร่ อยาก เปิด ขนส่งเอกชน เปิดร้านรับส่งพัสดุดีไหม เปิดร้านรับส่งพัสดุ แฟ รน ไช ส์ ขนส่ง ครบวงจร เปิดร้านรับส่งพัสดุ flash แฟรนไชส์ ขนส่ง ใกล้ฉัน ออนไลน์

ทําการตลาดออนไลน์ ให้ได้ผล?

ตัวอย่างตลาดออนไลน์ ตลาดออนไลน์ หมายถึง การตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ มีองค์ประกอบอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ หมายถึง ทําการตลาดออนไลน์ ให้ได้ผล ประโยชน์ของการตลาดออนไลน์ การตลาดออนไลน์

Leave a Comment

Scroll to Top