ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ

รับทำบัญชี.COM | ค่าใช้จ่ายในการขายบันทึกบัญชีมาจากไหนมีอะไรบ้าง?

Click to rate this post!
[Total: 284 Average: 5]

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานปกติของกิจการ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ คือ (Selling and Administrative Expenses) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานปกติของกิจการ ได้แก่ เงินเดือนและค่าแรงพนักงาน ค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าเสื่อมราคา เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ (Selling and Administrative Expenses) เป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจประจำวัน ซึ่งรวมถึงการจัดการและส่วนรวมของรายจ่ายในกิจกรรมการขาย และกิจกรรมบริหารจัดการทั่วไปขององค์กร ค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญของการดำเนินธุรกิจและทั้งสองประเภทมีหน้าที่แตกต่างกันดังนี้

  1. ค่าใช้จ่ายในการขาย (Selling Expenses) รวมถึงรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานและการส่งเสริมการขายของสินค้าหรือบริการ นอกจากนี้ยังรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น ค่าคอมมิชชั่นให้แก่ผู้ขาย ค่าโฆษณาและการตลาด ค่าเดินทางและค่าเลี้ยงผู้ขาย รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการฝ่ายขาย เช่น ค่าจ้างพนักงานขาย ค่าใช้จ่ายในการควบคุมความเสี่ยงและการจัดหาสินค้าหรือบริการเพื่อส่งขาย

  2. ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการทั่วไป (Administrative Expenses) รวมถึงรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทั่วไปขององค์กร ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการขายโดยตรง ค่าใช้จ่ายนี้รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงานหลัก ค่าใช้จ่ายในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการธุรกิจทั่วไป เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานทางการเงิน ค่าเช่าสำนักงาน ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการเป็นส่วนสำคัญของรายจ่ายขององค์กร เนื่องจากมีบทบาทสำคัญในการสร้างรายได้และการบริหารจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและการตลาด การควบคุมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้อย่างดีจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มกำไรสุทธิขององค์กรได้และเป็นสิ่งสำคัญในการวางแผนการเงินและการบริหารจัดการทางการเงิน

 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )