ค่าใช้จ่าย ใน การคำนวณอัตรา มูลค่าสูญสิ้น มีกี่ประเภท

ค่าใช้จ่าย ใน การคำนวณอัตรา มูลค่าสูญสิ้น มีกี่ประเภท

Click to rate this post!
[Total: 579 Average: 5]

ค่าใช้จ่าย ใน การคำนวณอัตรา มูลค่าสูญสิ้น มีกี่ประเภท

ทรัพยากรธรรมชาติ ถือว่าเป็น ทรัพย์สินที่มีตัวตนเหมือนกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการนำแนวคิดเกี่ยวกับการตัดค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มาใช้กับทรัพยากรธรรมชาติ โดยนำมาแปลงสภาพเป็นสินค้าเพื่อการจำหน่าย  และเป็นทรัพย์สินที่สามารถใช้ประโยชน์ได้นาน แต่เมื่อนำมาใช้ปริมาณก็จะลดลงเรื่อยๆ  จนในที่สุดก็หมดไป ดังนั้น การกระจายหรือการปันส่วนต้นทุนเป็นค่าใช้จ่ายประจำงวดอย่างมีระบบของทรัพยากรธรรมชาติตามประโยชน์ที่กิจการได้รับในแต่ละปี  จึงเรียกว่าการตัดจำหน่าย โดยจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละงวดไปสู่บัญชี “มูลค่าสูญสิ้น” สำหรับมูลค่าหรือต้นทุนของทรัพยากรธรรมชาติ ที่จะนำไปใช้เป็นฐานในการคำนวณอัตรามูลค่าสูญสิ้น ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย 4 ประเภท ดังนี้
 
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดหา เป็นค่าใช้จ่ายที่กิจการจ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการค้นคว้า และเพื่อการมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยากรธรรมชาตินั้น 
 
2. ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ เป็นค่าใช้จ่ายในการค้นหาทรัพยากรธรรมชาติหลังจากได้รับสิทธิในการค้นหาแล้วบางครั้งก็ประสบความสำเร็จ คือ มีการค้นพบทรัพยากรธรรมชาติ และมีจำนวนมากพอที่จะได้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจแก่กิจการในระยะยาวคุ้มการลงทุน  แต่บางครั้งก็อาจจะล้มเหลวโดยไม่มีการค้นพบแหล่งทรัพยากรธรรมชาติหรือมีจำนวนไม่มากพอที่จะสามารถพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้ 
 
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  ในการนำทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเกิดขึ้นหลังจากที่กิจการได้จัดหาและสำรวจแหล่งทรัพยากรธรรมชาติแล้วและประสบผลสำเร็จ  ก็จะมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตามมา  เพื่อจะได้นำทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในเชิงเศรษฐกิจต่อไป 
 
4. ค่าใช้จ่ายในการบูรณะกลับคืน เป็นค่าใช้จ่ายในการบูรณะหรือปรับสถานที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
ค่าใช้จ่าย ใน การคำนวณอัตรา มูลค่าสูญสิ้น มีกี่ประเภท

Leave a Comment

Scroll to Top