3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ ประกอบด้วย

กำลังปรับปรุง
[Total: 581 Average: 5]

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานปกติของกิจการ ?

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ คือ (Selling and Administrative Expenses) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานปกติของกิจการ ได้แก่ เงินเดือนและค่าแรงพนักงาน ค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าเสื่อมราคา เป็นต้น

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top