กำลังปรับปรุง

3 ความแตกต่างของการฝากขายสินค้าและการขายสินค้า

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ผู้ฝากขายจะขายสินค้าได้จริง ถึงจะโอนเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ในสินค้าเป็นของผู้ซื้อ

การฝากขายสินค้าและการขายสินค้า มีข้อแตกต่างกัน ดังนี้ กรรมสิทธิ์ในสินค้า  การขายสินค้า  กรรมสิทธิ์ในสินค้าจะโอนจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อทันที  ส่วนการฝากขาย กรรมสิทธิ์ในสินค้ายังเป็นของผู้ฝากขาย  ซึ่งจะไม่ได้โอนเป็นของผู้รับฝากขายทันที จนกว่าผู้ฝากขายจะขายสินค้าได้จริง ถึงจะโอนเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ในสินค้าเป็นของผู้ซื้อได้ รายได้หรือกำไรจากการฝากขาย  เนื่องจากการฝากขายไม่ใช่การขาย  

ดังนั้น จึงไม่มีรายได้  กำไรเกิดขึ้นจากการฝากขาย  และไม่ต้องบันทึกรายการบัญชีจนกว่าผู้รับฝากขายจะขายสินค้าที่รับฝากขายนั้นได้ ถึงจะบันทึกรายการบัญชี ลูกหนี้กิจการ เมื่อขายสินค้าเป็นเงินเชื่อจะต้องบันทึกรายการบัญชีลูกหนี้ แต่ผู้รับฝากขายไม่ใช่ลูกหนี้  ถือว่าเป็นตัวแทน สินค้าที่ส่งไปฝากขาย  การฝากขายสินค้า  กรรมสิทธิ์ในสินค้ายังคงเป็นของผู้ฝากขายที่ส่งสินค้าไปฝากขาย  ในวันสิ้นงวดบัญชีหากมีสินค้าที่ส่งไปฝากขายคงเหลือ  ผู้ฝากขายจะต้องทำการบันทึกสินค้าคงเหลือดังกล่าวรวมเป็นสินค้าคงเหลือของผู้ฝากขาย  โดยไม่ถือว่าเป็นสินค้าคงเหลือของผู้รับฝากขาย การคืนสินค้า  การขายสินค้าจะมีการรับคืนสินค้าเมื่อสินค้าที่ขายไปชำรุดหรือเสียหายหรือไม่ตรงตามตัวอย่างที่ซื้อ  แต่ในการรับฝากขายสินค้านั้น  ผู้รับฝากขายมีสิทธิ์ที่จะขอคืนสินค้าได้ทุกเมื่อ  


หากไม่ต้องการทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการขายต่อไป การดูแลสินค้า  ผู้รับฝากขายจะต้องดูแลรักษาสินค้าที่รับฝากขายให้ปลอดภัย  และต้องมีการบันทึกความจำสำหรับสินค้าที่รับฝากขาย การรับชำระค่าใช้จ่าย  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ผู้ฝากขายส่งสินค้าไปให้ผู้รับฝากขายจนถึงวันที่ขายสินค้านั้นได้  ผู้ฝากขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ  ผู้รับฝากขายมีสิทธิ์คิดค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปเกี่ยวกับที่รับฝากขายคืนจากผู้ฝากขายเท่านั้น การชำระหนี้  

หากผู้รับฝากขายเป็นบุคคลล้มละลายและไม่สามารถชำระหนี้ได้  ผู้ฝากขายสามารถเรียกสินค้าที่ฝากขายคืนมา โดยไม่ต้องคอยรับส่วนแบ่งชำระหนี้เหมือนกับเจ้าหนี้รายอื่นๆ แล้วพบกันใหม่บทความหน้าค่ะ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top